Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání OZ 2014

Zápis ze dne 8. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 8. 12. 2014 od 19:00hod

 

Přítomni: Ing. V. Koranda, M. Šindelář, S. Pražák, J. Duffková, V. Duffek, Mgr. M. Randová, Jiří Slavík, S. Rap, R. Strádal, M. Gibfriedová, R. Gerberg,

Omluveni:

 

 1. Starosta Ing. V. Koranda zahájil zasedání obecního zastupitelstva v 19:00hod a seznámil přítomné zastupitele a hosty s navrženým programem. Navržený program byl odsouhlasen všemi zastupiteli as nikdo nemněl připomínky k doplnění. Jako ověřovatelé zápisu byli určeni M. Šindelář a S. Pražák. Po kontrole usnesení č. 21/2014 ze dne 24. 11. 2014 paní Gibfriedová informovala, že při kontrole s panem Kovaříkem že se nemusí montovat měřiče na radiátory v čp. 15 v obci Česká Kubice. Toto usnesení bylo schváleno všemi zastupiteli, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Ing. Oldřich Kovařík seznámil přítomné zastupitele a hosty s nově navrženým vzhledem rodinných domu v obci Folmava, zastupitelé navrhly, aby se v obývacím pokoji zmenšilo prosklení místnosti na 2m, v ložnici zmenšit okno na 125cm a zádveří zůstane zachováno. 1. Patro bude řešeno sádrokartony a podhledy, bude možnost dodělat příčky na schodiště, aby neunikalo teplo do horního patra, radiátory na vytápění budou umístěny pod okny v každé místnosti, v každé místnosti budou umístěny 4 zásuvky, krabičky s elektrikou budou umístěny mezi okny. S takto navrženými úpravami souhlasili všichni zastupitelé, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
 2. Zástupci firmy CHVaK p. Morysek a p. Hejhal informovali o zvýšení vodného a stočného na rok 2015 a to tak že, vodné bude 16,36 Kč/m3 a stočné 42,65Kč/m3, ceny jsou včetně DPH. J. Slavík se dotazoval z jakého důvodu je tak drahé stočné a p. Morysek mu odpověděl, že je to z důvodu technologie, kterou obec Česká Kubice vlastní.  OZ souhlasí s cenami vodného a stočného, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Dále zástupci firmy CHVaK informovali o opravách na vodovodních řadech v obci Folmava, které byly provedeny od točny autobusů k rotě a od hasičárny směrem za potok. V roce 2015 čeká výměna vodovodního řadu na lokality od p. Baumanna až k hlavní silnici k benzinkám. V současné době je položeno 564m - 110 profilů a 71m - 90 profilů. Celkem je tedy momentálně vyměněno 635m za cenu cca 2.168.000,- Kč k 30. 11. 2014. V obci Folmava byly umístěny 3 ks nadzemích hydrantů. Dále informovali, že dovoz vody na Českou Kubici bylo od června 2014. OZ souhlasí s proplacením faktury za dovoz vody v částce 232.008,- Kč. Na jímkách na Čerchově bylo prostavěno cca za 582.000,- Kč. OZ souhlasí s výměnou vodovodních šoupat v lokalitách Česká Kubice, Nová Kubice a Spálenec. OZ požádalo firmu CHVaK o pomoc při zpracování nového požárního řádu obce Česká Kubice, s čímž zástupci firmy souhlasili. Ing. V. Koranda a M. Šindelář budou spolupracovat s firmou CHVaK. Požářní řád se bude zpracovávat v druhé polovině ledna 2015.
 3. OZ bere na vědomí žádost o směnu pozemků za pozemky pod cyklostezkou, jedná se o tyto pozemky: parc. č. 22 o výměře 701m2, parc. č. 24 o výměře 512m2, st. parcela č. 38 o výměře 68m2, st. parcela č. 135 o výměře 219m2, část pozemku parc. č. 743/1 GP č. 185-367/2014 o výměře 101m2, část pozemku parc. č. 2 o výměře 1683m2, v k. ú. Dolní Folmava a dále pozemek parc. č. 411/3 o výměře 908m2 v k. ú. Horní Folmava za pozemky na kterých se nachází cyklostezka činní výměru 4269m2. Bude vyvěšen záměr o směně pozemků. Dále OZ projednalo a odsouhlasilo vyvěšení záměru o prodeji pozemku parc. č. 5/70 o výměře 1162m2 v k. ú. Horní Folmava za cenu 300Kč/m2. Obec Česká Kubice schvaluje vyvěsit záměr směnit  část pozemku poz. parc. č. 6 zapsaná na LV č. 404 v k. ú. Dolní Folmava o výměře cca 66m2, který bude směněn s částí pozemku parc. č. 30/4 dle PK cca o výměře 309m2. Zbylá část téhož pozemku z výměry 309m2 je nabízena k prodeji. (viz. přiložený situační nákres). Dále obec Česká Kubice nabízí k prodeji parc. č. 272/2 o výměře 165m2 v k. ú. Dolní Folmava, dále oznamuje záměr směny části pozemku parc. č. 272/1 zapsaná na LV č. 274 o výměře 108m2 v k. ú. Dolní Folmava za část pozemku 756/1 zapsaná na LV č. 1 o výměře cca 147m2 v k. ú. Dolní Folmava. Zbylá část této části je nabízena k prodeji.
 4. OZ odsouhlasilo Smlouvu o dílo s panem Karlem Abrhámem na technický dozor na stavbě „Rodinné domy Folmava – RD 1, 2 a 3“ za cenu 96.000,- Kč bez DPH. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
 5. OZ bere na vědomí žádost paní Lenky Lipovské, trvale bytem Nový Spálenec 12 op přidělení nájemního bytu v obci Česká Kubice, v současné době není volný žádný nájemní byt a žádost bude zařazena do evidence uchazečů o byt. M. Gibfriedová seznámila přítomné zastupitele, že byl přidělen byt paní Petře Mátlové v domě čp. 29 v obci Česká Kubice a panu Alexandrovi Hončarovi také v bytě čp. 29. Uvolněný byt na Luise v prvním patře byl přidělen paní Marii Jandové. Dále sdělila, že je nutná oprava v bytě na Luise po paní Mátlové. OZ souhlasí s provedením oprav a s přidělením bytů paní Mátlové a panu Hončarovi.
 6. OZ bere na vědomí žádosti o finanční příspěvky: Česká kynologický svaz Česká Kubice ve výši 150.000,- Kč na výrobu druhé poloviny odkládacích boxů pro psy, nové oplocení celého areálu, zakoupení sekačky a křovinořezu, nákup plechové buňky ke skladování sekačky a materiálu a na provoz klubu, TJ Jiskra Domažlice ve výši 350.000,- Kč na činnost mládežnického oddílu kopané, domov Lebeda, Vitallife ve výši 100.000,- Kč na provoz domova, TJ Sokol Babylon ve výši 40.000,- Kč na provoz organizace, Okresní fotbalový svaz Domažlice na proškolení fotbalových rozhodčích, SDH Tlumačov na pořádání 8. ročníku dechovkového festivalu, ZŠ a MŠ Domažlice na opravu střechy tělocvičny, SDH Tlumačov ve výši 40.000,- Kč na činnost družstva, Poradenské centrum Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR na činnost centra, TJ Jiskra Domažlice oddíl stolního tenisu na nákup sportovních potřeb ve výši 70.000,- Kč, SDH Pelechy na výměnu okapů na hasičské zbrojnici ve výši 13. 550,- Kč. OZ souhlasí s přidělením příspěvku pro SDH Folmava ve výši 12.500,- na nákup zimních pneumatik a nového akumulátoru k PS 12, dále odsouhlasilo příspěvek ve výši 66.340,- Kč na vybavení výjezdové jednotky.
 7. OZ bere na vědomí:
 • Zápis z kontrolního výboru obce Česká Kubice ze dne 30. 11. 2014.
 • OZ souhlasí se změnou zřizovací listiny ZŠ a MŠ Česká Kubice a to o dodání doplňkové činnosti školského zařízení – vaření pro veřejnost. 1 se zdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
 • Vyúčtování finančního příspěvku Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR.
 • Doplnění evropsky významných lokalit do národního seznamu – CHKO
 • Poděkování OS Raubíři za poskytnutý finančního příspěvku.
 • Nabídka firmy Sberbank CZ a.s.
 • Pozvánku na 15. 1. 2015 na veletrh cestovního ruchu do Brna.
 • Pozvánka na pracovní setkání ve Staňkově ohledně svozu separovaného odpadu.
 • OZ nesouhlasí s uveřejnění obce ve zlatých stránkách.
 • DSO Chodská liga pozvánka na 15. 12. 2014 do Klenčí pod Čerchovem
 • Pozvánku na setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR dne 16. 12. 2014 Velký sál paláce Žofín.
 • ÚAP – karta obce Česká Kubice k projednání, bude rozeslána zastupitelům obce k prostudování.
