Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání OZ 2014

Zápis ze dne 24. 11. 2014

Zápis z jednání zastupitelstva obce Česká Kubice konaný dne 24. 11. 2014 od 19:00 hodin

 

Přítomni: Ing. V. Koranda, M. Gibfriedová, M. Šindelář,  S.  Pražák, J. Duffková, Mgr. M. Randová, R. Gerberg,  J. Slavík, R. Strádal, V. Dufek

Omluveni: S. Rap, Mgr. M. Randová ( při projednávání bodu č. 5 se dostavila)

 1. Starosta zahájil jednání v 19:00, po přivítání přítomných je seznámil s navrženým programem a navrhnul doplnění bodu č. 9 projednání návrhu TJ Hraničář. S takto navrženým programem souhlasí všichni přítomní členové OZ. Jako ověřovatelé dnešního zápisu byli určeni M. Gibfriedová a J. Dufková.  Usnesení č. 20/2014 ze dne 12.11. 2014 bylo schváleno všemi zastupiteli bez připomínek.

2.  Návrh rozpočtu na rok 2015 včetně rozpočtového výhledu na rok 2015 – 2017 bude vyvěšen po dobu 15-ti dnů a poté schválen.

 1. OZ se seznámilo s Obecně závaznou vyhláškou obce Česká Kubice č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ve vyhlášce je v čl. 5 vypočítána nová sazba poplatku, na jejím základě je stanoveno popelné na 400,- Kč. Vyhlášku schválili všichni přítomní zastupitelé, nikdo nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování. Bude vyvěšena na úřední desce OÚ. Starosta seznámil přítomné s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o obcích o povinnosti zveřejňovat záměr na prodej, směnu, darování, pronájem nebo výpůjčku nemovitého majetku obce.
 2. Zajištění investorského dozoru na akci „ RD Folmava“ a „ Folmava čp. 60“ bude projednáno na dalším zasedání.
 3. Záměr prodeje pozemku p. č. 857 v k.ú. Dolní Folmava o celkové výměře 878 m2 byl od 27.9. do 13.10.2014 vyvěšen, o pozemek podal žádost Miroslav Böhm. OZ rozhodlo o jeho prodeji za cenu 150,- Kč za 1 m2. Pro prodej hlasovalo 9 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti.
 4. ČEZ Prodej podal novou nabídku na odběr el. energie pro obec na období 1.1.2015 – 31.12.2016, při jejím využití dojde k úspoře 31 083,- Kč. Pro její využití hlasovalo 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel hlasování.
 5. Pro zrušení zákazu omezení při odběru vody v České Kubici a na Spálenci včetně místních částí hlasovali všichni zastupitelé. Na další zasedání bude pozván zástupce  Chvaku k projednání ceny vodného a stočného na rok 2015, projednání řešení havárií a možnosti snížení provozních nákladů.
 6. M. Gibfriedová informovala o menších nedostatcích v bytech v čp. 15, zajistí jejich odstranění. Navrhuje vyměnit koberce v bytě paní Červeňákové v čp. 60 za linoleum, v bytě p. Kuchaře v čp. 29 doplnit kuchyňskou chybějící skříňku za cca 1454,- Kč a namontovat chybějící měřice na radiátory v bytech čp. 15. Tyto úpravy odsouhlasilo 9 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, l člen OZ se zdržel hlasování.
 7. Pan Slavík seznámil OZ se smlouvou a s fakturací  firmou Stafiko na opravu čp. 88. OZ odsouhlasilo proplacení zádržného Stafiku ve výši 10.000,- , pro hlasovalo 9 zastupitelů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.
 8. Ing. Špaček jménem TJ Hraničář seznámil OZ se studií na vybudování zázemí fotbalového hřiště na Skále v ceně cca 8 milionů Kč. Studie v elektronické podobě bude rozeslána zastupitelům a bude projednána na pracovní schůzce. V neděli 30.11.2014 se v 10 hodin sejdou zastupitelé na Folmavě a na místě posoudí žádost manželů Märzových a p. Hikla o směnu části pozemků č. stp. 134 a 30/2 v k.ú. Dolní Folmava za pozemky 30/1, 30/7 a 30/8 v k. ú. Dolní Folmava, dále bude posouzena směna pozemku č. 272 KN v k.ú. Dolní Folmava s R. a V. Konopíkovými, dále se posoudí žádost p. Pham Van Hung o odkoupení parc. č. 10/37 a 10/39 v k.ú. Dolní Folmava  a žádost p. Ho Nam Trung o prodej parcely 5/3 o výměře 1162 m2, a směnu pozemků pod cyklostezkou s T. Kohelem a firmou Kohel – Folmava, jedná se o pozemky č. 22, č. 24, stp. 38, stp. 135, část pozemku č. 743/1,část pozemku č. 2, v k.ú. Dolní Folmava za pozemky, na kterých se nachází cyklostezka.
