Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání OZ 2015

Zápis ze dne 1. 6. 2015

Zápis z jednání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného  1.  6. 2015 od 18:00 hodin

Přítomni: Ing. V. Koranda,  S.  Pražák, J. Duffková,  J. Slavík,  M. Gibfriedová,  M. Šindelář, R. Gerberg, R. Strádal

Omluveni: S. Rap, V. Dufek, Mgr. M. Randová

 1. Po zahájení v 18.00 hodin starosta seznámil přítomné s navrženým programem, který byl jednomyslně schválen bez připomínek. Jako ověřovatelé dnešního zápisu byli určeni M. Gibfriedová a M. Šindelář. Usnesení č. 10/2015 ze zasedání konaného dne 18.5.2015 schválili všichni přítomní zastupitelé.
 2. OZ se seznámilo se zápisem z kontroly finančního výboru, která byla provedena dne 20.5.2015 a nebyly zjištěny nedostatky.
 3. OZ souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a se smlouvou o právu provést stavbu č. IV-12-0009781/1/VB na pozemku Starý Spálenec, parc. č. 220/27 – kNN pro ČEZ Distribuce a.s..
 4. OZ rozhodlo o revokaci – zrušení bodu č. 3 z usnesení č. 18/2013 ze dne 14. 10. 2013 v plném znění „ OZ rozhodlo o poskytování finančního příspěvku na důchodové připojištění zaměstnancům na plný pracovní úvazek ve výši 100,- Kč na každých 400,- Kč, které si hradí zaměstnanec. Pro poskytování příspěvku bude vypracována směrnice v souladu s právními předpisy a příspěvek bude poskytován od roku 2014.“
 5. OZ bere na vědomí:
 • oznámení MěÚ Domažlice o zahájení územního řízení čj. MEDO-27824/2015/SZ pro Tran Tien na multifunkční objekt Horní Folmava    
 • výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce čj. MEDO-28053/2015-Sz pro T.G. a.s. na rozšíření parkoviště na poz. st.p. 71/1 v k.ú. Horní Folmava
 • rozhodnutí o dodatečném povolení stavby čj. MeDo-27515/2015-Sz pro Anh Luu Van na zpevněnou manipulační plochu
 • oznámení o zahájení řízení k povolení výjimky a vydání souhlasu ke konání letního stanového tábora Junák – Český skaut Domažlice a Babylonská šlapka
 • vyjádření fy. Chvak Domažlice k PD – novostavba obchodního centra pro Nguyen Thang
 • potvrzení od SÚS Domažlice o převzetí vstupu do komunikace a silničního pozemku III/0268 v obci Folmava
 • technickou zprávu na budovu technických služeb obce Česká Kubice
 • dotaz Z. Koláře na přípravu PD na akci Česká Kubice, 1398, p. Kruml-NN, námitky p. Krumla ve věci výstavby dešťové kanalizace a retenční nádrže budou rozeslány zastupitelům
 1. OZ odsouhlasilo cenovou nabídku Mgr. Ledviny na revitalizaci parčíku za 16500,- Kč bez DPH.
 2. OZ souhlasí s předloženou cenovou nabídkou Plyntopu Domažlice na opravu komína v čp. 88 za cenu 16.727,- Kč.
 3. OZ rozhodlo o objednání altánu do sportovního areálu u firmy Řezníček a Holý za cenu 127.556,- Kč včetně DPH. Dále budou objednány dřevěné lavice. Vhodné lavičky, odpadkové koše a stojany na kola vybere p. Gerberg.
 4. Jaroslav a Radek Krejsovi žádají o prodej nebo pronájem části pozemku č. 152 v k.ú. Dolní Folmava. M. Gibfiedová s nimi na místě domluví možný prodej. Dále žádají o pronájem nebo prodej pozemku č. 5 v k.ú. Dolní Folmava. Tento pozemek nebude obec prodávat ani pronajímat.
 5. Do 4.6.2015 budou obci doručeny nabídky firem na výstavbu haly pro technické služby, do 18.6. 2015 nabídky na rekonstrukci čp. 60 na Folmavě a do 19.6.2015 nabídky na vytápění haly technických služeb. OZ rozhodlo, že výběrové řízení na výstavbu haly technických služeb se bude konat dne 4. 6. 2015 od 17.00 hodin a jmenuje komisi ve složení M. Šindelář, R. Gerberg a S. Pražák. Výběrové řízení na rekonstrukci čp. 60 na Folmavě a na vytápění haly technických služeb se bude konat dne 23.6.2015 od 17.00 hodin a jmenuje komisi na obě řízení ve složení: R. Strádal, M. Gibfriedová a M. Šindelář.
 6. Starosta informoval, že vyřešení proplacení části nákladů za MK na Folmavě manželům Chromým předal JUDr. Kopáčkové. Dále informoval, že společně s JUDr. Kozlerem řeší probíhající soudní řízení s ing. Souškem.
 7. OZ rozhodlo, že dětskému domovu Robinson v Klenčí poskytne příspěvek na dětské tábory pro děti ve výši 15 000,- Kč.
 8. Obec využije nabídku firmy Rumpodl na umístění kontejneru na svoz textilního odpadu na Folmavě.
 9. OZ bere na vědomí:
 • oznámení okresního soudu o jmenování a odvolání poručníka Kristiny Ferkové
 • předvolání okresního soudu k jmenování a odvolání opatrovníka Štefana Ferka
 • rozhodnutí okresního soudu o ustanovení opatrovníka obce Česká Kubice Ludmile Ferkové   
 • návrh schůzky Chodské ligy na 25.6.2015 v 16.00 hodin
 • objednání hydrogeologického posudku na hřbitov Folmava
 • informaci o přípravě na připojení na internet od firmy Aires
 • rozklad firmy BonverWin, a.s. k vyhlášce obce č. 5/2012
 • pozvánku hospodářské komory ČR na konferenci o provozování loterií
 • výpis z usnesení č. 842 a 843 Rady města Domažlic  č.j. MeDo-28429/2015-De
 • pozvánku na 130. výročí založení sboru SDH Starý Klíčov
 1. Vhodné lavičky a příslušenství k cyklostezce vybere p. Gerberg, upozornil na trávu mezi obrubníky a tartanem na dětském hřišti.

      O omezeních na komunikaci ke Krupičkovým bude dále jednáno.

      Projekt na výměnu střechy na OÚ je zpracováván.

      M. Šindelář má dotaz, zda je možnost umístit retardédy na MK u čp. 28.

      Nájemníci bytovky čp. 88 žádají o nákup křoviňáku k údržbě okolí domu. Bude jim 

      přenechána  Husqvarna z technických služeb, které si pořídí novou.

      M. Gibfriedová informovala, že připravuje nájemní smlouvy na Luisu, dále že je třeba opravit komunikaci na Folmavě od hasičárny k p. Mainzovi. U ČOV Folmava je

      navážen nepořádek, nápravu zajistí starosta. Ten také domluví s p. Bendou možnost umístění závor.

      P. Pražák zajistí materiál na výrobu sušáků na prádlo k obecním bytům.

      Terén okolo Luisy bude upraven po odvodnění budovy.

      Atrakce na pouť a jejich rozmístění zajistí starosta. Mgr. Randová domluvila ženský fotbal v neděli od 14.00 hodin a harmonikáře od 15.00 hodin Na skále.

      20.6.2015 od 14.00 hodin je zajištěn dětský den s bohatým programem.

      Pan Slavík seznámil OZ s neúnosnou situací při parkování občanů SRN na Folmavě u kostela a přilehlých prostorách. Po diskusi bylo navrženo sjednání schůzky s PČR.

      ředitelka ZŠ informovala, že prázdninová družina bude zajištěna od 29. 6. 2015 do 17. 7. 2015, poplatek za 3 týdny činí 1 000,- Kč + strava, poplatek za 1 týden 350,- Kč + strava.

     

 

Další OZ se bude konat  15.6.2015 od 18.00 hodin.

 

 

 

Zapsala: O. Navrátilová                                            ověřili: M. Gibfriedová,  M. Šindelář

 

                                        

 

                                         Ing. Vladimír Koranda

                                                Starosta obce