 • Zápis z jednání 14. výrobního výboru konaného dne 28. 11. 2014 od 10:00hod v budově firmy CHVaK – bude rozesláno zastupitelům.
 • Inspekční správu a protokol o kontrole v Základní škole a Mateřské škole Česká Kubice, kterou provedla Česká školní inspekce dne 22. – 24. října.
 • Pozvánka od Svazku Domažlicko na 10. 12. 2014 v 10hod KD Luženičky
 1. Stavební záležitosti:
 • MěÚ Domažlice odbor výstavby a územního plánování – Oznámení o zahájení řízení na stavbu RD včetně vodovodní přípojky, kanalizační přípojky splaškových vod, elektro přípojky, dešťové kanalizace s jímkou a vsakem, zpevněné plochy na pozemku parc. č. 39/20 v k. ú. Nový Spálenec, přípojky parc. č. 39/21, 426/1 v k. ú. Nový Spálenec – Luboš Fencl
 • Vyjádření k odvolání č. j. 7776/201-ODSH-56 a č.j. 7776/2012-ODSH-58 proti rozhodnutí k odstranění nepovolené pevné překážky vstupu k veřejně přístupné účelové komunikaci
 • OZ rozhodlo o podání podnětu k uvedení pozemku do původního stavu na pozemcích parc. č. 359/12 a 359/13 v k. ú. Horní Folmava.
 • OZ souhlasí s podepsáním smlouvy o uzavření Smlouvy o nájmu části nemovité věci se společností European Data Project s.r.o., jedná se o pozemek parc. č. 584 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 808m2 v k. ú. Horní Folmava za cenu 23,64 Kč/m2 ročně bez DPH. 1 se zdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
 • OZ Česká Kubice nesouhlasí se stavebním záměrem firmy Robin Oil na umístění stavby „Myčka osobních a dodávkových automobilů u ČSPH RoBiN OIL“ a dále nesouhlasí s připojením k vodovodnímu řadu obce Folmava.
 • MěÚ Domažlice odbor výstavby a územního plánování – vydání územního souhlasu k umístění stavby na pozemcích parc. č. 1393/15,16 – kabel NN – ČEZ Distribuce
 • MěÚ Domažlice odbor výstavby a územního plánování – Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru – vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru: Vnitřní stavební úpravy Casina čp. 8 Horní Folmava - KALINEA MIA s.r.o.
 • Oznámení o zahájení díla a vstupů na pozemky Spáleneček 220/26 Hajzner – kNN
 • Návrh na prodloužení veřejného vodovodu a kanalizace – CHVaK Domažlice
 • MěÚ Domažlice odbor ŽP – Rozhodnutí o odvodu finančních prostředků za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu „Sklad hasičské zbrojnice“ v k. ú. Dolní Folmava ve výši 405,- Kč.
 1. Diskuze, závěr:
 • Ing. V. Koranda jmenuje jmenovacím dekretem velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Česká Kubice pana Petra Hiršla. Osvětlení u čp. 67 bude řešeno společně s novými chodníky. Po domluvě s panem Ing. O. Kovaříkem, bude předkládat obecnímu zastupitelstvu zápisy z kontrolních dnů na stavbě RD Folmava. OZ odsouhlasilo za výkupní cenu pozemků pod stavbou Panorama Centrum Folmava za částku 1000,- Kč/m2, jedná se cca o 1,6 ha.
 • Ing. Koranda nechá vytyčit cestu pod kasinem Of Ra na Folmavě.
 • J. Duffková informovala, že setkání důchodců se uskuteční dne 25. 1. 2015 od 14.30hod v Lovecké chatě na Folmavě. Bude i účinkovat divadelní soubor Švejk.
 • M. Gibfriedová se informovala na zajištění odvozu lidí z adventní neděle na Folmavě, odvoz bude zajištěn vozy obce Česká Kubice a hasičů z Folmavy.
 • Žádost I. Kocana o spoluúčasti na úhradách elektrické energie a vody bude projednána na samostatné pracovní schůzce.

 

Další OZ se bude konat 22. 12. 2014 od 19:00hod

 

 

 

 

Zapisovatelka: Bc. J. Baarová, DiS                                                  Ověřili: M. Šindelář, S. Pražák

 

 

                                                         Ing. Vladimír Koranda

                                                               starosta obce

 

 

                                                                                                        Za kontrolní výbor: