Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání OZ 2014

Zápis ze dne 12. 11. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konané dne 12. 11. 2014 od 18:00hod

 

Přítomni: Ing. V. Koranda, M. Šindelář, S. Pražák, J. Duffková, V. Duffek, R. Strádal, M. Gibfriedová, R. Gerberg, Mgr. M. Randová, J. Slavík

Omluveni: S. Rap

 1. Starosta zahájil zasedání obecního zastupitelstva v 18:00hod a seznámil přítomné s navrženým programem. Navrhl doplnit do bodu 2 – přistavění patra na RD Folmava a do bodu 6 navrhl doplnit členy finančního, kontrolního a stavebního výboru. Takto upravený program odsouhlasili všichni přítomní zastupitelé.  Jako ověřovatelé zápisu byli určeni R. Gerberg a J. Slavík. Usnesení č. 18/2014 ze dne 6. 10. 2014  8 zastupitelů a 2 se zdrželi hlasování. Usnesení č. 19/2014 bylo schváleno všemi zastupiteli.
 2. Smlouvu o dílo mezi obcí Česká Kubice a Ing. Oldřichem Kovaříkem na dodávku stavby „ Rodinné domy Folmava – RD 1, 2 a 3“ odsouhlasilo 8 zastupitelů a 2 se zdrželi hlasování. Na základě diskuze OZ navrhlo zvážení změny stavby RD Folmava z přízemních na podkrovní. Smlouva o dílo na zajištění investorského dozoru mezi obcí Česká Kubice a Karlem Abrahámem – AB inženýring, jako dozor na stavbě „Rodinné domy Folmava – RD 1, 2 a 3“ bude probrána na dalším zasedání obecního zastupitelstva.
 3. OZ odsouhlasilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0009439/1/VB Česká Kubice, p. 1393/15, 16 – KN. OZ souhlasí a nemá námitek na připojení nových parcel do el. soustavy. Bude provedena výměna stávající pojistkové skříně č. X5, která je umístěna na parc. č. 1393/12 za novou rozpojovací skříň SR502 č. R74. Výkop povede pod pozemkem parc. č. 1393/17 a ukončen v pojistkové skříni SS200 č. X75, která bude umístěna na společné hranici na pozemcích parc. č. 1393/15 a 1393/16 v k. ú. Česká Kubice. Dále OZ nemá námitek k připojení lokality čtyř rodinných domků na parc. č.  1214/34, 1214/35, 1214/32 a 1214/33 v k. ú. Česká Kubice u pana M. Kůsta. Dále OZ nemá námitek k připojení šesti rodinných domků na pozemku parc. č. KN 54/1, 5/3 a 5/86 v k. ú.  Horní Folmava.
 4. OZ bere na vědomí žádosti uchazečů o obecní byty a RD na Folmavě. V případě uvolnění v obecních bytech, budou uchazeči osloveni. OZ přidělilo byt nad ZŠ Česká Kubice manželům Tumovým, kteří v současné době bydlí v čp. 29 v obci Česká Kubice a druhý byt nad ZŠ byl přidělen paní Heleně Pexové - Václavovičové z Luisy. Uvolněný byt v čp. 29 a na Luise bude probrán na dalším OZ. Starosta informoval, že od 1. 1. 2015 budou muset mít všechny byty, kde je centrální vytápění měřiče tepla. Více informací o měřičích a instalaci zajistí paní M. Gibfriedová. Zpráva od kominíka, který byl u pana Osvalda v čp. 88 OZ bere na vědomí a na pátek 14. 11. 2014 je zajištěný nový kominík. Dále OZ bere na vědomí žádost pana J. Podhory na výměnu plynového kotle.
 5. Žádost o přijetí do pracovního poměru pana Jaroslava Krejsy bere OZ na vědomí a bude zařazena do seznamu uchazečů o zaměstnání. V případě zájmu bude kontaktován.
 6. OZ odsouhlasilo odměny za výkon funkce členům zastupitelstva dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003. Členem finančního výboru byl zvolen S. Pražák a J. Duffková, členem stavebního výboru byl zvolen V. Duffek a Mgr. M. Randová a členem kontrolního výboru byl zvolen S. Rap a R. Strádal. Tyto členy odsouhlasili všichni přítomní zastupitelé. Předsedové těchto výborů byli schváleni na ustavující schůzi obecního zastupitelstva.
 7. Oz odsouhlasilo finanční příspěvek ve výši 4000,- Kč na nákup balíčků pro děti na 7. Prosince, kdy je naplánovaná Mikulášská zumba party. Dále OZ odsouhlasilo finanční příspěvek ve výši 2000,- na proplacení nájmu za užití sálu MKS Domažlice na charitativní akci „Charitativní vánoční jarmark“, jehož patronem je obec Česká Kubice a dále odsouhlasilo vytištění 50 ks plakátů ve formátu A4. OZ bere na vědomí tyto žádosti: SHD Pařezov, HC Klatovy, SDH Kout na Šumavě, MŠ Pasečnice, Diecézní charita Plzeň, ZJ ZD Meclov, Sportovní klub policie Domažlice, Gymnázium J. Š. Baara, MCT CZ Nový Spálenec, MŠ Tlumačov a DEBRA ČR. Tyto příspěvky budou zařazeny do seznamu finančních příspěvků a po té rozděleny.
 8. OZ bere na vědomí zprávu z finanční kontroly, která byla provedena dne 9. 10. 2014 finančním výborem.
 9. Stavební záležitosti:
