Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání OZ 2015

Zápis ze dne 13. 7. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 13. 7. 2015 od 18:00hod

 

Přítomni: M. Gibfriedová, M. Šindelář, V. Duffek, J. Duffková, S. Pražák, R. Strádal, S. Rap, R. Gerberg, Mgr. M. Randová

Omluveni: Ing. V. Koranda, J. Slavík

 1. Místostarostka M. Gibfriedová zahájila zasedání obecního zastupitelstva obce Česká Kubice a seznámila přítomné s navrženým programem. Do bodu č. 5 navrhla doplnit žádost SDH Folmava o finanční příspěvek, všichni přítomní zastupitelé souhlasili. Jako ověřovatelé zápisu byli určeni M. Šindelář a R. Gerberg. Usnesení č 13/2015 ze dne 29. 6. 2015 odsouhlasili všichni zastupitelé.
 2. OZ odsouhlasilo výsledky výběrového řízení na akce: „Č. Kubice tech. služby – vytápění“ – firma Enerfin plus s. r. o., Domažlická 116/223, 318 00 Plzeň za cenu 644.918,- Kč, „Bytový dům, Folmava čp. 60“ – Ing. Oldřich Kovařík, Chodov 2018, 345 33 Trhanov za cenu 5.145.311,- Kč a „Č. Kubice – provozní budova technických služeb“ – SALVITA s. r. o., Jugoslávská 1661/9, 326 00 Plzeň za cenu 5.397.855,- Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
 3. OZ odsouhlasilo Smlouvu o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS FENIX mezí Obcí Česká Kubice a společností Asseco Solutions, a.s., jedná se o práva k užití softwarových modulů a funkcí informačního systému HELIOS FENIX.
 4. OZ bere na vědomí žádost P. Beneše o přijmutí do pracovního poměru jako pracovník technických služeb. V současné době není volné místo a jeho žádost bude zařazena do seznamu uchazečů o zaměstnání na pozici technický pracovník.
 5. OZ odsouhlasilo finanční příspěvek pro SDH Folmava na pořádání hudební produkce Michal Tučný revival za cenu 19.000,- Kč a dále 10.000 na zapůjčení stanu od obce Zahořany. Dále OZ odsouhlasilo finanční příspěvek pro TJ Jiskra Domažlice ve výši 25.000,- Kč na náklady spojené s uspořádáním koncertu Michala Davida v letním kině Domažlice. OZ rozhodlo zakoupit 50 ks vstupenek za 450,- Kč/ks na tento koncert. Obec Česká Kubice bude přispívat na lístek 200,- Kč/ks, trvale přihlášení občané si zaplatí částku 250,- Kč/ks. Dále OZ bere na vědomí tyto finanční příspěvky: SDH Stanětice ve výši 17.000,- Kč na vybavení věcí pro celoroční činnost mladých hasičů, SDH Oprechtice ve výši 16.000,- Kč na dovybavení požární výstroje a výzbroje pro mladé hasiče. TJ sokol Babylon, oddíl ČSRS ve výši 67.000,- Kč na nákup nového náčiní a na činnost organizace. Finanční příspěvky budou rozdělovány v podzimních měsících.
 6. Stavební záležitosti:
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce na stavbu lesní cesta „K malířce“, Starý Spálenec na pozemku parc. č. 371/40 (dle p. p. p. 371/45), 489/3 podle GP č. 152-1024/2015 parc. č. 371/69 a 506/3 v k. ú. Starý Spálenec, která se bude konat 28. 7. 2015 od 10:00hod na místě stavby. Č. j.: MeDO-35927/2015-Šab.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – Oznámení o zahájení stavebního řízení Thang Nguyen a Tien Tran, vydání stavebního povolení na stavbu Obchodní centrum na pozemku parc. č. 179/3, 373/12, 375/2, 386/3 v k. ú. Horní Folmava. Č.j.: MeDo-36108/2015-Sz
 • OZ bere na vědomí zprávu od p. Tumurbata, Spáleneček 50 ohledně podmáčeného domu. Jelikož obec Česká Kubice není správce vodovodu a kanalizace, musí se proto p. Tumurbat obrátit na společnost CHVaK.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – Kolaudační souhlas s užíváním stavby na zastřešení terasy u restaurace, přístavba prodejního skladu, veřejné WC – NGA & Ha, s. r. o.. Č.j.: MeDo34402/2015-Sz
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – souhlas s dělením pozemku 10/40 v k. ú. Horní Folmava dle GP č. 404-170/2015 ze dne 28. 4. 2015. Č.j.: MeDO-34699/2015-Sz
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – souhlas s dělením pozemku  st. p. 134, parc. č. 30/1, 30/2, 30/8 v  k. ú. Dolní Folmava dle GP č. 181-571/2014 ze dne 12. 1. 2015. Č.j.: MeDO-34731/2015-Sz
 • OZ souhlasí s projektovou dokumentací k výstavbě automatického sčítače dopravy na pozemku č. 863/4 v k. ú. Dolní Folmava. V místě stavby stávající silniční meteostanice bude v silničním pozemku (nezpevněné části) umístěn plastový rozvaděč na betonovém základu. Do vozovky budou umístěny čtyři indukční smyčky. Výkopy v nezpevněném terénu pro uložení kabelu ke smyčkám a napájecího kabelu budou o celkové délce cca 20m. Napájení NN bude zajištěno z přípojky stávající meteostanice ŘSD.
 • MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí – Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a určení lhůty pro podání námitek, stavebník Vasyl Puliska. Jedná se o povolení k nakládání s vodami. Č. j.: MeDO-32952/2015-Kitz-DS
 • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – rozhodnutí o udělení souhlasu k rekonstrukci lesní cesty „Lesní cesta č. 49, Zelený plac – Horizontálka. Č. j.: SR/0043/CL/2015-3
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – rozhodnutí o umístění stavby M. Kůst – novostavba rodinného domu, včetně stavby elektropřípojky, vodovodní přípojky, splaškové kanalizace s jímkou na vyvážení (žumpa), dešťové kanalizace se vsakováním, zpevněné plochy a oplocení. Č.j.: MeDO-35196/2015-Sz
 • MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí – Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a určení lhůty pro podání námitek, stavebník MUDr. Marie Brázdová. Jedná se o povolení k nakládání s vodami. Č. j.: MeDO-33221/2015-Kitz-DS
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – Výzva k doložení vyjádření dotčených orgánů státní správy k umístění stavby study, stavebník RoBiN OIL s. r. o., Č. j.: MeDO-34650/2015-Sz
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – Sdělení dodatečné povolení stavby  nabylo právní moci na stavbu zpevněná a manipulační plocha na skladování, výstavba ocelového přístřešku a výstavba opěrné zdi na pozemku parc. č. 3/4, 5/42, 5/46, 5/94, 7/1, 7/9 v k. ú. Horní Folmava
 1. Oznámení, sdělení, různé:
 • OZ odsouhlasilo žádost nájemníku z č. p. 29 v obci Česká Kubice na zakoupení zahradního sezení.
 • OZ bere na vědomí Usnesení z valné hromady svazku Domažlicko ze dne 23. 6. 2015 ve Svržně.
 • OZ bere na vědomí poděkování za poskytnutý finanční příspěvek pro MŠ Mrákov na nákup nového nábytku pro děti.
 • OZ bere na vědomí poděkování za poskytnutý finanční příspěvek pro BabyBox.
 • OZ bere na vědomí poděkování za poskytnutý finanční příspěvek pro Domov Sv. Josefa v Žirči.
 • OZ bere na vědomí Usnesení 50. shromáždění členů Účelového sdružení obcí pro odpadové hospodářství Lazce, konaného dne 23. 6. 2015 ve Svržně.
 • OZ odsouhlasilo novou cenu plynového pro pana Podhoru do č. p. 60 v obci Česká Kubice za cenu 39.820,- Kč bez DPH.
 • OZ bere na vědomí částku za projednané přestupky na přestupkové komisi v Domažlicích, s níž má obec Česká Kubice uzavřenou Veřejnoprávní smlouvu za cenu 43.500,- Kč, bude vystavena faktura.
 • OZ bere na vědomí cenovou nabídku od KT plus Domažlice na pokladní systém – hardware + software s tiskárnou za cenu 20.241,- Kč včetně DPH a bez tiskárny za cenu 14.993,- Kč. Zařízení by bylo umístěno ve sportovní hale v České Kubici.
 • Ministerstvo vnitra – pozvání na bezplatný seminář na den 8. září 2015 od 8:30hod v Praze
 • Obchodní společnost SYNOT TIP a.s. – upozornění na nové rozhodnutí Soudního dvora Evropské uniceC-98/14 Berlington Hungary a další ze dne 11. 6. 2015.
 • SMO ČR – rozpočtovým určením daní se bude zabývat expertní tým Ministerstva financí a Svazu měst a obcí.
 • Domažlická nemocnice – vyúčtování finančního příspěvku ve výši 195.000,- Kč.
 1. Diskuze, závěr
 • S. Pražák informoval o osazení závor v obci Folmava, dále informoval, že na OÚ a u restaurace Kocanda opadává zeď, M. Gibfriedová zajistí s panem Kovaříkem.
 • R. Gerberg informoval, že komíny na nových RD v obci Folmava jsou nízké. Prověří s panem Kovaříkem.
 • M. Gibfriedová informovala, že se naváží recyklát z celnice na parkoviště ke kostelu, bude prověřeno na MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování. Fotodokumentaci zajistí p. Slavík. K. p. Bumannovi se naváží těžké dřevo a ničí se místní komunikace, bude napsáno p. Baumannovi, aby zjednal nápravu a doložil potvrzení o používání cyklostezky.
 • Mgr. M. Randová informovala, že manželé Krupičkovi zasázely 12 ks kůlů a že bude problém se zimní údržbou.
 • P. Keplová informovala, že nechá svázat 20 let obecní kroniky. OZ souhlasí se svázáním.
 • P. Trojáčková se dotazovala, jaká je cenová kalkulace na RD v obci Folmava. Bude připraveno na další OZ.

 

 

Další OZ se bude konat 27. července od 18:00hod

 

 

 

Zapsala: Bc. J. Baarová, DiS                                                     ověřili: M. Šindelář, R. Gerberg

 

 

 

                                                         Monika Gibfriedová

                                                              místostarostka