Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání OZ 2014

Zápis ze dne 6. 10. 2014

Zápis z jednání zastupitelstva obce Česká Kubice konaný dne 6. 10. 2014

 

Přítomni: Ing. V. Koranda, T. Kohel,  S. Rap,  M. Šindelář,  M. Gibfriedová,  J. Záhořík,  S.  Pražák, Mgr. M. Randová,J. Dufková, R. Gerberg,   J. Slavík,

 

 1. Starosta zahájil zasedání v 18.00 hodin, po přivítání přítomných bylo schváleno usnesení z předchozího jednání, které již schválil kontrolní výbor obce. S doplněným navrženým programem souhlasí všichni zastupitelé. Jako ověřovatelé dnešního zápisu byli určeni S. Pražák a S. Rap.
 2. S podpisem smlouvy na kamerový systém s firmou El-Signál spol.s.r.o. Plzeň souhlasí všichni zastupitelé. Zástupce firmy vysvětlí znění č. VI. smlouvy. Smlouva s firmou Geodata byla již schválena na předchozích jednáních, nyní OZ znova vyslovilo souhlas s jejím podpisem.
 3. OZ projednalo a schválilo všemi hlasy: kupní smlouvu s městem Domažlice na koupi pozemků p.č. 369/7 o výměře 383 m2 a p.č. st. 416 o výměře 59 m2 a p.č. 1466, všechny  v k.ú. Česká Kubice za cenu 182.000,- Kč. Směnnou smlouvu s městem Domažlice – město Domažlice mění pozemky p.č. 369/9, 369/10, 369/11 a 369/12 v k.ú. Česká Kubice za pozemek p.č. 116/6 v k.ú. Dolní Folmava bez finančního vyrovnání. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu o právu provést stavbu s městem Domažlice – na pozemcích města Domažlice p.č. 357/9 a 357/1  v k.ú. Česká Kubice na dobu neurčitou na investici jímací zářezy. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi městem Domažlice , obcí Česká Kubice a firmou Folmava Resorts na pozemcích p.č. 369/1, p.č. 357/19, p.č. 143 a p.č. 1457/21, vše v k.ú. Česká Kubice na provedení stavby Vodovod, kanalizace a ČOV.
 4. Zastupitelstvo schválilo podpis smlouvy s firmou Area Projekt na zhotovení dokumentace ke stavebnímu povolení na akci „ Provozní budova Technických služeb obce Česká Kubice za cenu 160.610,- Kč včetně DPH.
 5. Stafiko Domažlice žádá o doplacení zádržného ve výši 10.000,- Kč z faktury za provedené práce na čp. 88 v České Kubici. OZ nesouhlasí vzhledem k nedodělkům a závadám, které obec odstranila na další vlastní náklady.
 6. Zastupitelé se seznámili s nabídkou firmy Tios na instalaci kamerového systému na dětské hřiště na Folmavě za cenu 25.206,- Kč. OZ souhlasí s nabídnutým provedením bez monitoru a snížení ceny.
 7. Jiří Dadok, Domažlice bude zařazen do seznamu žadatelů o přidělení RD v plánované výstavbě na Folmavě.  
 8. Přidělení bytů v čp. 15 v České Kubici proběhne po jejich úplném dokončení.
 9. OZ bere na vědomí žádosti o finanční příspěvky: SDH Srbice, SDH Strýčkovice, Pionýrská skupina Čtyřlístek, domov Sv. Josefa Žireč.  OZ rozhodlo, že příspěvek na vydání knihy J. Pavlíkové nebude poskytnut. S finančním příspěvkem pro římskokatolickou farnost na opravu Domažlického kostela ve výši 200.000,- Kč souhlasí 8 zastupitelů, l hlasoval proti, 2 se zdrželi hlasování. 
 10. Povolení vjezdu P. Brokloffovi přes obecní komunikaci, která se nachází při vstupu na dětské hřiště ze spodní části, na pozemek s novostavbou p. č. 1219 v k.ú. Česká Kubice  odsouhlasili všichni zastupitelé.
 11. OZ jmenovalo výběrovou komisi na pokládku živičného povrchu ( asfalt) v obci Folmava v úseku křižovatka u staré roty po křižovatku u hasičárny: R. Gerberg, Mgr. M. Randová, M. Šindelář.

