Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání OZ 2015

Zápis ze dne 10. 8. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 10. 8. 2015 od 18:00hod

 

Přítomni: Ing. V. Koranda, M. Gibfriedová, M. Šindelář, V. Duffek, S. Pražák, R. Strádal, Mgr. M. Randová, J. Slavík

Omluveni: J. Duffková, S. Rap, R. Gerberg,

 

 1. Starosta Ing. Koranda zahájil zasedání v 18:00hod a přivítal přítomné a seznámil je s navrženým programem. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Jako ověřovatelé zápisu byli určeni M. Šindelář a V. Duffek. Pan Herbrik se dotazoval na nové parkoviště u ZŠ Česká Kubice, jak to bude vypadat, že auta budou zajíždět přes trávník u jeho nemovitosti. OZ rozhodlo o rozšíření komunikace a zadání PD panu Rojtovi, dojde k rozšíření od p. Duffkové k panu Herbrikovi. Z důvodu prázdnin, se stavební práce se budou začínat od 9hod ráno. Pan Baumann se dotazoval, zda by se mohla rozšířit komunikace od potoka k jeho nemovitosti cca o 30cm. M. Gibfriedová se zeptala, zda tam budou jezdit nadále velká auta k němu na pilu a jestli z toho důvodu chce rozšířit komunikaci. Pan Baumann informoval, že za dobu co pila funguje, tam projeli pouze 2 těžká auta. Starosta mu řekl, že komunikace v obci Folmava, není určena na těžká vozidla a když žádal o povolení na stavbu pily, sdělil pouze, že to bude pro vlastní potřebu, nikoliv pro podnikání. Usnesení č. 15/2015 ze dne 27. 7. 2015 po zkontrolování kontrolním výborem odsouhlasili všichni přítomní zastupitelé.
 2. OZ odsouhlasilo žádost o zpevnění povrchu obecního pozemku před vjezdem k nemovitosti manželů Pánkových v obci Folmava.
 3. OZ odsouhlasilo žádosti o povolení vjezdu na cyklostezku pro paní Bauerovou, pana Bolovanského a pana Baumanna.
 4. OZ bere na vědomí žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce a obcí Česká Kubice. Jedná se položení vedení NN na pozemku č. 756/3 v k. ú. Dolní Folmava. Pracovnice OÚ doloží již dřívější smlouvy, které se týkají předmětného pozemku.
 5. OZ odsouhlasilo finanční příspěvek pro SDH Folmava ve výši 15.000,- Kč na akci „rozloučení s prázdninami“, která se bude konat 29. 8. 2015 od 14:00hod programem pro děti a ukončena taneční zábavou. Dále OZ odsouhlasilo žádost SDH Česká Kubice na zapůjčení automobilu Volkswagen Transporter na hasičské soutěže. OZ odsouhlasilo žádost o finanční příspěvek pana Kukuka ve výši 30.000,- Kč na nákup elektrického skútru pro paní Kukukovou z České Kubice a proplacení částky 4.800,- Kč za elektrickou postel a chodítko. OZ odsouhlasilo žádost paní J. Blažkové na proplacení autobusu a části vstupenky na lední revue „Jen počkej zajíci“, které se bude konat 12. 12. 2015 od 13:30hod. Cena vstupenky pro dospělé je 845,- Kč, občan si zaplatí částku 425,- Kč a pro děti do 12-ti let stojí 695,- Kč, dítě zaplatí 350,- Kč. Dále OZ bere na vědomí žádosti o finanční příspěvky: Obec Mrákov na výstavbu podia v Mrákově, LK Tatran Chodov na zajištění přípravy na závodní sezónu 2015/2016, AKTIVsport, o.s., podpora a koordinace sportovních aktivit na organizace a zajištění pobytu dětí na táboře.
 6. OZ předběžně projednalo odstoupení od smlouvy o provedení podmiňujících investic mezi Obcí Česká Kubice a firmou Folmava Resort, s. r. o.. Dále OZ odsouhlasilo smlouvu o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka mezi Obcí Česká Kubice a Folmava Resort s.r.o., na pozemku parc. č. 392/2 v k. ú. Horní Folmava, z důvodu realizace stavby „Hotel Panorama centrum Folmava“.
 7. OZ bere na vědomí:
 • Ministerstvo vnitra České republiky informuje o tom, že nyní v parlamentu probíhá schvalování novely zákona o přestupcích, která rozšiřuje stávající činnosti správních orgánů o povinnosti zaznamenávat přestupky v centrální evidenci.
 • OZ odsouhlasilo žádost obecního úřadu Česká Kubice o povolení k pokácení ořechu v obci Folmava na pozemku parc. č. 2. v k. ú. Dolní Folmava. Obec Česká Kubice vydá rozhodnutí.
 • OZ bere na vědomí Usnesení Okresního soudu v Domažlicích, že soud zprošťuje Ludmilu Ferkovou výkonu funkce opatrovníka a ustanovuje Štefanu Ferkovi opatrovníka Obec Česká Kubice.
 • OZ bere na vědomí Usnesení Okresního soudu v Domažlicích ve věci péče o nezletilou Kristýnu Ferkovou – řízení se zastavuje.
