Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání OZ 2015

Zápis + usnesení ze dne 30. 11. 2015

  Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 30. 11. 2015 od 18:00hod

 

Přítomni: Ing. V. Koranda, M. Gibfriedová, M. Šindelář, V. Duffek, S. Pražák, R. Strádal, R. Gerberg Mgr. Randová

Omluveni: J. Duffková, J. Slavík, S. Rap,

 

 1. Starosta zahájil zasedání v 18:00hod, konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, z celkového počtu 11 členného zastupitelstva, je přítomno 8 členů zastupitelstva. Seznámil přítomné zastupitele i hosty s navrženým programem. Starosta navrhl doplnit program do bodu 9. Oznámení, sdělení, různé – SDH Česká Kubice – žádost o vybavení zásahové jednotky, se zařazením souhlasí všichni zastupitelé, do bodu 10. Stavební záležitosti - Vyprojektování zadávací dokumentace pro stavbu Česká Kubice vodovod a kanalizace – se zařazením souhlasí všichni zastupitelé, Smlouva o dílo – výstavba vodovodu a jímání Česká Kubice – Folmava – se zařazením souhlasí všichni zastupitelé, Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny na RD Folmava a Technické služby Česká Kubice – se zařazením souhlasí všichni zastupitelé, do bodu 9. Oznámení, sdělení, různé - žádost o povolení kácení stromu – se zařazením souhlasí všichni zastupitelé, žádost o přidělení bytu – se zařazením souhlasí všichni zastupitelé, stížnost na časté porušování obecní vyhlášky a používání zábavné pyrotechniky – se zařazením souhlasí všichni zastupitelé.

 

Program jednání zastupitelstva obce Česká Kubice dne 30. 11. 2015 od 18.00 hodin

 1. Zahájení, kontrola předchozího usnesení, určení ověřovatelů zápisu,

SDH Česká Kubice – žádost o vybavení zásahové jednotky

2.         Plán zimní údržby – Česká Kubice, Folmava a Spálenec

3.         Smlouva o zpracování žádosti o dotaci a poskytování poradenských služeb –  HS Occasion s.r.o.

4.         Návrh rozpočtu na rok 2016 – Svazek Domažlicko

5.         Návrh rozpočtu na rok 2016 obce Česká Kubice, plánované investice, rozpočtový výhled

6.         Výsledky výběrového řízení na akce „Manažer zadávacího řízení“ a „Vodovod a jímání Česká Kubice – Folmava“

7.         Cena vodného a stočného na rok 2016 – CHVaK a.s.

8.         Finanční příspěvky

9.         Oznámení, sdělení, různé

10.       Stavební záležitosti

11.       Diskuze, závěr

 

Jako ověřovatelé zápisu byli určeni M. Gibfriedová a R. Gerberg.

Usnesení č. 23/2015 ze dne 16. 11. 2015 bylo schváleno všemi přítomnými zastupiteli. Zastupitele všemi hlasy odsouhlasili jednání z bodu 9 – SDH Česká Kubice projednat před bodem 2, se změnou souhlasí všichni zastupitele- J. Záhořík, člen SDH Česká Kubice seznámil hosty i zastupitele se současným vybavením jednotky, dále seznámil s proškolením členů SDH Česká Kubice, dále informoval o tom, že současné vybavení je zastaralé a chtěli by požádat o finanční podporu, starosta informoval, jaké auto by považoval za vhodné, Petr Hiršl nechal rozdat mezi zastupiteli ukázky automobilů, které by vyhovovali. Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost SDH Česká Kubice na nákup nového automobilu. Bude probráno na pracovní schůzi.

 1. Starosta vyzval členy obecního zastupitelstva, aby se vyjádřili k Plánu zimní údržby, nebylo požadováno žádných doplňků. Zastupitele doporučili Plán zimní údržby schválit.

         Usnesení 24/2015: Obecní zastupitelstvo schválilo všemi hlasy Plán zimní údržby.

         Hlasování: 8/0/0

 1. Starosta vyzval zastupitele k vyjádření ke smlouvě „Smlouva o zpracování žádosti o dotaci a o poskytování poradenských služeb“ mezi firmou HS Occasion s.r.o. a Obcí Česká Kubice. Zastupitelé neměli doplňující poznámky. OZ doporučilo smlouvu ke schválení.

         Usnesení 25/2015: OZ všemi hlasy přijalo uzavření smlouvy s firmou HS Occasion s.r.o..

         Hlasování: 8/0/0

 1. Starosta seznámil zastupitele i hosty s navrženým rozpočtem na rok 2016 Svazku Domažlicko.

          Usnesení 26/2015: OZ schválilo rozpočet Svazku Domažlicko na rok 2016. Návrh rozpočtu na rok 2016 bude vyvěšen na úřední desce.

