Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání OZ 2015

Zápis ze dne 15. 6. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 15. 6. 2015 od 18:00hod

 

Přítomni: M. Gibfriedová, M. Šindelář, S. Pražák, V. Duffek, J. Duffková, Mgr. M. Randová, S. Rap, R. Strádal

Omluveni: Ing. V. Koranda, R. Gerberg, J. Slavík

 

 1. M. Gibfriedová zahájila zasedání v 18:00hod a seznámila přítomné s navrženým programem, 7 zastupitelů hlasovalo pro a 1 se zdržel hlasování. Jako ověřovatelé zápisu byli určeni S. Pražák a V. Duffek. Usnesení č. 11/2015 ze dne 1. 6. 2015 odsouhlasili všichni přítomní zastupitelé.
 2. OZ souhlasí s žádostí firmy STEMONT JS s. r.o., provést na pozemku 1055/2 v k. ú. Česká Kubice, výkopové práce z důvodu výstavby a připojení nové přípojkové skříně. Dále OZ souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvou o právu provést stavbu č. IV-12-0009971/1/VB na stavbu Česká Kubice, DO, 1055/2 – kNN. Na úřední desce obce Česká Kubice bude vyvěšen záměr o uzavření budoucí smlouvy.
 3. OZ odsouhlasilo proplacení kapely na Pouťovou zábavu ve výši 5.000,- Kč, která se konala v sobotu 13. 6. 2015 v restauraci Kocanda v obci Česká Kubice. Dále OZ bere na vědomí žádosti o finanční příspěvky: Ludvík Hess – BabyBox, Tělovýchovná jednota SK Chodsko a SDH Březí.
 4. OZ bere na vědomí závěrečné vyhodnocení akce „Revitalizace zeleně v obci Česká Kubice, Folmava a Spálenec“ ze Státního fondu životního prostředí.
 5. OZ odsouhlasilo cenovou nabídku od společnosti Plyntop – 24 servis s.r.o., na nový kotel s boilerem za cenu 34.300,- Kč bez DPH pro pana Podhoru do č. p. 60 v České Kubici.
 6. Pan Jaroslav a Radek Krejsovi, stáhli svoji žádost ohledně prodeje či pronájmu části pozemku parc. č. 152 a části pozemku parc. č. 5 v k. ú. Dolní Folmava.
 7. OZ bere na vědomí:
 • OZ bere na vědomí vyúčtování finančního příspěvku MCT CZ Spálenec
 • Pozvánku od Plzeňského kraje na slavností otevření komunikace na Maxově dne 16. 6. 2015 od 12:00hod, zúčastní se p. Mgr. M. Randová a V. Duffek
 • Oz bere na vědomí záznam o předání nálezu 1ks jízdního kola HERCULES na obecní úřad Česká Kubice od Policie ČR.
 • Rozhodnutí o povolení výjimky a vydání souhlasu ke konání letního stanového tábora ve dnech 4. 7. – 1. 8. 2015 na pozemku p. č. 614 v k. ú. Dolní Folmava.
 • Rozhodnutí o povolení výjimky a vydání souhlasu ke konání letního stanového tábora ve dnech 27. 6. – 18. 7. 2015 na pozemku p. č. 592 v k. ú. Dolní Folmava.
 • KÚPK, odbor dopravy a silničního hospodářství – rozhodnutí o zvláštním užití silnice I/26 v k. ú. Dolní Folmava – sloup s kamerovým systémem
 • Pozvánku na jednání Valné hromady dne 23. 6. 2015 od 10hod v Penzionu – koňská farma Dvůr Svržno.
 • OZ bere na vědomí návrh smlouvy na využití sběrného dvora Klenčí pod Čerchovem.
 • OZ bere na vědomí pozvánku na 50. Shromáždění členských obcí Sdružení obcí pro odpadové hospodářství lazce, který se bude konat dne 23. 6. 2015 od 12hod v penzionu koňské farmy Hostouň – dvůr Svržno.
 • OZ bere na vědomí Oznámení o rozdělení společnosti O2 Czech Republic a.s., o změně nájemce nemovitosti a o přechodu smluvního vztahu.
 • Vyúčtování finančního příspěvku a poděkování Oblastního spolku Českého červeného kříže
 • Nabídka na zapojení se do Turistické hry putování krajinou prostřednictvím načtení QR kódu ve dnech od 1. 6. – 31. 10. 2015. Více informací na www.svazekdomazlicko.cz
 • Pozvánku od Plzeňského kraje na dokončení implementace Systému sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje, který se uskuteční dne 17. 6. 2015 od 10:00hod v hotelu GAME v Klenčí pod Čerchovem – zúčastní se starosta Ing. Koranda.
 • OZ bere na vědomí cenovou nabídku od p. Kalného na odprodej vybavení ve sportovní hale za cenu 46.000,- Kč, OZ požaduje doložit doklady o zakoupení majetku. Bude probráno na dalším zastupitelstvu.
 1. Stavební záležitosti:
 • Sdělení, že prodejna textilu a smíšeného zboží na pozemku parc. č. 5/25, parc. č. 579 v k. ú. Horní Folmava nabylo právní moci – Č.J.: MeDO-27498/2015-Sz
 • Sdělení – rozhodnutí o umístění a povolení stavby na stavbu Přístavba skladu u čerpací stanice PHM Folmava čp. 39 na pozemku st. p. 194, parc. č. 12/14 v k. ú. Horní Folmava nabylo právní moci – Č.J:: MeDO-28892/2015-Sz
 • Kolaudační souhlas s užíváním stavby rozšíření parkoviště pro osobní automobily u prodejny na pozemku st. p. 71/1, parc. č. 540/17 v k. ú. Horní Folmava – Č.J.: MeDO-30175/2015-Sz
 • Rozhodnutí  - dodatečné povolení stavby na stavbu zpevněná a manipulační plocha na skladování a výstavba opěrné zdi na pozemku st. p. 7/1, parc. č. 7/5, 7/8 v k. ú. Horní Folmava – Č.J.: MeDO-29970/2015-Sz
 • Kolaudační souhlas na stavbu rekonstrukce komunikace II/190 v úseku od konce obce Nový Spálenec po počátek obce Všeruby – Č.J.: MeDO-31633/Ze
 • Sdělení – rozhodnutí o umístění a povolení stavby na stavbu Novostavba garáže a skladu zahradní techniky a nářadí v obci Spálenec. Součástí stavby je elektropřípojka, dešťová kanalizace se vsakovacím systémem, opěrná zeď na pozemku st. p. 59, parc. č. 78/1, parc. č. 407 v k. ú. Nový Spálenec – Č. J.: MeDO-29009/2015-Sz
 • Fremuth – posekání cedulky zajistí Technické služby, ořezat Javor Kuneš
 1. Diskuze, závěr:
 • P. Fremuth – posekání u cedule Kaftanka a pokácení suchého javoru v obci Česká Kubice, provedou technické služby
 • M. Šindelář – pouťové atrakce domluvil s panem Duchoněm i na další rok. P. Kocan bude pozvaný na další zastupitelstvo, ohledně provozování restaurace.
 • S. Pražák sdělil, že by se měly zábavy na další pouť lépe zorganizovat, aby se nepořádaly ve stejný den.
 • V. Duffek – prořezání a úprava parčíku v obci Folmava, na Spálenci i na České Kubici. Bude projednáno s panem Kunešem
 • J. Hlaváčková požádala, aby se ořezali zlaté deště na Spálenci, neboť zasahují do komunikace. Zajistí p. Kuneš.
 • M. Gibfriedová informovala o dodání posezení k č.p. 37 na Folmavě a k čp. 60 a 45 k obci Česká Kubice. Dále zakoupila barvu a štětce na natření. Zajistí p. Halačka a p. Hiršl. M. Gibfriedová svolala pracovní schůzku ohledně rozdělování finančních příspěvku na 22. 6. 2015 od 19hod.
 • M. Randová, zda rekonstrukce parkoviště u ZŠ a MŠ Česká Kubice se mohlo začít dělat až od 17. 7. 2015, kdy nebude takový provoz. Dále informovala, že 20. 6. 2015 od 14:00hod se bude konat Dětský den „Na cvičáku“.

 

Další zasedání obecního zastupitelstva se bude konat dne 29. 6. 2015 od 18:00hod

 

Zapsala: Bc. J. Baarová, DiS                                                        Ověřili: S. Pražák, V. Duffek

 

                                                         Monika Gibfriedová

                                                             Místostarostka

 

 

 

 

Za kontrolní výbor: