Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání OZ 2014

Zápis z ustavující schůze dne 4. 11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00hod

 

Přítomni: Ing. V. Koranda, M. Šindelář, S. Pražák, J. Duffková, V. Duffek, J. Slavík, S. Rap, R. Strádal, M. Gibfriedová, R. Gerberg, Mgr. M. Randová

Omluveni:

  1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, schválení programu

Zasedání Zastupitelstva obce Česká Kubice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00hod dosavadním starostou obce Česká Kubice (dále jako „předsedající“). Seznámil přítomné s navrženým programem.

Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Česká Kubice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu 7 dní před konáním zastupitelstva. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

K navrhovanému programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Jako ověřovatelé zápisu byli určeni M. Šindelář a S. Pražák.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Česká Kubice určuje ověřovateli zápisu pana Martina Šindeláře a Stanislava Pražáka.

 

  1. Předání osvědčení zvoleným zastupitelům

Předsedající předal nově zvoleným členům zastupitelstva obce Česká Kubice osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

  1. Složení slibu členů zastupitelstva obce

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.,“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

  1. Určení zda funkce starosty nebo místostarosty bude dlouhodobě uvolněna či neuvolněna.

Předsedající navrhl, aby funkce starosty a místostarosty byla dlouhodobě neuvolněna. Jiné návrhy nebyly vzneseny a přistoupilo se k hlasování

            Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Česká Kubice určuje, že pro výkon starosty a místostarosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě neuvolněn.

Pro: 11 členůProti: 0 členůZdržel se: 0 členů

 

  1. Volba starosty

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva M. Šindelář navrhl zvolit do funkce starosty pana Ing. Vladimíra Korandu. Člen zastupitelstva S. Rap navrhl zvolit do funkce starosty sám sebe. Další návrhy na funkci starosty nebyly vzneseny a předsedající vyzval přítomné k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Česká Kubice volí starostu Ing. Vladimíra Korandu.

Pro: 9 členůProti: 0 členůZdržel se: 2 členové

Z důvodu, že navrhovaný Ing. V. Koranda do funkce starosty obce Česká Kubice získal 9 hlasů z 11ti členného zastupitelstva, se pro druhý návrh do funkce starosty obce Česká Kubice nehlasovalo.

 

  1. Volba místostarosty

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.Mgr. M. Randová, se dotazovala na úkoly, které bude plnit místostarosta. S. Rap se zeptal, jak dlouho v obci Česká Kubice působili dva místostarostové. J. Duffková mu na dotaz odpověděla. R. Gerberg podpořil návrh, který vznesl předsedající a informoval, že se budou volit tři výbory, které si můžou vzít část úkolů na starosti.Po té se přistoupilo k hlasování, že obec Česká Kubice bude mít pouze jednoho neuvolněného místostarostu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Česká Kubice volí jednoho místostarostu.

Pro: 7 členůProti: 2členovéZdržel se: 2 členové

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: předsedající Ing. V. Koranda navrhl zvolit do funkce místostarostky paní M. Gibfriedovou. Členka zastupitelstva Mgr. M. Randová navrhla zvolit do funkce místostarosty pana S. Rapa.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Česká Kubice volí místostarostku paní Moniku Gibfriedovou.

Pro: 8 členůProti: 0 členůZdržel se: 3 členové

Z důvodu, že navrhovaná M. Gibfriedová do funkce místostarostky obce Česká Kubice získal 8 hlasů z 11ti členného zastupitelstva, se pro druhý návrh do funkce místostarosty obce Česká Kubice nehlasovalo.

 

  1. Volba předsedy finančního, stavebního a kontrolního výboru.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci předsedy finančního výboru. Členové zastupitelstva navrhli do funkce předsedy finančního výboru pana M. Šindeláře. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Česká Kubice volí předsedu finančního výboru M. Šindeláře.

Pro: 11 členůProti: 0 členůZdržel se: 0 členů

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci předsedy stavebního výboru. Členové zastupitelstva navrhli do funkce předsedy stavebního výboru pana J. Slavíka. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Česká Kubice volí předsedu stavebního výboru J. Slavíka.

Pro: 10 členůProti: 0 členůZdržel se: 1 členů

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci předsedy kontrolního výboru. Členové zastupitelstva navrhli do funkce předsedy kontrolního výboru pana R. Gerberg. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Česká Kubice volí předsedu kontrolního výboru R. Gerberga.

Pro: 10 členůProti: 0 členůZdržel se: 1 členů

O zbylých členech výše jmenovaných výborů bude rozhodnuto na dalším zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice.

 

  1. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.

Předsedající seznámil přítomné členy s možností zvýšení odměn za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva, které vláda na svém jednání ze dne 18. prosince 2013 schválila svým usnesením č. 960 o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a to s účinností od 1. ledna. 2014. Zastupitelé byli seznámeni s novými tabulkami a způsobem vypočtení odměn. Bude rozhodnuto na dalším zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice.

 

  1. Diskuze, závěr.

V diskuzi nebyly vzneseny žádné dotazy a předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice.

 

 

 

 

 

Zapisovatelka: Bc. J. Baarová, DiS                                     Ověřovatelé: M. Šindelář, S. Pražák

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír Koranda

Starosta obce