          Hlasování :8/0/0

 1. Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s navrženým rozpočtem a požadují návrh rozpočtu na rok 2016, investiční záměry a rozpočtový výhled rozeslat jednotlivým zastupitelům emailem.
 2. Starosta seznámil s výsledky výběrového řízení na akce „Manažer zadávacího řízení“ a „Vodovod a jímání Česká Kubice – Folmava“.

          Usnesení 27/2015: OZ souhlasí s výsledky výběrového řízení na zakázku „Manažer zadávacího řízení“, kterou vyhrála firma Universal Solutions s.r.o.,             Francouzská 404, 397 01 Písek, IČO: 03470300 za cenu 65.000,- Kč bez DPH. Tato firma provede výběr dodavatele na zakázku výstavba ČOV                         Folmava, vodovodního řadu a kanalizačních stok.

          Hlasování: 8/0/0

          Usnesení 28/2015: OZ souhlasí s výsledky výběrového řízení na zakázku „Vodovod a jímání Česká Kubice – Folmava“, kterou vyhrála firma CHVaK             Domažlice a.s., se sídlem Bezděkovské předměstí 388, 344 01 Domažlice, IČ:49788761 za cenu 5.076.514,- Kč bez DPH.

          Hlasování: 8/0/0

 1. Starosta seznámil zastupitele s cenou vodného a stočného na rok 2016 od firmy CHVaK Domažlice. Cena vodného ve výši 16,61,- Kč/m3 a stočného 42,65,- Kč/m3. Na další jednání budou pozváni zástupci firmy CHVaK, aby vysvětlili, z jakého důvodu dochází k nárůstu ceny vodného a stočného.
 2. OZ projednalo rozdělení finančních příspěvků, které budou rozděleny 10. 12. 2015 od  17:00hod na pracovní schůzce.
 3. Oznámení, sdělení, různé:
 • Hasičský záchranný sbor Plzeňského Kraje – velitelský den jednotek SDH obcí a podniků 2015
 • OZ projednalo a nemá námitek se žádostí o povolení kácení stromu p. Marie Strádalové na pozemku parc. č. 79/2 v k. ú. Nový Spálenec.
 • OZ projednalo žádost o přidělení obecního bytu p. Šárky Žambůrkové, žádost bude zařazena do seznamu uchazečů o nájemní byty.
 • OZ projednalo stížnost paní H. Kohelové ( a 30-ti občanů Folmavy) na časté porušování obecní vyhlášky a používání zábavné pyrotechniky v obci Folmava. Vyhláška bude rozeslána na Policii do Domažlic a na Folmavu s citací, že žadatelé o použití zábavné pyrotechniky musí mít písemné souhlasné stanovisko obce Česká Kubice. Dále bude stížnost postoupena na přestupkovou komisi do Domažlic.
 • OZ bere na vědomí pozvánku na valnou hromadu Svazku Domažlicko, která se bude konat dne 8. 12. 2015 v 10hod v kulturním domě v Újezdě u Domažlic.
 • Pozvánka od firmy Rumpold na pravidelné pracovní setkání, které se bude konat dne 1. 12. 2015 od 14:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu ve Staňkově.
 • Starosta seznámil zastupitele se smlouvou „Smlouva o spolupráci ohledně péče o stavbu a ve vztahu k využití budovy kostela sv. Antonína Paduánského na Folmavě a pomoci a podpory ostatních významných církevních památek farnosti mezí obcí Česká Kubice a římskokatolickou farností Domažlice, zastupitele neměli žádné připomínky.

          Usnesení 29/2015: OZ souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci s Římskokatolickou farností Domažlice.

          Hlasování:  8/0/0

 • OZ bere na vědomí pozvánku na Setkání Chodské ligy dne 17. 12. 2015 v 16hod na Haltravě
 • Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomiky – zjištění zájmu obcí o elektronické dražby.

          Usnesení 30/2015: OZ nemá zájem se zapojit.

          Hlasování: 8/0/0

 • OZ projednalo nabídku o umístění cirkusu Jung v obci Česká Kubice a nemá zájem.
 • OZ bere na vědomí vyúčtování dotace od TJ Kamenný Újezd – oddíl kopané.
 • OZ bere na vědomí pozvánku do ZDVOP Robinson Klenčí dne 3. 12. 2015 od 16:00hod.
 • Celní úřad pro Plzeňský kraj – Č.j.:97522-2/2015-600000-12
 1.  Stavební záležitosti:
 • OZ se seznámilo s navrženým plánem komunikace na Koptovně – lokalita vodárna
 • OZ se seznámilo se smlouvou o dílo č. 14272015 mezi Obcí Česká Kubice a společností AQUA PROCON, IČ:46964371 na dodávku projektových prací a inženýrských činností „Vyprojektování zadávací dokumentace pro stavbu Česká Kubice, Folmava – vodovod, kanalizace a ČOV“. Cena díla je ve výši 196.000,- bez DPH.

          Usnesení 31/2015: OZ souhlasí s uzavřením smlouvy č. 14272015.

          Hlasování :8/0/0

 • OZ se seznámilo se smlouvami o sdružených službách dodávky elektřiny na RD Folmava, číslo smlouvy 15_CEZDI_07292268, 15_CEZDI:07292266, 15_CEZDI_07292258 a smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení distribuční soustavě nízkého napětí č. 15_NN_1007288603 pro budovu technických služeb.

          Usnesení 32/2015: OZ souhlasí s uzavřením smluv.

          Hlasování: 8/0/0

 • OZ projednalo smlouvu o dílo mezi obcí Česká Kubice a firmou CHVaK a.s., číslo smlouvy SML/042/2015 na předmět díla „Vodovod a jímání Česká Kubice – Folmava“

           Usnesení 33/2015: OZ souhlasí s uzavřením smlouvy.

           Hlasování:8/0/0

 • OZ projednalo položkový rozpočet od firmy CHVaK na rekonstrukci VDV od hasičské zbrojnice na Folmavě k panu Bolovanskému. Cena rekonstrukce je 1.510.056,- Kč včetně DPH.

         Usnesení 34/2015: OZ schválilo položkový rozpočet na rekonstrukci VDV – 3. Etapa v obci Folmava.

          Hlasování: 8/0/0

 • Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, Č.j.: RR/4109/15 – rozhodnutí o povolení stavby Obchodní dům na pozemku parc. č. 179/3, 373/12, 375/2, 386/3 v k. ú. Horní Folmava.
 • Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, Č. j.: RR/4419/15 – rozhodnutí o zastavení společného územního a stavebního řízení Pavla Jungwirtha ve věci – stavby opěrné zdi u objektu č. p. 76 Horní Folmava.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, Č. j.: MeDO-59795/2015-Sz - územní souhlas s umístěním stavby Osvětlení parkoviště u objektu Eldorádo Casino Admiral na pozemku parc. č. 5/60 v k. ú. Horní Folmava.
 • Katastrální úřad pro Plzeňský kraj  - oznámení o provedení zápisu v katastru Č. j.: Z-3947/2015-401
 • OZ projednalo fakturu od firmy Kaufnerová – Kovaříková, Žižkova 101, 344 01 Domažlice na akci Česká Kubice – dešťová kanalizace za cenu 19.360,- Kč včetně DPH.

          Usnesení 35/2015 OZ souhlasí s proplacením faktury ve výši 19.360,- Kč

          Hlasování: 8/0/0

 • Ministerstvo zemědělství – odmítnutí žádosti o zařazení projektu ČOV Folmava do dotačního programu.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, Č. j.: MeDo-61801/2015-Sz – rozhodnutí o dodatečném povolení stavby p. Leoši Čapskému na stavbu Zřízení parkovacího stání při silnici II/190 v obci Spáleneček.
 • Starosta informoval zastupitele o jednání s firmou CHVaK o zajištění rezervovaného příkonu o hodnotě 100 A z důvodu vybudování nové ČOV Folmava, příloha zápis z jednání ze dne 27. 11. 2015.

          Usnesení 36/2015: OZ souhlasí s vybudováním příkonu firmou CHVaK Domažlice

Hlasování: 8/0/0

 1. Diskuze, závěr:
 • M. Šindelář informoval o konaném adventu, a zda by bylo možné uspořádat další adventy v dalších letech ve sportovní hale. 6. 12. 2015 bude Mikulášská nadílka ve sportovní hale, a zda je možno vyčlenit peníze z rozpočtu obce na balíčky pro děti.

Usnesení 37/2015: OZ odsouhlasilo uvolnění finančního příspěvku ve výši 6.000,-Kč

Hlasování: 8/0/0

 • R. Strádal – zda je možné na malém Spálenečku omezit rychlost, starosta to zjistí.
 • M. Gibfriedová – nabídka na zakoupení plastické mapy přes MAS Český les za 800,- Kč, obec již takovou mapu má. Rekonstrukce bytu nad krámem v obci Česká Kubice se zpozdí, čeká se na položení lina.
 • Ing. Koranda – změna budovy technických služeb, místnost pro sůl – zvýší se okno
 • J. Hlaváčková – informovala se na rozpočet na rok 2016, a požádala zda by se v roce 2016 mohla uskutečnit oprava chodníku u autobusové zastávky.

 

Starosta ukončil zasedání obecního zastupitelstva ve 21:05hod.

 

Další zasedání se bude konat dne 14. 12. 2015 od 18:00hod

 

Zapsala: Bc. J. Baarová, DiS                                            Ověřili: M. Gibfriedová, R. Gerberg

 

 

                                                   Ing. Vladimír Koranda

                                                           starosta obce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-1.pdf 401.3 Kb