 

OZ bere na vědomí:

 • vyjádření CHVAKu k PD na zpevněnou manipulační plochu a zeď na poz. č. 7/1, 7/5,7,8,7/9,5/42,5/46,5/94 a 3 v k.ú. Horní Folmava
 • OZ nemá připomínky k PD na změnu stavby RD – Spáleneček č.p. 50 
 • Společný souhlas na novostavbu RD na poz. 105,523/1 a 523/4 v k.ú. Horní Folmava vydaný MěÚ Domažlice M. Gibfriedové a M. Gibfriedovi
 • Výzvu MěÚ Domažlice, odbor výstavby k doplnění údajů a podkladů na stavbu Obytná zóna I. etapa Česká Kubice
 • Oznámení o zahájení řízení na dva RD – změna stavby před dokončením investora Tien Tran
 • Stavební povolení na stavební úpravy objektu Dolní Folmava č.p. 60
 • Oznámení o zahájení vodoprávního řízení firmě Folmava Resorts na stavbu ČOV Folmava
 • Námitku firmy CHVAK Domažlice ke změně stavby 2 RD v k.ú. Horní Folmava
 • Rozhodnutí KÚ PK odboru dopravy o povolení uzavírky a objížďky v prostoru bývalé celnice Folmava
 • Oznámení o zahájení společného řízení na provozní budovu Technických služeb obce Česká Kubice
 • Sdělení MěÚ Domažlice o souhlasu s GP na dělení pozemku č. 116/1 v k.ú. Dolní Folmava
 • Územní souhlas pro ČEZ Distribuce na el. Přípojku pro nové odběrní místo – Spáleneček 220/26
 • Vyrozumění a výzvu účastníkům řízení z MěÚ Tachov o možnosti vyjádření se
 1. OZ souhlasí s proplacením faktur za garáž pro hasiče Folmava a úpravy přilehlé komunikace v celkové výši 582.647,- Kč.
 2. OZ souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) pro Telefónicu  Czech Republic.
 3. OZ rozhodlo o opravách komunikací na Folmavě v předpokládané ceně 930,000,- Kč, na tuto akci bude připraveno výběrové řízení.
 4. OZ schvaluje provoz vedlejší hospodářské činnosti obce, zřízení živnostenského listu na tuto činnost ( nakládání s odpady, vč. nebezpečného odpadu, poskytování technických služeb), založení nového bankovního účtu a další pokladny. Pro hlasovalo 10 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování.
 5. Hung Pham Van žádá o směnu pozemků – narovnání vlastnických vztahů.Záměr bude vyvěšen na úřední desce, OZ navrhuje cenu za pozemky 150,- Kč za 1 m2.
 6. OZ bere na vědomí posouzení ekonomického zajištění dopravní obslužnosti, odpověď MDCR na žádost obce o možnosti nástupu a výstupu do vlaků projíždějících nádražím ČD v České Kubici, sdělení o nové otevírací  době pošty v České Kubici. Dále bere na vědomí výzvu MF ČR k vyjádření k rozkladu společnosti Forbes, sdělení KÚ PK o opatření k nečinnosti, informaci o možném kupování hlasů v nadcházejících volbách, rozhodnutí KÚ PK o přidělení dotace pro činnost SDH, zápis z jednání 12. výrobního výboru na zpracování PD dokumentace na akci Česká Kubice, Folmava vodovod, kanalizace a ČOV a sdělení o rozhodnutí rady PK o výběru dodavatele na dodávku PAM pro projekt Klidné příhraničí. Smlouva o dílo na Rodinné domy Folmava 1, 2, a 3 bude rozeslána zastupitelům a projednána na dalším zasedání. OZ se seznámilo s příspěvky ing. K. Královce v návštěvní knize obce Česká Kubice.
 7. Starosta seznámil OZ s výší úroků na nových účtech vedených u KB a ČSOB. Dále sdělil, že pracovník Chvaku Domažlice kontroluje všechny šoupata v obcích.

Pan Kohel upozornil, že střechou garáže na Folmavě protéká vody, OZ rozhodlo že opravu provede ing. Kovařík.

Mgr. Randová upozornila, že na střeše MŠ jsou rezavějící plechy, bude se reklamovat.

 

Dále sdělila, že ve škole jsou 3 počítače s programem XP, který již nelze aktualizovat. Proto požádala OZ o souhlas se zakoupením nových počítačů. V kanceláři OÚ již také dosluhuje počítač se stejným programem, OZ souhlasí se zakoupením  3 počítačů do ZŠ a  1 do kanceláře OÚ.

Pan Slavík dořeší se starostou opravy vodovodu a komunikací na Folmavě.

M. Šindelář upozornil na zanesenou meliorační rouru v blízkosti nemovitosti R. Kůsta, vyčištění zajistí Služby obce.

M. Gibfriedová upozornila na častější výskyt podezřelých osob kolem nemovitostí na Folmavě, bylo by zapotřebí aby Folmavští policisté častěji procházeli  obci, hlavně v nočních hodinách.

R. Gerberg upozornil na rozbitou cestu na skálu, tuto opraví Služby obce.

P. Rap nechá na dveře nájemníků v čp. 29 nainstalovat dveřní kukátka.

OZ rozhodlo o zaplacení odměny kronikářce.

Na závěr starosta poděkoval celému zastupitelstvu za 4 roky společné práce.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: O, Navrátilová                                                      ověřili: S. Pražák, S. Rap

 

 

 

                                                  Ing. Vladimír Koranda

                                                         Starosta obce