Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání a usnesení OZ 2017

Zápis + usnesení ze dne 6. 3. 2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 6. 3.2017 od 18.00hod

 

Přítomni: ing. V. Koranda, V. Duffek, S. Pražák,  M. Šindelář, J. Slavík, M.  Gibfriedová, , J. Duffková, R. Gerberg, R. Strádal

Omluveni: Mgr. M. Randová, S. Rap

 1. Starosta zahájil zasedání v 18.00 hodin, konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné, z celkového počtu 11 zastupitelů je  9 přítomno . Poté seznámil s navrženým programem, který odsouhlasili všichni zastupitelé. Jako ověřovatelé byli určeni R. Gerberg a V. Duffek.

        Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 6.3.2017 od 18.00 hodin

 1. Zahájení, schválení programu,  určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plněné usnesení
 3. Závěrka ZŠ a MŠ Česká Kubice
 4. Záměr na bezúplatný převod pozemku č. 220/3 v k.ú. Starý Spálenec
 5. Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku
 6. Žádost o zatřídění místních komunikací
 7. Smlouva o poskytnutí účelové dotace pro PK na zajištění dopravní obslužnosti území PK v roce 2017
 8. Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků, poděkování za poskytnuté finanční příspěvky  a jejich vyúčtování
 9. Žádosti o byty a pozemky
 10. Stavební záležitosti
 11. Různé, sdělení, informace
 12. Diskuse, závěr   
 1. Ke zprávě kontrolního výboru o plnění usnesení ze dne 20. 2. 2017 nebyly připomínky a byla odsouhlasena všemi přítomnými.
 2. OZ se seznámilo s účetní závěrkou MŠ a ZŠ Česká Kubice. 

Usnesení 44/2017: zastupitelstvo schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Česká Kubice včetně rozvahy, výkazu zisku a ztrát a příloh za rok 2016.

Hlasování: 9/0/0

 1. SÚS PK žádá o bezúplatný převod pozemku č. 220/3 o výměře 2251 m2 v k.ú. Starý Spálenec.

Usnesení 45/2017: zastupitelstvo schvaluje záměr o bezúplatném převodu pozemku č. 220/3 v k.ú. Starý Spálenec o výměře 2424 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice pro SÚS Plzeňského kraje.

Hlasování: 9/0/0

 1. Návrh smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku – pozemek obce 540/7 v k.ú. Horní Folmava investora Nguyen Thang – novostavba obchodního centra.

Usnesení 46/2017: zastupitelstvo požaduje předložení projektu napojení na kanalizaci.                                                                                                                                                                                                                      Hlasování: 9/0/0

 1. Projednán nově  vypracovaný pasport místních komunikací.

Usnesení 47/2017: zastupitelstvo obce Česká Kubice schvaluje pasport místních komunikací a pověřuje starostu k podání žádosti k příslušnému silničnímu správnímu úřadu. 

Hlasování: 9/0/0

 1. Smlouva s Plzeňským krajem na poskytnutí účelové dotace na provoz autobusové dopravy na rok 2017 ve výši 54 360,- Kč.

Usnesení 48/2017: zastupitelstvo schvaluje podpis smlouvy s Plzeňským krajem na

poskytnutí účelové dotace na provoz autobusové dopravy na rok 2017 ve výši 54 360,- Kč.

Hlasování: 9/0/0

 1. Vedoucí technických služeb žádá o zakoupení vertikulátoru Vetri Cut za cenu 125 900,- Kč, bez DPH, dále provzdušňovače Viking za cenu 15 125,- včetně DPH a traktoru žacího za cenu 469 000,- bez DPH a kovového kontejneru na uskladnění techniky na Folmavě.

Usnesení 49/2017:  zastupitelstvo rozhodlo o nákupu vertikulátoru Verti Cut za cenu 125 900,- Kč bez DPH, provzdušňovače Viking za cenu 15 125,- včetně DPH, traktoru žacího za cenu 469 000,- bez DPH a kovového kontejneru.

Hlasování:9/0/0

Paní Sýkorová žádá o proplacení faktury za 10 100,02 Kč a průvodcovských služeb za exkursi na Pražské letiště, která již byla schválena.

Usnesení 50/2017: OZ rozhodlo o zaplacení fakrury za exkursi na Pražské letiště ve výši 10 100,02 Kč a 2000,- Kč za průvodcovské služby.

Hlasování: 9/0/0

HC Domažlice žádá o poskytnutí dotace na pořádání hokejového turnaje dorostenců ve výši 15 000,- Kč.

Usnesení 51/2017: OZ rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku HC Domažlice ve výši 15 000,- Kč na pořádání dorosteneckého turnaje.

Hlasování: 9/0/0

HC Klatovy žádá o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 150 000,- Kč na činnost hokejového klubu, hospic svatého Lazara Plzeň žádá o poskytnutí příspěvku ve výši 350 000,- Kč na provoz zařízení. Hynek Hradecký žádá o finanční příspěvek na nahrávání a zhotovení CD. Stacionář Škola života nabízí k zakoupení dárkový balíček, výtěžek z něj je určen na provoz stacionáře. OaS žádá o poskytnutí finančního příspěvku na činnost. Tyto žádosti budou projednány hromadně.

HC Domažlice předložil vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2016.

 1. Mgr. Monika Elisová žádá o možnost přidělení bytu v České Kubici. Bude zařazena do seznamu žadatelů o byt.

Elite Design s.r.o. žádá o odkoupení pozemku st.p. 152 o výměře 198 m2 v k.ú. Dolní Folmava, který hodlá využít pro přístup k objektu na pozemku stp. 18.

Usnesení 52/2017: OZ pověřuje starostu k jednání za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků u stp. 18 v k.ú. Dolní Folmava.

Hlasování: 9/0/0

 1. OZ bere na vědomí:

Vyjádření fy. CHVaK Domažlice k PD Motorest Folmava a PD Příprava území pro motorest Folmava.

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice III. tř. č. 0268 pro ČEZ Distribuce na pokládku kabelu NN.

Žádost o vyjádření pro plánovanou výstavbu dvojdomku na poz. 5/17 KN na Horní Folmavě investora Pham Hong Minh.

Usnesení 53/2017: souhlas bude vydán s podmínkou, že během výstavby nebude používána komunikace kolem nemovitosti p. Frymla.

Hlasování: 9/0/0

Rozhodnutí ve věci vydání povolení k nakládání s vodami pro Jaromíra Šulka a Lucii Kopeczinskou.

Záznam  z výrobního jednání týkající se opravy mostu na I/26 Česká Kubice. Obec požádá o snížení rychlosti v průběhu stavby a  změnu některých dopravních značek.

Oznámení o vstupu na pozemek obce stp. č. 71/1 v k.ú. Horní Folmava v  souvislosti s výstavbou přípojky VN firmou Elektromontáže.

Oznámení F. Talaváška o stavebních úpravách domu čp. 94 v České Kubici.

Žádost D. Sládečka o vyjádření k PD na stavbu RD na pozemku č. 5/3 v k.ú. Horní Folmava. OZ se stavbou souhlasí.

Projednání směnné smlouvy a smlouvy o věcném břemenu.

Usnesení 54/2017: zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu a smlouvu o věcném břemenu mezi panem Tomášem Kohelem, firmou Kohel – Folmava s.r.o. a manželi Hanou a Tomášem Kohelovými na základě zveřejněného záměru.

Hlasování: 9/0/0

Projednání odkupu pozemku od p. Staroby. Starosta bude dále jednat s p. Starobou o podmínkách odkoupení pozemku.

 1. Oznámení ing. Přemysla Randy o stanovišti včelstev bere OZ na vědomí.

Sdělení MěÚ Domažlice o projednávání poškození dopravní značky na Folmavě bere OZ na vědomí.

OZ se seznámilo s vyjádřením firmy Probo Bus k nedodržení JŘ dne 24.2.2017.

JUDr. Macákovi, který zastupuje manžele Krupičkovi bude sděleno, že v sousedství pozemků manželů Krupičkových nebudou probíhat investice do komunikací, ale pouze udržovací práce.

Řešení dopravního značení u obchodu a na parkovišti u ZŠ a MŠ zajistí p. Pražák.

M. Škantová žádá o souhlas s přihlášením k trvalému pobytu v bytě p. Kopřivy v čp. 60 v České Kubici.

Usnesení 55/2017: OZ nesouhlasí s přihlášením k trvalému pobytu M. Škantové v čp. 60 v České Kubici.

Hlasování: 9/0/0

T. Kohel oznámil, že žádá o ukončení jeho činnosti jako jednatel FVE Folmava, s.r.o.. OZ toto bere na vědomí.O zápis do OR bude požádána JUDr. Kopáčková.

Usnesení 56/2017: Obec jako jediný vlastník firmy FVE Folmava, s.r.o. souhlasí s ukončením činnosti stávajícího jednatele T. Kohela a jmenuje jako jednatelele M. Šindeláře.

Hlasování: 9/0/0

Zastupitelstvo projednalo výplatu transferu vodného a stočného občanům za rok 2016 dle podmínek stanovených usnesením zastupitelstva č. 21/2012 ze dne 20. 12. 2012 a stanovilo částku  15,- Kč za 1m3.

Usnesení 57/2017: OZ rozhodlo o výplatě transferu za vodné a stočné občanům za rok 2016 ve výši 15,- Kč za 1 m3 dle podmínek stanovených usnesením č. 21/2012 ze dne 20.12.2012.

Výplata bude probíhat od 13. 3. do 31. 5. 2017. Občané budou informováni SMS zprávou a na úřední desce OÚ.

Hlasování: 9/0/0

Zastupitelé projednali návrh osvobození od placení popelného na rok 2018  pro děti do 15 let.

Usnesení 58/2017: OZ rozhodlo o osvobození dětí do 15-ti let od poplatku za vývoz komunálního odpadu na rok 2018. Bude zapracováno ve vyhlášce.

Hlasování: 9/0/0

Další OZ se bude konat 20. 3 2017, zastupitelé se sejdou již v 17.00 hodin na pracovní schůzku.

Firmě Omexon zatím nemohou být předány podklady ke zpracování dokumentace na zajištění připojení na el. energii lokality Na Koptovně.

M. Šindelář požádal o opravu poškozených dopravních značek v obci, opravu provede firma  Swietwlski.

S. Pražák upozornil na poškozený – vyvrácení sloup VO u kruhového objezdu na Folmavě. M. Šindelář zajistí nápravu.

J. Duffková – zda bude provedena úprava chodníku u čp. 74 v České Kubici, úpravu zajistí

p. Slavík.

OZ souhlasí s tím, že paní Duffková zajistí zájezd pro občany na koncert skupiny Nazareth.

OZ se seznámilo s nabádkou Truhlářství Gibfried na zhotovení skříní do sportovní haly v České Kubici.

Usnesení 59/2016: OZ odsouhlasilo cenovou nabídku na zhotovení skříní do sportovní haly v České Kubici za cenu 19 590,- Kč bez DPH.

Hlasování: 8/1/0

Skončeno v 20.00 hod.

Další zasedání OZ se bude konat 20. 3. 2017 od 18:00hod

 

Zapsala: O. Navrátilová                                          ověřili: V. Duffek, R. Gerberg

Dne 9.3.2017

 

                                                     Ing. Vladimír Koranda

                                                              Starosta obce