Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání OZ 2015

Zápis + usnesení ze dne 14. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 14. 12. 2015 od 18.00 hodin

 

Přítomni: Ing. V. Koranda, M. Gibfriedová, M. Šindelář, V. Duffek, S. Pražák, Mgr. M. Randová, J. Slavík, R. Strádal, R. Gerberg

Omluveni: S. Rap. J. Duffková

 

 1. Starosta zahájil zasedání v 18.00 hodin, konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, z celkového počtu 11 zastupitelů je 9 přítomno, 2 zastupitelé jsou omluveni. Poté seznámil s navrženým programem, nikdo k němu neměl připomínky, ani nežádal jeho doplnění. Jako ověřovatelé zápisu byli určeni M. Šindelář a S. Pražák.

 

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 14. 12.  2015 od 18.00 hodin

 

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o kontrole přijatých usnesení
 3. Ceny vodného a stočného na rok 2016 – p. Morysek 
 4. Územní plán obce Česká Kubice  - schválení ÚP, pověření spolupracující osoby
 5. Schválení rozpočtu na rok 2016
 6. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemek 220/3 v k.ú. Starý Spálenec
 7. Rozdělení finančních příspěvků sdružením a organizacím
 8. Stavební záležitosti
 9. Různé, oznámení, sdělení
 10. Diskuse, závěr

 

 1. Zprávu kontrolního výboru obce o kontrole přijatých usnesení ze dne 30.11. 2015 bere OZ na vědomí bez připomínek.
 2. Ekonom fy. CHVaKu Domažlice ing. Dostál seznámil přítomné s tvorbou ceny vodného a stočného na rok 2016. P. Morysek seznámil přítomné se stavem vodovodu a s výhledem prací na další období.

Usnesení č. 38/2015: OZ schválilo všemi hlasy cenu vodného na rok 2016 ve výši 16,61 Kč za 1m3 a cenu stočného na rok 2016 ve výši 42,79 Kč za 1 m3 vč. DPH.

Hlasování: 9/0/9

 1. OZ projednalo pořízení nového Územního plánu obce a osobu spolupracující s pořizovatelem plánu.  

      Usnesení č. 39/2015: OZ schvaluje pořízení územního plánu obce Česká Kubice. OZ pověřuje Ing. V. Korandu jako osobu spolupracující s pořizovatelem.

      Hlasování: 9/0/0

5.   OZ se seznámilo s rozpočtem a plánovanými investicemi na rok 2016, který byl vyvěšen na úřední desce od 26.11.2015 do 10.12.2015, nikdo nepodal připomínky.

      Usnesení 40/2015: OZ schvaluje přebytkový rozpočet na rok 2016, příjmy 128 826 000,- Kč, výdaje 127 426 000,- Kč a plánované investice.

       Hlasování: 9/0/0

 1. OZ se seznámilo se smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0009423/VB/002 Spáleneček, 220/26, Hajzner-kNN s ČEZ Distribuce, návrh byl vyvěšen od 18.11.2015 do 1.12.2015, nikdo nepodal připomínky.

      Usnesení 41/2015: OZ schvaluje podpis  smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0009423/VB/002 Spáleneček, 220/26, Hajzner-kNN s ČEZ 

      Hlasování: 9/0/0

 1. OZ se seznámilo s rozdělením finančních příspěvků sdružením a organizacím celkové výši 3.649.000,- Kč.

      Usnesení 42/2015: OZ schvaluje rozdělení finančních příspěvků sdružením a organizacím ve výši 3.649.000,- Kč dle rozpisu, který je součástí tohoto zápisu.

      Hlasování: 9/0/0

 1. Smlouva o dílo na TDI na akci „ Vodovod a jímání Č.Kubice – Folmava“ s K. Abrahámem za cenu 75.000,- Kč bez DPH.

Usnesení 43/2015: OZ schvaluje podpis smlouvy s K. Abrhámem na TDI na akci „Vodovod a jímání Č.Kubice – Folmava za cenu 75.000,- bez DPH.

Hlasování: 9/0/0

Vypracovaná projektová dokumentace na autobusovou zastávku Česká Kubice při silnici II/190 Ing. Rojtem za cenu 47.190,- Kč včetně DPH.

Usnesení  44/2015: OZ schvaluje proplacení fa. č. 15096 Ing. Rojta za zpracování dokumentace ve výši 47.190,- Kč vč. DPH.

Hlasování: 9/0/0

OZ se seznámilo s návrhem parcelace obytné zóny na Koptovně v České Kubici od fy. Aqua Procon s.r.o. Praha.

Usnesení  45/2015: OZ schvaluje parcelaci obytné zóny na Koptovně v České Kubici od fy. Aqua Procon s.r.o. Praha.

Hlasování: 9/0/0

OZ se seznámilo s obecně závaznou vyhláškou obce Česká Kubice č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení 46/2015: OZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Česká Kubice č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Hlasování: 9/0/0

Návrhy Ing. Trung Ha a Ing. Hong Nguyen,  firmy Folmava Resorts s.r.o.  na pořízení územního plánu budou předány zpracovateli územního plánu obce.

 

OZ bere na vědomí:

 • Územní rozhodnutí čj. MeDo-62438/2015Sz na umístění staveb 4 dřevěných altánů ML Domažlice
 • Výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce „ Tři komíny u prodejních stánků na tržnici“ na parc. 135,136 a 5/63 v k.ú. Horní Folmava
 • Rozhodnutí odboru dopravy o povolení zvláštního užívání silnice III/1906 ve stanovených termínech pro Trans World Hotels Česká Kubice 64
 • Výzvu k závěrečné kontrolní prohlídce na novostavby RD Folmava 1,2 a 3 Folmava ,obce Česká Kubice dne 22.12.2015 ve 13.00 hodin
 • Výzvu k závěrečné kontrolní prohlídce na akci“ úptava parkovací plochy u ZŠ Česká Kubice“ na 5.1.2015 v 10.00 hodin
 • Stavební povolení na „ nástavba střechy objektu OÚ Česká Kubice“ 
 1. J. Blažková žádá o finanční příspěvek na bruslení na zimním stadionu pro občany obce a na zájezd na muzikál At´žijí duchové dne 14.5.2015.

Usnesení 47/2015: OZ schvaluje proplacení nájmu ledové plochy na zimním stadionu v Domažlicích 26. 12. 2015 od 14.00 do 16.00 hodin. OZ schvaluje úhradu autobusu na muzikál dne 14.5.2015 a úhradu ½ vstupenky pro dospělého a celé vstupenky pro dítě do 18-ti let.

Hlasování: 9/0/0

OZ projednalo cenovou nabídku na kácení ořešáku na Folmavě od Ing. K. Kuneše za cenu 16,050,65 Kč vč. DPH.

Usnesení 48/2015: OZ schvaluje pokácení ořešáku na Folmavě za cenu 16.050,65 Kč včetně DPH Ing. Kunešem.

Hlasování: 9/0/0

OZ se seznámilo s vyjádřením k zákazu opravy studny u rodinných domku čp. 75,76,77 a 78 v České Kubici.

Usnesení 49/2015: OZ nadále trvá na svém stanovisku neprovádět opravy či žádnou činnost na studni na pozemku č. 1130/1 v České Kubici

Hlasování: 9/0/0

OZ se seznámilo se zápisem z provedené finanční kontroly ze dne 7. 12.2015.

Usnesení 50/2015: OZ bere na vědomí zápis z provedené finanční kontroly

             Hlasování: 9/0/0

             OZ se seznámilo s nabídkou na produkty firmy Geodata.

             Usnesení 51/2015: OZ rozhodlo o zakoupení modulů Geodeta: pasport komunikací za cenu 43.050,15, mobilní aplikaci Geosense za cenu 15.536,40 Kč, paspart hřbitova za cenu 17.605,50 Kč a MIS – odpadové hospodářství

              za cenu 2.420,-Kč

Hlasování: 9/0/0

Při projednávání stavu v bytech v čp. 60 upozornil V. Gibfried na nedostatky: zatékání, některá okna nefunkční, nutná výměna sporáku a digestoře a vodovodních baterií.

Usnesení 52/2015: OZ rozhodlo o výměně sporáku, trouby a digestoře v bytě p. Kopřivy, v bytě č. 1 bude zakoupena nová kuchyňská linka, bude provedena výměna vodovodních baterií a umyvadla.  

Hlasování: 9/0/0

Usnesení 53/2015: Trvalý pobyt přítelkyni p. Kopřivy bude umožněn po zaplacení pohledávek vůči obci.

            Žádost Nguyen Van Sang o přidělení bytu bude vedena v evidenci žadatelů o byt.

            Písemnost – upozornění kontrolnímu výboru obce, kterou zaslal ing. Královec byla předána kontrolnímu výboru.

            Informace HZS PK o dotacích na rok 2016 byla předána jednotlivým sborům SDH.

            OZ se seznámilo s nabídkou na posouzení budov z hlediska PENB.

            Diskuse:

            S. Pražák navrhuje upozornit CHVAK Domažlice na dosypání štěrku na Folmavě po opravě  vodovodu.

            Starosta vysvětlil problematiku používání zábavní pyrotechniky a o jednání s p. Šmídem  z PČR Domažlice.

            Mgr. Randová informovala o zpívání ZŠ v neděli 20.12.2015 od 17.00 hodin v kostele na Folmavě a požádala o zaslání SMS občanům.

            Paní Holá předala pozvánku na vánoční turnaj ve stolním tenise  26.12.2015 od 9.00 hodin ve sportovní hale v České Kubici.

           

 

Další jednání se bude konat 28. 12.02015

 

Zapsala: O. Navrátilová                                          ověřili: M. Šindelář, S. Pražák

 

                                                 Ing. Vladimír Koranda

                                                         Starosta obce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
doc00682220160111073837.pdf 2549.7 Kb