 9. OZ bere na vědomí: Rozhodnutí o povolení nakládání s podzemními vodami pro Folmava Resorts na Jímání vody – Česká Kubice, Folmava, Rozhodnutí o povolení k odstranění stavby pro Folmava Resorts k odstranění stavby vodního díla  ČOV Folmava – celnice. Sdělení o nabytí právní moci na stavbu obytní zóna v obci Česká Kubice – objekt komunikace. Rozhodnutí KÚ PK o prodloužení objížďky při úpravách komunikace na I/26 do 12. prosince 2014. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení na přeložku vodovodu a kanalizace pro stavbu hotelu Panorama centrum Folmava. Rozhodnutí o povolení k nakládání s podzemními vodami pro Jiřího Toupala na odběr podzemních vod ze stávající studny na Spálenečku 19. Souhlas pro obec Českou Kubici na Vrty pro TP na p.p.č. 1055/2 Česká Kubice. Oznámení o zahájení řízení pro obec Českou Kubici na změnu stavby Přístavba přípravy a skladu zeleniny u MŠ a ZŠ Česká Kubice. Zastavení řízení na dva rodinné dvojdomy – změna stavby před dokončením na parc. 10/40 a 10/38 k.ú. Horní Folmava pro Tien Tran. Stavební povolení pro Folmava Resorts na hotel Panorama Centrum Folmava. Dodatečné povolení stavby na terénní úpravy Horní Folmava pro P. Jungwirtha. Souhlas se stavbou novostaveb RD 1, 2, 3 a 4 na poz. č. 5/95,54/6 v k.ú. Horní Folmava pro obec Česká Kubice. Územní souhlas se stavbou Přípojka prodejny Travel Free na síť elektronických komunikací Horní Folmava.
 10. OZ se seznámilo s nabídkou Antonína Becka na vypracování PD na garáž a sklad zahradní techniky a nářadí za cenu 49.610,- Kč. Pro zadání prací hlasovalo 10 zastupitelů, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
 11. Žádost o vyjádření obce k dokumentaci na myčku osobních a dodávkových aut u ČSPH RobinOil Folmava bude posouzena po dodání vyjádření po obdržení posouzení firmou CHVAK a odborem ŽP.
 12. Žádosti organizací Ucho Tlumačov, hřebčín Hostouň a Diecézní charity Plzeň o poskytnutí finančních příspěvků  budou posouzeny v prosinci 2014.
 13. Návrh smlouvy společnosti EDP Pomořany o nájmu části nemovité věci – pozemku p.č. 584 v k.ú. Horní Folmava bude projednán na dalším zasedání.
 14. OZ posoudí doplnění evropsky významných lokalit do národního seznamu AOCHK. OZ bere na vědomí oznámení JUDr. Nováka o ukončení jeho praxe advokáta, dále informaci DAS pojišťovny o připravované fúzi, pozvánku na shromáždění Svazku Domažlicko, pozvánku na 49. shromáždění sdružení Lazce, pozvánku na výroční členskou hromadu SDH Folmava dne 13.12.2014.
 15. Vyjádření a připomínky k autobusové dopravě na KÚ PK a dopravci zajistí paní Duffková. Pan Slavík podá případné připomínky před prezentací obce malovaných map.
 16. OZ všemi hlasy rozhodlo, že vnitřní předpis obce o poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců zůstane zachován.
 17. Byla projednána cenová nabídka na zhotovení kancelářských skříněk a  stolů do zadní kanceláře OÚ za cenu cca 22.000,- V. Gibfriedem – truhlářství. Pro zadání hlasovalo 9 zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, 1 člen se zdržel hlasování.
 18. OZ naplánovalo pracovní schůzku s ing. Kovaříkovou na den 3. 12. 2014 od 19.00 hodin. M. Šindelář sdělil, že na vánočním  stromu od ing. Kuneše chybí větev, p. Pražák zajistí nový strom a jeho zasazení. Na zastřešení terasy u restaurace se zpracovává PD na vytápění firmou Enerfin. Pan Pražák požádal OZ o souhlas se zakoupením ochranných oděvů pro zaměstnance bývalého s.r.o., to zajistí s P. Brokloffem starosta Obce. Kolaudaci chodníku na Folmavě zajistí místostarostka. Doprava hasičů Spálenec na valnou hromadu SDH Folmava bude zajištěna Tranzitem obce. Paní Gibfriedová zajistí s p. Brokloffem přemístění jehlanu z bývalého parkoviště TIR Folmava a převezení 2 odpadkových košů na Folmavu. Inventury za rok 2014 zajistí předseda kontrolního výboru R. Gerberg. Mgr. Randová informovala, že se od roku 2015 bude v ZŠ a MŠ vařit i pro veřejnost. K tomu je zapotřebí udělat dodatek k zakládací listině školy, ten vypracuje právnička. Ing. K. Královec upozornil na pochybení obce při vyhlášení omezení používání pitné vody ( opatření obecné povahy), o správném postupu se informoval na MěÚ Domažlice, odboru ŽP. Požádal o zveřejnění telefonních čísel starosty, místostarostky a služebního telefonu obce. Dále požádal, aby při silvestrovském odpalování pyrotechniky u hasičárny bylo postupováno tak, aby nebyl poškozen jeho majetek.  

Další jednání zastupitelstva se bude konat 8. prosince v 19:00 hodin.

 

 

Zapsala: O. Navrátilová                                         ověřili: M. Gibfriedová, J. Duffková

 

 

                                                  Ing. Vladimír Koranda

                                                          Starosta obce

    

 

 

 

Zápis kontroloval kontrolní výbor obce: