Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání OZ 2015

Zápis ze dne 12. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 12. 1. 2015 od 18:00hod

 

Přítomni: M. Giobfriedová, M. Šindelář, S. Pržák, V. Duffek, J. Slavík, S. Rap, R. Strádal, R. Gerberg, Mgr. M. Randová

Omluveni: J. Duffková, Ing. V. Koranda

 1. Místostarosta obce M. Gibfriedová zahájila zasedání obecního zastupitelstva v 18:00hod a seznámila přítomné zastupitele i hosty s programem jednání, který byl jednohlasně odsouhlasen, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení č. 23/2014 ze dne 22. 12. 2014 odsouhlasili všichni přítomní zastupitelé. Jako ověřovatelé zápisu byli odsouhlaseni M. Šindelář a S. Pražák.
 2. OZ souhlasí se zakoupením vyvětvovací pily značky Hecht za cenu 6.990,- Kč včetně DPH. Pracovní dosah pily je 4,27m.
 3. OZ projednalo žádost finanční výpomoc pana Ivana Kocana. Místostarostka vyzvala zastupitele, aby se vyjádřili k žádosti. Po diskuzi, kde pan Kocan informoval zastupitele o ročních nákladech na restauraci, zastupitelé schválili finanční výpomoc ve výši 2.500,- na elektrickou energii a 500,- Kč na vodu měsíčně.  Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. Dále OZ odsouhlasilo žádost SDH Česká Kubice ve výši 10.000,- Kč na nákup tomboly na Kozí bál, který se koná dne 6. 2. 2015 od 20:00hod v hotelu Bohmann na Babyloně. Dále OZ odsouhlasilo žádost SDH Česká Kubice na vypůjčení osobního automobilu Volkswagen Transporter na převoz tomboly. Žádost o finanční příspěvek Územní diabetické organizace 401 bere OZ na vědomí a bude zařazena do seznamu uchazečů o finanční příspěvky.
 4. OZ bere na vědomí:
 • Rozhodnutí Správy CHKO Český Les a krajského střediska Plzeň na pořádání lyžařských závodů „Chodská 30, Přejezd Gibacht – Capartice, Krňoulův memoriál“ v termínech 24. 1. 2015, 1. 2. 2015 a 8. 3. 2015.
 • Sdružení za krásu české krajiny – Žádost o poskytnutí informací o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných řízeních vedených před jednotlivými odbory zdejšího správního úřadu, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.
 • Pozvánka na Členskou výroční schůzi spolku UCHO, z.s., která se uskuteční dne 17. 1. 2015 od 17:00hopd v Podveském mlýně.
 • Koncepci „Národní plán povodí Labe“
 • Vyúčtování finančního příspěvku Základní škola praktická Domažlice.
 • Probační a mediační služba – poskytování obecně prospěšných prací
 • Poděkování Římskokatolické farnosti Domažlice za poskytnutí finančního příspěvku na opravu střechy kostela Narození Panny Marie.
 • Poděkování Domažlické nemocnice za finanční příspěvek na nákup pojízdného RTG přístroje.
 • Poděkování od organizace S.O.S Život pro koně za poskytnutý finanční příspěvek.
 • KÚPK – součinnost vedoucí k aktualizaci údajů o obci na portálu územních samospráv.
 • CÚ pro Ústecký kraj – oznámení o ukončení dokazování – seznámení s podklady pro rozhodnutí.
 • KÚPK – vyhlášení programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015.
 • SMO – nabídka uspořádání bezplatného Vzdělávacího semináře pro členy zastupitelstva.
 • Poděkování Soukromé ŽŠ a MŠ Adélka za poskytnutý finanční příspěvek.
 • Informace o změně bankovního účtu Ministerstva vnitra.
 • Vyrozumění o provedení zápisu v KN.
 • OZ bere na vědomí žádost pana O. Bolovanského na přidělení nájemního bytu. V současné době není volný žádný obecní byt a žádost bude zařazena do seznamu uchazečů o nájemní byty.
 1. Stavební záležitosti:
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování - Sdělení o zastavení  – terénní úpravy, Horní Folmava na pozemku parc. č. 12/12.
 • MěÚ Domažlice, odbor ŽP – nová aplikace MPVaK (zpracovatel) pro vlastníky vodohospodářského majetku.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – místní šetření k odstranění nepovolených terénních úprav na pozemcích č. 359/12, 359/13 a 359/17. Obec Česká Kubice nesouhlasí se sdělením, že bylo vše odstraněno a bude považovat nové místní šetření.
 • MěÚ Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství – Odvolání MUDr. Josefa Krupičky, Ing. Evy Krupičkové a odvolání paní Evy Balcarové bylo odesláno se spisovou dokumentací odvolacímu orgánu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje k přezkoumání.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – Oznámení o zahájení společného řízení na stavbu „Přístavba a restaurace Asia Ha Noi“.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – Rozhodnutí přeložka vodovodu a kanalizace pros tavbu hotelu Panorama Centrum Folmava.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – Kolaudační souhlas s užíváním stavby Vnitřní stavební úpravy Casina čp. 8 Horní Folmava – Kalinea Mia.
 • Esmos plus s.r.o. – Žádost o vyjádření, souhlas s provedením stavby. OZ nesouhlasí s provedením stavby Česká Kubice, 1398, p. Kruml – NN , z důvodu, že dosud není známo technické řešení dešťové kanalizační sítě.
 • OZ souhlasí s proplacením zádržného firmě Swietelsky stavební s.r.o. v ceně 152.112,13,- Kč včetně DPH – Chodník při silnici III/0268 v obci Folmava. 1 člen zastupitelstva se zdržel hlasování a nikdo nehlasoval proti.
 • OZ souhlasí s nabídkou firmy CHVaK na výměnu vodovodních armatur v obci Česká Kubice.
 • MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí – Odvod finančních prostředků za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu „Casino Royal Horní Folmava, rozšíření parkoviště“ v k. ú. Horní Folmava ve výši 2.110,- Kč.
 • MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí – Odvod finančních prostředků za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu „Přestavba tržnice na obchodní centrum“ v k. ú. Horní Folmava. Ve výši 10.887,- Kč.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – terénní úpravy, Horní Folmava nabytí právní moci.
 • OZ bere na vědomí žádost pana Matouše Kůsta o prodloužení vodovodního řadu kanalizace na pozemek 1214/6 k možnému dalšímu připojení pozemků 1214/32, 1214/33, 1214/34 a 1214/35 z důvodu rodinné výstavby. Dále OZ bere na vědomí žádost o změnu územního plánu na pozemku 1214/37 pro budoucí výstavbu dvou rodinných domů. Bude probráno na dalším OZ.
 • OZ odsouhlasilo prodej pozemku v k. ú. Dolní Folmava p.č . 857 o celkové výměře 878m2 za cenu 150,- Kč/m2. Bude připravena smlouva.
 • OZ odsouhlasilo nabídkový rozpočet firmy Ing. Oldřicha Kovaříka na opravu bytu v čp. v obci Česká Kubice za cenu 54.847,- Kč včetně DPH. Ing. Oldřich Kovařík zajistí i izolaci základů.
 1. Diskuze, závěr:
 • M. Gibfriedová oznámila zastupitelům, že bude napsán dopis panu Kůstovi z čp. 45 v obci Česká Kubice, aby dodržoval domovní řád, nedělal nepořádek a dodržoval noční klid. Dále připomněla, že 25. 1. 2015 od 14.30hod se uskuteční setkání důchodců v Lovecké chatě na Folmavě. Z důvodu nepříznivého počasí budou informováni vlastníci pozemků pod Krčmařema na Folmavě a k panu Gerbergovi na Nové Kubici, aby odstranili větve, které zasahují do komunikace.
 • Pan Dvořák a paní Hiršlová z čp. 29 v obci Česká Kubice, ukázali fotky jejich bytu, jak jim plíseň stále ničí byt, i když byla provedena izolace základů nemovitosti. OZ rozhodlo o zakoupení profesionálního vysoušeče za cenu cca. 50.000,- Kč, který bude zapůjčen panu Dvořákovi a paní Hiršlové. Dále OZ odsouhlasilo po dobu trvání plísně, že nebude placen nájem. Zároveň zažádali o přidělení nového obecního bytu, OZ bere žádost na vědomí.
 • R. Čiková se ptala, jak to vypadá s pozemkem na Spálenci, zda už obec jednala s manželi Němcovými o zpětný odkup. Bude projednáno s paní JUDr. Kopáčkovou, která zastupuje obec Českou Kubici v právních záležitostech.
 • M. Šindelář ukázal zastupitelům kalendář na rok 2015, který nechal zpracovat p. Strejc. Cena 1ks je 160,- Kč. OZ nesouhlasí s odkoupením kalendářů. Požádal M. Gibfriedovou, aby zažádala firmu ČEZ o rozpěrky na dráty k VO.
 • S. Rap požádal, aby obec zadala rozparcelování pozemků za Luisou na České Kubici.
 • R. Gerberg se dotazoval, zda byl předán kamerový systém v obci Folmava. Paní Gibfriedová mu odpověděla, že předán byl a u předání byla přítomna spolu s Ing. Korandou.
 • M. Randová zažádala, aby do skladu náčiní do sportovní haly byli udělány skříňky na sportovní náčiní, zakoupeny nové bedny na míče. Požádala, zda by zaměstnanci obce mohly být proškoleny na topení v ZŠ a MŠ Česká Kubice a dále proškoleni na dopuštění vody do topného systému.
 • I. Kocan zažádal obec o zakoupení prkna, na ochranu zdi v restauraci u fotbálku a za židlemi, které jsou u zdi. Výrobu prkna zajistí p. Gibfried.

 

Další OZ se bude konat dne 26. 1. 2015 od 18:00hod

 

 

Zapsala: Bc. J. Baarová, DiS                                                     Ověřili: M. Šindelář, S. Pražák

 

 

                                                     Monika Gibfriedová

                                                     místostarostka obce

 

 

Kontrolní výbor: