Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání a usnesení OZ 2017

Zápis + usnesení ze dne 6. 2. 2017

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 6. 2. 2017 od 18.00hod

 

Přítomni: ing. V. Koranda, V. Duffek, S. Pražák,  M. Šindelář, J. Slavík, M.  Gibfriedová, Mgr. M. Randová, S. Rap, J. Strádal, R. Gerbe

Omluveni: J. Duffková

1.   Starosta zahájil zasedání v 18.00 hodin, konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné, z celkového počtu 11 zastupitelů je  přítomno 10. Poté seznámil s navrženým programem, který odsouhlasili všichni zastupitelé. Jako ověřovatelé byli určeni R. Strádal a V.Duffek.

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 6.2.2017 od 18.00 hodin

1.     Zahájení, schválení programu,  určení ověřovatelů zápisu

2.     Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení

3.     Rozpočet 2017

4.     Investiční plány a výhledy na rok 2017

5.     Vodné a stočné 2017

6.     Zadání územního plánu

7.     Různé, sdělení, informace

8.     Diskuse, závěr

      

2.   Ke zprávě kontrolního výboru o plnění usnesení ze dne 23.1.2017 nebyly připomínky a byla odsouhlasena všemi přítomnými.

3.   Starosta přednesl rozpočet obce Česká Kubice na rok 2017 s tím, že rozpočet je vyrovnaný. Příjmy a výdaje jsou ve výší 180.965.400,-Kč. Přítomné informoval a výších zůstatků na bankovních účtech obce k 31.12.2016. Nikdo z občanů neměl připomínek k rozpočtu.

4.   K nejzásadnější investici starosta uvedl, že se jedná o výstavbu nové ČOV na Folmavě. Investice bude činit přibližně 62.000.000,-Kč bez DPH. Další plánované investice jsou veřejné osvětlení na Spálenci, oprava komunikace Folmava, Spálenec a Č.Kubice, vybudování zázemí pro TJ Hraničář Č. Kubice, chodníky na Spálenci a další. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem na roky 2016-2018. Nikdo z přítomných neměl připomínek.

5.   Společnost CHVak doručila kalkulaci pro vodné a stočné na rok 2017. Voda pitná 16,64 Kč/m3 včetně DPH (rok 2016 – 16,61 Kč/m3 včetně DPH), voda odpadní 43,00 Kč/m3 (rok 2016 – 42,79 Kč/m3 včetně DPH).

6.   Bc. Jiří Pivoňka, DiS. z odboru výstavby a územního plánování doručil doplněné zadání územního plánu ČESKÁ KUBICE + upravené grafické schéma. Starosta nechal hlasovat o zadání územního plánu obce Česká Kubice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Usnesení 21/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje zadání územního plánu Česká Kubice                                                                                                                                                                                                                      Hlasování: 10/0/0

7.   Starosta přednesl žádost p. Blažkové o finanční příspěvěk na konání Maškarního bálu pro děti, který bude dne 18.2.2017 od 14h ve sportovní hale na Č. Kubici ve výši 6.000,-Kč.                                                                                Usnesení 22/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvěk na pořádání Maškarního bálu pro děti ve výši 6.000,-Kč.                                                                                                                                                                Hlasování: 10/0/0                                                                                                                 

  P. Šindelář seznámil s rekonstrukcí hasičské zbrojnice na Č. Kubici. Vypracování PD bylo zadáno p. Krejčímu.

8.   Starosta zahájil diskuzi. P. Kopta se dotazoval, zda vybudované chodníky v lokalitě od pošty ke Koptovně jsou v záruce, protože jsou značně nerovné. Bylo odpovězeno, že na chodníky se váže 5-ti letá záruční doba a po zimním období, bude-li nutné, budou chodníky opraveny. P. Fremuth připomínkoval, že v minulosti bylo uvedeno, že nové nemovitosti na Folmavě nebude možné povolit, aby stávající nemovitosti měly dostatek vody. Zmínil, že na Folmavě stále stoupá výstavba a vody ubývá. Starosta sdělil, že nově budované stavby (bývalá rota a celnice) mají povolený odběr stejný, jako předešlé nemovitosti. Majitelé nových budov, musí každý rok podávat poplatkové hlášení a jestliže přečerpají povolený odběr vody, musí za další odběr platit. P. Fremuth uvedl, že již v minulosti připomínkoval odbočku na Bystřické, aby byly vybudovány odbočovací pruhy. Starosta sdělil, že bohužel toto není v kompetenci OÚ, ale podnět byl předán Krajskému úřadu a ŘSD.

 

Další zastupitelstvo obce se bude konat 20.2.2017 od 18:00 hodin.

 

Zapsala: L. Bradová                                     ověřili: R. Strádal, V. Duffek

 

                                          

 

                                             Ing. Vladimír Koranda

                                                    Starosta obce

 

 

Zápis zapsán dne 8.2.2017