Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání OZ 2014

Zápis ze dne 22. 12. 2014

Zápis z jednání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného  dne 22. 12. 2014 od 19:00 hodin

Přítomni: Ing. V. Koranda, M. Gibfriedová, M. Šindelář,  S.  Pražák, J. Duffková, R. Gerberg,  J. Slavík, R. Strádal, V. Dufek

Omluveni: S. Rap, Mgr. M. Randová

 1. Starosta zahájil jednání v 19.00 hodin přivítáním přítomných. Navržený program byl schválen všemi zastupiteli, usnesení č. 22/2014 bylo schváleno všemi přítomnými, ověřovateli dnešního zápisu byli určeni R. Gerberg a J. Slavík.
 2. Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet ve výši 104. 724.000- Kč, který byl vyvěšen na úřadní desce od 25. 11. 2014 do 12. 12. 2014. Zároveň byl všemi hlasy schválen rozpočtový výhled na roky 2015 – 2017 a plán investic na rok 2015.
 3. Jednací řád zastupitelstva obce ze dne 4.4.2011 byl přepracován a zastupitelstvo jej schválilo všemi hlasy.
 4. OZ projednalo smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro společnost Telefonica Czech Republic, která je investorem stavby „ 0184/14 Travel Free, Horní Folmava“ a podpis smluv schválilo, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování.
 5. Všichni zastupitelé schválili rozdělení finančních příspěvků spolkům a sdružením ve výši 3.470.000,- Kč a příspěvek ve výši 48.345,- Kč pro dětský domov Robinson Klenčí. Seznam rozdělených příspěvků je součástí tohoto zápisu. Žádosti SK Policie Domažlice, Občanského sdružení Babylon, Rodinného a mateřského centra Klenčátko a MŠ Mrákov budou projednány v prvním čtvrtletí roku 2015. 
 6. OZ se seznámilo s návrhem smlouvy na zajištění revizní, kontrolní a servisní činnosti společnosti EL-Signál a s podpisem smlouvy souhlasí všichni členové OZ. Nikdo nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování.
 7. OZ projednalo dodatek k nájemní smlouvě ze dne 20. 1. 2010 uzavřené se společností Development West a.s.a dohodu o postoupení a změně obsahu smlouvy mezi společností Development West a.s., obchodní společností T. G. a.s. a společností Folmava Resorts s.r.o.. OZ obě smlouvy odsouhlasilo, nikdo nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování.
 8. Návrh smlouvy o zajištění investorského dozoru na bytový dům čp. 60 na Folmavě bude projednán na dalším OZ.
 9. Stavební:
  • pozvánka k účasti na projednání vytýčení hranice pozemků p.č. 30/1, 30/7, 30/8, 754/1, 30/24, 31 a 30/2 v k.ú. Dolní Folmava na 9. 1. 2014 v 9.00 hodin
  • oznámení KÚ PK ŽP o shromáždění podkladů rozhodnutí – povolení k nakládání s podzemními vodami k jejich odběru
  • rozhodnutí – změna stavby před jejím dokončením – ZŠ a MŠ Česká Kubice – přístavba skladu zeleniny
  • žádost fy. Monoprojekt na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby distribuční soustavy Horní Folmava parc. č. 5/3, 54/1 – kNN
  • územní souhlas pro ČEZ Distribuce na kabelové vedení NN 1214/1 lokalita 4 RD – kNN
  • dodatek č. 1  ke smlouvě o dílo  s firmou Swietelski na dokončení komunikace na Folmavě s cenou 59.309,90 Kč – odsouhlasilo 8 zastupitelů, l se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti
  • návrh fy. Kovařík na sklady k bytům u čp. 15 za cenou 78 887,- Kč včetně DPH – souhlasí všichni zastupitelé
  • návrh na prodloužení veřejného vodovodu a kanalizace na parc. č. 1214/37 a 1214/36 firmou CHVAK Domažlice
  • PD na odstranění stavby ČOV Folmava  - celnice
  • společný souhlas na stavební úpravy RD čp. 50 Spáleneček manželů Tumurbat
  • oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením Sklad Horní Folmava investora Thi Huong Gang Tran
  • stavební povolení na novostavbu hotelu Panorama centrum Folmava investora Folmava Resorts s.r.o.
  • vyjádření ŘSD k vydání územního souhlasu na „ Dolní Folmava, kamerový systém“
  • žádost Státního pozemkového úřadu o sdělení k pozemkům – vyřídí p. Slavík
  • žádost Josefa Schleisse o změny v novém ÚP obce – bude zaevidována a zařazena do další změny ÚP
 10. Jednání na FÚ Domažlice se dne 20.1.2014 zúčastní dle možnosti J. Baarová.

OZ rozhodlo o zakoupení vybavení pro SDH Folmava ve výši 114.949,- Kč.

Zastupitelé rozhodli o nákupu sněhové frézy Hecht za cenu 16.521,- Kč bez DPH.

OZ souhlasí s prodejem traktoru Deutz Fahr a zakoupení nového stejné značky s doplatkem 1.167.828,- Kč. Pro hlasovalo 8 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti.

OZ se seznámilo se zápisem ze 49. shromáždění sdružení Lazce.

OZ bere na vědomí: poděkování SDH Nový Klíčov, SDH Mrákov, ředitelky Sluníčka Domažlice a paní Tůmové za poskytnuté finanční příspěvky.

OZ bere na vědomí nabídku na informační box, seminář o legislativních změnách a nabídku právního poradenství.   

 1. Starosta poděkoval SDH v obcích, TJ Hraničář a všem organizátorům za úspěšné adventní večery.

M. Šindelář upozornil na nutnost zajištění a úpravu překopů na Folmavě, nápravu zajistí starosta ve spolupráci s CHVAKem Domažlice. Dále upozornil na skládku papírů za kostelem na Folmavě. Bude zajištěn úklid.

Paní Duffková informovala o změnách v nových jízdních řádech, občané o nich budou informováni. Dále informovala o jubilantech v roce 2015.

V. Duffek upozornil na nedostatečnost kontejnerů na separovaný odpad na Folmavě. Obec zajistí pronájem nebo koupi kontejneru na sklo. Restaurace u Mlynáře bude vyzvána k doložení likvidace separovaného odpadu.

Paní Gibfiedová informovala o zatékání do domu čp. 45 – Luisa, zajišťuje nápravu, dále byla zvažována možnost podřezání domu.

Paní Suchánková poděkovala pracovníkům obce za pořezání stromu na jejím pozemku.

Do 16.1.2015 po dobu nepřítomnosti starosty je pověřen kontrolou a podepisováním písemností Radek Gerberg. Souhlasí všichni zastupitelé.

Příští OZ se bude konat 12. 1. 2015 od 18.00 hodin. Další veřejné jednání zastupitelstva bude 9. února 2014 od 18.00 hodin na Folmavě, odvoz občanů ze Spálence a České Kubice bude zajištěn, občané budou včas informováni a vyzváni ke sdělení , zda chtějí odvoz využít.

 

Zapsala: O. Navrátilová                             ověřili: R. Gerberg, J. Slavík

                                        

                                          Ing. Vladimír Koranda

                                                Starosta obce

Kontrolní výbor: