Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání OZ 2015

Zápis + usnesení ze dne 28. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 28. 12. 2015 od 18:00hod

 

Přítomni: Ing. V. Koranda, M. Gibfriedová, M. Šindelář, V. Duffek, S. Pražák, R. Gerberg Mgr. Randová, J. Duffková, J. Slavík,

Omluveni: R. Strádal, S. Rap,

 

 1. Starosta zahájil zasedání v 18:00hod, konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, z celkového počtu 11 členného zastupitelstva je 9 členů přítomno, 2 zastupitelé jsou omluveni. Dále starosta seznámil přítomné zastupitele a hosty a navrženým programem, nikdo k němu neměl připomínky, ani nežádal doplnění. Jako ověřovatelé zápisu byli určeni J. Duffková a M. Gibfriedová.

OZ jednohlasně odsouhlasilo do programu jednání zařadit připomínky P. Fremutha ohledně Bystřické křižovatky, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. P. Fremuth informoval o dopravní situaci na Bystřické křižovatce, že je zde veliké riziko dopravních nehod, zda by nebylo možné udělat odbočovací pruhy, nebo kruhový objezd. Starosta informoval, že první týden v lednu, je domluvena schůzka s dopravní policií, kde se bude řešit průjezd obcí Spálenec, při té příležitosti bude řešena Bystřická křižovatka, dále se informoval na posílení vodovodu, že na Folmavě je vody dostatek. Starosta s p. Fremuthem a p. Moryskem z firmy CHVaK Domažlice domluví schůzku a ten mu ukáže, kde se prameny nachází.

 

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 28. 12. 2015 od 18:00hod

 

 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení
 3. Žádost o přehodnocení rozhodnutí o nepřidělení finančního příspěvku – MCT CZ Spálenec
 4. Žádost o podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene na akci „Česká Kubice – kabelové vedení, IE-0004135/2“ – Stemont JS s.r.o.
 5. Smlouva o spolupráci mezi obcemi týkající se odpadového hospodářství – Klenčí pod Čerchovem
 6. Oznámení, sdělení, různé
 7. Stavební záležitosti
 8. Diskuze, závěr

 

 

 1. Zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení ze dne 14. 12. 2015 bere OZ na vědomí bez připomínek.
 2. OZ se seznámilo s žádostí o přehodnocení rozhodnutí o nepřidělení finančního příspěvku pro MCT CZ Spálenec. Bude rozhodnuto na dalším OZ.
 3. OZ se seznámilo se smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti, mezi obcí Česká Kubice a ČEZ Distribuce, která je zastoupená na základě plné moci firmou STEMONT JS s.r.o., na akci „Česká Kubice – kabelové vedení, IE-0004135/2“ na pozemcích parc. č. 1425/1, 1216/1, 1440, 1070/2, st. 116, 1069, 1071, 1414 v k. ú. Česká Kubice.

Usnesení 55/2015: OZ souhlasí s podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na výše zmíněné pozemky s firmou ČEZ Distribuce.

Hlasování: 9/0/0

 1. OZ Se seznámilo se smlouvou o spolupráci mezi obcemi týkající se odpadového hospodářství mezi obcí Česká Kubice a městysem Klenčí pod Čerchovem. Jedná se o smlouvu na využití provozu sběrného dvora komunálních odpadů městyse Klenčí pod Čerchovem.

Usnesení 56/2015: Z důvodu výstavby provozní budovy technických služeb, kde bude součástí i sběrný dvůr, OZ nemá zájem o uzavření smlouvy na využití provozu sběrného dvora komunálních odpadů městyse Klenčí pod Čerchovem.

Hlasování: 9/0/0

 1. Oznámení, sdělení, různé:
 • OZ bere na vědomí poděkování rodiny Knoppových z Chodova za poskytnutý finanční příspěvek na nákup trojkola pro hendikepovaného syna.
 • OZ bere na vědomí poděkování od manželů Leškových za poskytnutý finanční příspěvek na lázeňský reha pobyt.
 • OZ bere na vědomí usnesení z 51. Shromáždění členů Účelového sdružení obcí pro odpadové hospodářství LAZCE. Bude rozesláno všem zastupitelům emailem.
 • PČR – odbor dopravy: Hlášení komunikační závady – doporučení umístit dopravní značky č. P 1 „Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“ s dodatkovou tabulkou č. E 2b „Skutečný tvar křižovatky“ dle přílohy. Zajistí technické služby.
 • Finanční úřad pro Plzeňský kraj – pozvánka na každoroční společné jednání zástupců FÚ pro Plzeňský kraj dne 19. Ledna 2016 od 14:30hod v zasedací místnosti ÚzP v Domažlicích. – Zúčastní se J. Baarová
 • Společné doporučení Ministerstva dopravy a Ministerstva vnitra pro obecní úřady ve věci výkonu speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace. Bude rozesláno emailem všem zastupitelům.
 • SDH Stanětice – vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku
 • Tisková zpráva od SMO České republiky – Města a obce nesouhlasí s rušením motivačních prvků u daní. Bude rozesláno všem zastupitelům
 • Svazek měst a obcí – termíny krajských setkání v roce 2016
 • Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR – vyúčtování finančního příspěvku
 • Pionýrská skupina Safír Kdyně – vyúčtování finančního příspěvku
 1. Stavební záležitosti:
 • Krajský úřad Plzeňského kraje – Rozhodnutí o zamítnutí odvolání Spolku – ochránci Českého lesa, č.j.: RR/4185/15.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování: Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce na stavbu „Česká Kubice, pěší bezbariérové trasy při III/190 a III/191 na pozemku st. p. 116, parc. č. 1058, 1061/3, 1069, 1070/2, 1071, 1078/5, 1214/12, 1214/17, 1214/18, 1214/25, 1214/26, 1214/27,  1339/2, 1339/3, 1339/4, 1409, 1413, 1414, 1418, 1420/21, 1420,2, 1425/1, 1429, 1434 a 1440 v k. ú. Česká Kubice., která se bude konat dne 5. 1. 2016 v 10:00hod. Č. j.: MeDo-65509/2015-Šab
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – výzva Pavel Jungwirth, aby do 30. 3. 2016 doplnil žádost na stavbu opěrná zeď u objektu č. p. 76 v k. ú. Horní Folmava. Č. j.: MeDO-65524/2015-Šab
 • OZ se seznámilo s fakturou za provedení zemní práce před halou Technických služeb od firmy HENSTAV s.r.o. ve výši 196020,- bez DPH, faktura je vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

Usnesení 57/2015: OZ souhlasí s proplacením faktury.

Hlasování: 9/0/0

 • OZ bere na vědomí situační náčrt vytýčení části hranic p. p. 5/3 v k. ú. Horní Folmava – RD Folmava. Zaměření bude sloužit jako příloha ke kupním či nájemním smlouvám.
 • MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí – výzva k doplnění žádosti na akci „Kanalizace a ČOV pro obec Folmava – změna“ nejpozději do 30. 3. 2016. Č. j.: MeDo-50996/2015-Aul-DS
 • MěÚ Domažlice, obor výstavby a územního plánování – výzva vyjádření k podanému odvolání Spolek – Ochránci Českého lesa. Č. j.: MeDo-66735/2015-Sz
 • Předávací protokol na základě smlouvy o dílo č. 1427215 – Česká Kubice, Folmava – vodovod, kanalizace a ČOV.
 1. Diskuze, závěr:
 • M. Šindelář – Objednal na květen a září sběr nebezpečného odpadu. Dále pozval zástupce obce na výroční valnou hromadu, která se bude konat 15. 1. 2015 od 19:00hod.
 • J. Duffková – informovala, kdy se bude konat setkání důchodců, bude to 17. 1. 2015 od 15:00hod v Lovecké chatě na Folmavě. Zda by bylo možné uklidit cyklostezku, zajistí technické služby.
 • M. Gibfriedová – objedná 2 ks sklokeramických sporáků do čp. 60 v obci Česká Kubice.
 • R. Gerberg – na Spálenečku je malá vodárna, která zásobovala bývalou rotu. Zda by se nemohla napojit na vodojem. Bude probráno s firmou CHVaK a.s.
 • Mgr. Randová – poděkování SDH Folmava za zázemí v kostele na Folmavě na adventním večeru.
 • OZ se seznámilo se splněním podmínek p. Kopřivy, aby mohla být přihlášena partnerka k trvalému pobytu.

Usnesení 58/2015: Oz souhlasí s přihlášením partnerky pana Kopřivy na trvalý pobyt do čp. 60 v obci Česká Kubice

Hlasování: 8/1/0

 • Ing. Královec – na internetových stránkách obce je stále uvedeno, že byty nad čp. 15 jsou stále v rekonstrukci, dále je uvedeno na internetových stránkách obce uveden špatný název organizace MCT CZ. Bude opraveno. Dotazoval se, zda někdo ze zastupitelů má ještě soukromou kroniku, nikdo ze zastupitelů ji nemá a nikdy neviděl.

 

 

 

Další zasedání se bude konat 11. 1. 2016 od 18:00hod

 

 

 

 

Zapsala: Bc. J. Baarová, Dis                                             Ověřili: J. Duffková, M. Gibfriedová

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír Koranda

Starosta obce