 • OZ bere na vědomí finanční výkazy (rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu účetní závěrky) Základní školy a Mateřské školy Česká Kubice, okres Domažlice, příspěvková organizace.
 • OZ bere na vědomí dopis hejtmana Plzeňského kraje s informacemi o dalším ročníku projektu, který je zaměřený na prevenci kriminality páchané na seniorech.
 • Oznámení o zahájení řízení k povolení výjimky a vydání souhlasu ke konání cyklozávodu Pec – Čerchov v termínu 27. 9. 2015 – agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.
 1. Stavební záležitosti:
 • OZ nemá námitek a souhlasí s výstavbou RD paní Lucie Kopeczinské za těchto podmínek: připojení na vodovod a obecní komunikaci bude provedeno na vlastní náklady, připojení na kanalizaci, není možné, protože v k. ú. Starý Spálenec není vybudovaná. Dešťové vody budou provedeny vsakem na pozemku vlastníka. O vyjádření o souladu s územním plánem se obratí na MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování.
 • Zprávu od SÚS PK, že na pozemku parc č. 502/1 a 502/4 došlo k nepovoleným terénním úpravám a umístění kamenných podstavců v silničním ochranném pásmu silnice II/190 v k. ú. Starý Spálenec. Pracovnice OÚ poskytnou součinnost při řešení této záležitosti.
 • OZ bere na vědomí žádost pana Tomáše Kohela o umístění reklamní tabule o velikosti 150 x 400cm na obecní pozemek parc. č. 10/8 v k. ú. Horní Folmava. OZ doporučilo panu Kohelovi, aby si zajistil potřebné vyjádření dotčených orgánů, popřípadě vyjádření MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování.
 • OZ bere na vědomí zpracování navrhované vizualizace zpracování nového parčíku v obci Česká Kubice panem Ledvinou.
 • Oznámení vstupu na pozemek – vedení veřejné komunikační sítě, dotčený pozemek parc. č. 1393/6 v k. ú. Česká Kubice a pozemek parc. č. 487, 486 v k. ú. Starý Spálenec. Investorem je O2 Czech Republic.
 • OZ bere na vědomí žádost pana Forsta o přidělení stavební parcely v lokalitě Česká Kubice – Koptovna. Žádost bude zařazena do seznamu uchazečů o pozemky.
 • OZ bere na vědomí žádost pana Bohuslava Bielka o zařazení pozemku parcely č. 60/1 v k. ú. Nový Spálenec. Žádost bude zařazena do nově připravovaného územního plánu.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – Oznámení o zahájení stavebního řízení vedené pod Č. j.: MeDO-40771/2015-Sz, na stavbu: Novostavba rodinného domu na pozemku st. p. 53/2 v k. ú. Horní Folmava, stavebník MUDr. Marie Mrázová.
 • ŘSD ČR souhlasí s úpravou pozemku 760/3 v k. ú. Dolní Folmava, jedná se vyřezání náletových dřevin. M. Gibfriedová zajistí vyjádření MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí
 1. Diskuze, závěr:
 • Ing. Koranda – OZ souhlasí s podáním žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace a vodovodu Folmava a ČOV Folmava. Dále informoval, že s právničkou paní JUDr. Kopáčkovou projednává posilovnou ve sportovní hale, jaké jsou možnosti provozu a jedná s ním o studni na Koptovně, jak bylo řešeno na minulém zastupitelstvu. RD v obci Folmava již budou dokončeny.
 • M. Šindelář informoval o hasičské soutěži, která proběhne v obci Česká Kubice 13. 9. 2015 od 11hod. Dále informoval, že 11. 9. 2015 proběhne v obci Česká Kubice a Spálenec sběr nebezpečného, kovového a velkoobjemového odpadu a 12. 9. 2015 v obci Folmava proběhne sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
 • R. Strádal – nepořádek u kontejnerů na Spálenci, úklid zajistí techničtí pracovníci.
 • M. Gibfriedová – pokácení křídlatky u paní Balcarové proběhlo, v čp. 29 v obci Česká Kubice došlo k výměně baterie u pana Talaváška, protože došlo k vytopení paní Hiršlové. Dotazovala se, kdy bude hotová retenční nádrž na Folmavě, starosta jí sdělil, že v současné době dochází k majetkoprávnímu vyrovnání.

 

 

Další OZ se bude konat 24. 8. 2015 od 18:00hod

 

 

Zapsala: Bc. J. Baarová, DiS                                                     ověřili: M. Šindelář a V. Duffek

 

 

 

                                                      Ing. Vladimír Koranda

                                                              Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Za kontrolní výbor:

.