Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání a usnesení OZ 2017

Zápis + usnesení ze dne 9. 1. 2017

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 9.1.2017 od 18.00hod

 

Přítomni: ing. V. Koranda, V. Duffek, S. Pražák,  M. Šindelář, J. Slavík, M.  Gibfriedová,  J. Duffková, Mgr. M. Randová, S. Rap, J. Strádal, R. Gerberg

 

Omluveni:

 1. Starosta zahájil zasedání v 18.00 hodin, konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné, z celkového počtu 11 zastupitelů je  přítomno 11. Poté seznámil s navrženým programem, který odsouhlasili všichni zastupitelé. Jako ověřovatelé byli určeni R. Gerberg a M. Gibfriedová

 

 

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 9.1.2017 od 18.00 hodin

 

 1. Zahájení, schválení programu,  určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
 3. Kupní smlouva na pozemek 540/5 v k.ú. Horní Folmava s Ing. Lichtnegerem
 4. Smlouva na servis dýchacích přístrojů s HZS PK
 5. Žádosti o prodej pozemků
 6. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
 7. Dodatek ke smlouvě o provozování restaurace
 8. Stanovení nových odměn zastupitelů
 9. Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků
 10. Stavební záležitosti
 11. Poděkování za poskytnuté finanční příspěvky a jejich vyúčtování
 12. Různé, sdělení, informace
 13. Diskuse, závěr

      

 1. Ke zprávě kontrolního výboru o plnění usnesení ze dne 15.12.2016 nebyly připomínky       a byla odsouhlasena všemi přítomnými.
 2. Zastupitelé jednomyslně schvalují Kupní smlouvu s Ing. Janem Lichtnegerem na pozemek č. parc. 540/5, ostatní plocha, silnice o výměře 350 m2, vedeno na LV č. 475 pro k.ú. Horní Folmava, obec Česká Kubice  za cenu 70,-Kč/m2, tj. 24 500,-Kč.

Usnesení 1/2017: Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu s Ing. Janem Lichtnegerem na pozemek č. parc. 540/5, ostatní plocha, silnice o výměře 350 m2, vedeno na LV č. 475 pro k.ú. Horní Folmava, obec Česká Kubice za celkovou cenu 24 500,-Kč.                 

Hlasování: 11-0-0

 1.   Na OÚ byla doručena Smlouva o dílo s ČR- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje na opravy dýchacích přístrojů Saturn, Fenzy a Dräger. P. V. Duffek má zjistit, proč tuto smlouvu máme uzavírat, když revize přístrojů zajišťoval Domažlický HZS bezplatně.  Usnesení 2/2017:  ZO vzalo smlouvu na vědomí a bude projednána v dalším ZO.    Hlasování: 11-0-0
 2. Žádost p. Votavové a p. Paidara bude zaevidována k dalším žádostem o pozemky. K žádosti  p. Hončarova o koupi části pozemku č. 12/6 v k.ú. Horní Folmava ZO provede místní šetření  a na následujícím ZO bude projednáno. Žádost p. Seela na prodej části pozemku č. 30/1 v k.ú. Dolní Folmava bude provedeno taktéž místní šetření a projednáno v dalším ZO.                                                                                                         Usnesení 3/2017: ZO vzalo na vědomí žádosti p. Votavové, p. Paidara, p. Hončarova a p. Seela.                                                                                                                                                                                         Hlasování: 11-0-0
 3. Starosta informoval o Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Česká Kubice za rok 2016. Uvedl, že chyby a nedostatky jsou průběžně opravovány.                                                                                          Usensení 4/2017: ZO vzalo na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Česká Kubice za rok 2016.                                                                                                                                                           Hlasování: 11-0-0  
 4. Pan Kupčík požádal o Dodatek č.1 k nájemní  smlouvě uzavřené dne 31.3.2016. Dodatek upravuje obchodní jméno společnosti na Milan Kupčík.                                                                                                           Usnesení 5/2017: ZO souhlasí s Dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 31.3.2016. Další smluvní ujednání jsou beze změn.                                                                                                                               Hlasování: 11-0-0
 5. Starosta uvedl, že na základě Sb. zákonů č. 414/2016, příloha č. 1 k nařízení vlády jsou stanoveny měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev obcí od 1.1.2017: Starosta- 26 057,-Kč, místostarosta- 21 348,-Kč, zastupitel + člen výboru – 1 343,-Kč, zastupitel+ předseda výboru 1 687,-Kč měsíčně.                                                                                                                                                                                                          Usnesení 6/2017: ZO schvaluje nové odměny pro zastupitele dne platných právních předpisů s účinností od 1.1.2017.                                                                                                                                                    Hlasování: 11-0-0
 6. P. Blažková požádala ZO o příspěvěk na koncert skupiny Kabát, který se bude konat 19. října 2017 v Home Monitoring areně v Plzni a zájezd do Českého Krumlova na Otáčivé divadlo na představení Pták Ohnivák a lišák Zorro. ZO souhlasí s dopravou zdarma a polovičním vstupném. Plné vstupné na Kabáty je 790,-Kč a občané si budou hradit 400,-Kč. Vstupné na Ptáka Ohniváka a lišáka Zorro je 300,-Kč a občané si budou hradit 150,-Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Usnesení: 7/2017: ZO souhlasí s příspěvkem ve výši polovičního vstupného, tj. 400,-Kč, 150,-Kč a dopravou zdarma.                                                                                                                                                     Hlasování: 11-0-0

Starosta seznámil přítomné s cenovou nabídkou zhotovení 2 skříní pro děstký domov Robinson v celkové výši 56 734,-Kč bez DPH.                                                                                                                                                  Usnesení 8/2017: Zastupitelé jednomyslně schvalují finanční příspěvěk pro dětský domov Robinson ve výši 56 734,-Kč bez DPH.                                                                                                                                                    Hlasování: 10-0-1

Obec Mrákov zažádala o finanční příspěvek na výstavbu nového podia, kde celková částka činí 1 591 000,-Kč. Žádají obec o 1 000 000,-Kč. Byl předložen položkový rozpočet výstavby.

Usnesení 9/2017: ZO schvaluje finanční dar pro obec Mrákov na výstavbu podia ve výši 1 000 000,-Kč s podmínkou doložení faktur.

Hlasování:11-0-0

Bylo uvedeno, že k žádostiLužické nemocnice se musí zjistit, co je centrifuga gelových karet. K žádosti p. Korečkové o příspěvěk na osobního asistenta pro Jakuba Sedláčka bylo p. Holou sděleno, že rodiče uvažují o umístění Jakuba do ústavní péče. Starosta navrhl, že finanční dar je možno poskytnout za podmínek, že faktury za osobního asistenta budou propláceny zpětně. Dále žádá o doplnění pracovního výkazu osobního asistenta. Žádost TJ ZD Meclov a SDH Zíchov budou zaevidovány a projednány v měsíci březnu.                                                                                                                                                                                                                                                   Usnesení 10/2017: ZO berou na vědomí žádosti p. Korečkové, Lužické nemocnice, TJ ZD Meclov a SDH Zíchov.                                                                                                                                                                            Hlasování: 11-0-0

 1. Starosta informoval o výběrovém řízení na Česká Kubice – Folmava-Vodovod, kanalizace a ČOV, které proběhlo 5.1.2017 v Písku. Uvedl, že nejnižší částku nabídla firma ZEPRIS s.r.o. Praha 4 Modřany ve výši 64 988 400,-Kč bez DPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Usnesení 11/2017: ZO schvalují výběr dodavatel na Česká Kubice-Folmava-Vodovod, kanalizace a ČOV a to firmu ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, Praha 4 Modřany ve výši 61 988 400,-Kč bez DPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Hlasování: 11-0-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Zastupitelstvo bere na vědomí:

- Společnost El-signál předložila nabídku na rozšíření IP CCTV – Folmava. Jedná se o rozšíření monitorovacího systému v  obci Folmava v celkové výši 134 250,-Kč.

- MěÚ Domažlice oznamuje zahájení společného řízení na stavbu zastřešení bazénu na pozemku parc. č. 151/11 v k.ú. Starý Spálenec,společné řízení na stavbu Novostavba rodinného domu – dva byty na pozemku st. p. 132/1, st.p. 132/2, parc.č. 89/3, parc. č. 89/5, parc. č. 273, p.p. k. 759 vše v k.ú. Dolní Folmava.

- MěÚ Domažlice vydává stavební povolení na Multifunkční objekt Horní Folmava – SO 03 Komunikace a venkovní plošné úpravy, Multifunkční objekt horní folama – Obchod, služby, restaurace, penzion.

- MěÚ Domažlice seznamuje s podklady rozhodnutí ve věci dodatečného povolení stavby Terénní úpravy na pozemku parc. č. 177/1, 179/3 v k.ú. Horní Folmava. MěÚ Domažlice vydává oznámení o projednávání zadání územního plánu Česká Kubice, oznámení o projednávání zprávy o uplatňování územního plánu Nemanice.

- MěÚ Domažlice vydává společný souhlas se stavbou Novostavba dvougeneračního podsklepeného rodinného domu se dvěma byty, s jedním nadzemním podlažím, obytným podkrovím, vestavenou garáží, odstavným stáním, oplocením a zpevněnými plochami na pozemku par.č. 469/7 v k.ú, Horní Folmava. MěÚ Domažlice vydává kolaudační souhlas s užíváním stavbyautobusová zastávka při silnici III/0268 v obci Folmava.

- MěÚ Domažlice vydává usnesení zastavení řízení ve věci stavby Myčka osobnícha dodávkových automobilů u ČSPH RoBin OIL – Folmava.

- MěÚ Domažlice oznamuje o zahájení řízení a povzání k ústnímu jednánína Nepovolené terrénní úpravy – provádění úpravy terénu návozem zeminy na pozemku parc. č. 359/15 v k.ú. Horní Folmava – tohoto jednání se bude účastnit p. Ing. Koranda a p. Slavík dne 26.1.2017.

- JUDr. Mrázek informoval, že podal žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení v zastoupení firmy Folmava Resort, s.r.o. .

- P. Hrubá informovala o výstavbě zahradního domku u nemovitosti č. 6 na Spálenci.

- Cenová nabídkaIng. Arch. Jaromíra Krejčího na bytovou jednotku na Spálenci č. 41 ve výši 18 500,-Kč.

- Oznámení od CHKO Česlý les o zahájení řízení, vydání souhlasu ke konání lyžařských běžeckých závodů a turistického přejezdu v okolí Čerchova a Capartic.

 1. Poděkování za finanční příspěvky - Společnost UCHO, z.s., ObecMrákov, SDH Klenčí, Fond ohrožených dětí – Klokánek, Středisko výchovné péče, BabyBox, Hospic svatého Lazara, z.s., Knopp – Chodov, Stodská nemocnice, Pionýr z.s.    
 2. P. Duffek J. podal stížnost na úklid sněhu v obci. Když jel dne 8.1.2017 v 2:30 ke své nemovitosti, uvízl v závěji. Zastupitelé odvětili, že vzhledem k povětrnostním podmínkám měl přispůsobit rychlost a jízdu, jak ukládá zákon. Makléřský servis sdělil, že bude vhodné při výročí pojistné smlouvy ji zrevidovat. Bude domluvena schůzka. Zastupitelé žádají o zaslání Zápisu z jednání valné hromady členů svazku Domažlicko, Plán rozvoje azylového bydlení a sociální rehabilitace, Směrnice Ministerstva financí o postupu obecních úřadů při výkonu přenesené působnosti dle zákona č. 186/2016 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na e-mail k dalšímu prostudování. P. Gibfried podal cenovou nabídku na skříňku do kanceláře OÚ za cenu 1720,-Kč bez DPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Usnesení 12/2017: Pořízení skříňky do kanceláře OÚ.                                                                                                                                                                                                                                                              Hlasování: 11-0-0
 3. Starosta informoval, že smlouva na prodej pozemků v Horní Folmavě by měla být připravena cca do 14-ti dní.     

 

Další zastupitelstvo obce se bude konat 23.1.2017 od 18:00 hodin a veřejné zastupitelstvo v restauraci na České Kubici dne 6.2.2017 od 18:00 hodin.

 

Zapsala: L. Bradová                                     ověřili: M. Giebfriedová, R. Gerberg

 

                                          

 

                                             Ing. Vladimír Koranda

                                                    Starosta obce

 

 

Zápis zapsán dne 13.1.2017