 • Rozhodnutí MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí o vydání povolení na odběr podzemních vod ze stáv. studny na p. p. č. 151/5, Spáleneček panu Leošovi Čapskému.
 • OZ nemá námitek a souhlasí s vybudováním nové optické sítě O2, pro připojení  stávajícího telekomunikačního zařízení T-mobile CR umístěného u anténní věže na pozemku parc. č. 1393/6 v k. ú. Česká Kubice.
 • OZ odsouhlasilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Česká Kubice a O2 Czech Republic a.s., na pozemcích KN 1393/6 a KN č. 1427/3 v k. ú. Česká Kubice a KN č. 485/3, KN 249/36 a KN 486 v k. ú. Starý Spálenec.
 • Rozhodnutí o umístění stavby na stavbu Provozní budova technických služeb obce Česká Kubice vydané MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování.
 • Oznámení o zahájení správního řízení v rámci stavby „I/26 Folmava – úprava hraničního přechodu“ a v rámci stavby „Folmava, úprava silnice I/26 pro napojení účelové komunikace, SO 101 Silnice I/26“ v termínu od 16. listopadu 2014 do 12. prosince 2014 z důvodu prodloužení stavebních prací při provádění víceprací na sanaci podloží. Vydáno Krajský úřadem pro Plzeňský krajem, odbor dopravy a silničního hospodářství.
 • Rozhodnutí MěÚ Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství, že nařizuje manželům Krupičkovým odstranit z pozemku ve zjednodušené evidenci PK č. 249/27 v k. ú. Starý Spálenec, na němž se nachází veřejně přístupná komunikace, nepovolenou pevnou překážku – 2 kovové tyče v červenobílém, pruhovaném provedení.
 • Oznámení o zahájení vodoprávního řízení  - povolení odstranění stavby vodního díla ČOV Folmava – celnice, podané firmou Folmava Resort s.r.o.
 • MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí – sdělení, že nemá námitek k ohlášení udržovacích prací stávající kopané studny na pozemku parc. č. 220/8 a 220/4 v k. ú. Starý Spálenec.
 • OZ souhlasí s provedením telemetrie ČOV Spálenec za cenu 64.229,- Kč.
 • Usnesení MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, o prominutí zmeškání úkonu spočívajícího v nedodání potřebných pokladů ve stanoveném termínu – Pavel Jungwirth.
 • Oznámení o zahájení stavebního řízení – Hotel Panorama centrum Folmava
 • Rozhodnutí o umístění stavby – Prodloužení kanalizace a vodovodu na p. č. 1430 v k. ú. Česká Kubice a přípojky pro chatky Krásnohorská. Vydáno MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování.
 • Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a určení lhůty pro podání námitek – Folmava Resort s. r.o.
 • OZ nemá námitek k výměně střešní krytiny na nemovitosti Spálenec 2 – Anna Kocúrková.
 • OZ nemá námitek a souhlasí s pokácením ovocného stromu na pozemku parc. č. 220/15 v k. ú. Starý Spálenec.
 • OZ nemá námitek a souhlasí s pokácením náletových dřevin na pozemcích parc. č. 239/3 a 239/4 v K. ú. Starý Spálenec.
 • OZ nemá námitek k oznámení o stavbě kotce pro psa – Peter Daníček, Dolní Folmava č. e. 5
 • OZ odsouhlasilo zažádat na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod poz. parc. č. 583 v k. ú. Horní Folmava.
 1. OZ bere na vědomí:
 • Rozhodnutí MF o změně adresy provozovny „Horní Folmava 8, 344 01 Česká Kubice“ nahrazuje správným zněním „Horní Folmava 8, 345 32 Česká Kubice“
 • Zápis z jednání DSO Chodská Liga ze dne 6. 10. 2014 v Klenčí pod Čerchovem.
 • Nabídka společnosti Levné komíny Zeman s.r.o.
 • OZ bere na vědomí vyúčtování finančního příspěvku – Sportovní klub Sněhaři
 • Jakub Červený – stížnost na autobusovou dopravu. Zajistí paní J. Duffková
 • Vyúčtování finančního příspěvku – MCT CZ Nový Spálenec
 • Pozvánku na XVII. Ročník Celostátní finanční konference dne 4 a 5. prosince 2014 v Praze.
 • Pozvánku na seminář „Možnosti a trendy cestovního ruchu (nejen v Českém lese)“ dne 20. a 21. Listopadu 2014 v hotelu Bohmann v obci Babylon.
 • Výzva k provedení zásahu ke zlepšení stavu přírodního a krajinného prostředí – Domažlické městské lesy
 1. Diskuze:
 • Starosta informoval o možném právním zastoupení paní JUDr. Janou Kopáčkovou, z důvodu, že JUDr. Novák skončí. Starosta si naplánuje schůzku.
 • J. Duffková informovala, že setkání důchodců se uskuteční až v lednu 2015. OZ odsouhlasilo proplacení všech nákladů.

 

 

Další OZ se uskuteční dne 24. listopadu 2014

 

 

 

 

Zapisovatelka: Bc. J. Baarová, DiS                                              Ověřili. R. Gerberg, J. Slavík

 

 

 

 

Ing. Vladimír Koranda

starosta obce