Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání OZ 2015

Zápis ze dne 16. 11. 2015

 

Zápis z jednání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného  16.  11. 2015 od 18:00 hodin

 

Přítomni: Ing. V. Koranda,  S.  Pražák,  J. Slavík,  M. Gibfriedová, M. Šindelář, S. Rap, Mgr. M. Randová, V. Duffek, J. Duffková

Omluveni: R. Gerberg, R. Strádal

 1. Starosta zahájil jednání v 18.00. Seznámil přítomné s navrženým programem, který byl doplněn o bod SDH Spálenec a SDH Folmava. Takto byl schválen všemi hlasy. Jako ověřovatelé dnešního zápisu a usnesení byli určeni M. Šindelář a S. Pražák. Usnesení č. 22/2015 ze dne 2. 11. 2015 bylo jednomyslně schváleno.
 2. Zástupci SDH Spálenec požádali o možnost zakoupení 10 ks stolů a 40 ks židlí do klubovny na Spálenci. OZ souhlasí se zakoupením, výběr provede paní Dufková. Dále byla projednána stavba garáže a skladu zahradní techniky u čp. 18 na Spálenci. Položkový rozpočet na stavbu provede J. Leinhaupel, případné výběrové řízení bude zadáno K. Abrahámovi. Zastupitelé se seznámili s návrhem SDH Folmava o schválení přechodu jednotky ze stupně JPOV na stupeň JPOIII. Pro hlasovalo 8 zastupitelů, l se zdržel hlasování. Požadavek SDH Folmava na zakoupení technických prostředků v roce 2016 za 116 650,- Kč bez DPH byl schválen 7 zastupiteli, 2 se zdrželi hlasování.
 3. Návrh na spolupráci s Římskokatolickou církví Domažlice bude posouzen právničkou obce.   
 4. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce na poz. č. 220/3 v k.ú. Starý Spálenec, po vyvěšení záměru bude projednán.
 5. OZ jednomyslně schválilo podpis smlouvy o připojení budovy technických služeb do distribuční sítě ČEZ.
 6. OZ prodiskutovalo záměr směny a prodeje pozemků na Folmavě u bývalé roty a se zaměřením pozemků souhlasí. Po zaměření budou konkrétní pozemky projednány, v případě schválení prodeje bude záměr vyvěšen. Souhlasí všichni přítomní.
 7. OZ jednomyslně odsouhlasilo podpis smlouvy s K. Abrahámem na administraci výběrového řízení na „ Vodovod a jímání Č. Kubice – Folmava“ za 5 000,- Kč bez DPH. Starosta jmenuje do komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu M. Šindeláře, S. Pražáka a J. Duffkovou, náhradníka J. Slavíka. Do komise na „ Manažer zadávacího řízení“ jsou jmenováni M. Šindelář, S. Pražák, J. Duffková, náhradník J. Slavík. Obě výběrová řízení proběhnou 23.11.2015 od 17.00 hodin.
 8. Nájemní smlouvy na RD Folmava budou dopracovány, bude stanoven rezervační poplatek 10% z ceny, po případných dalších připomínkách bude schváleno.
 9. OZ rozhodlo o vydání rozhodnutí k pokácení stromu na pozemku č. 83/1 v k.ú. Horní Folmava manželům Duffkovým.  
 10. Žádosti Jaroslava Kocůrka a Ivany Dzámové, Kateřiny Kůstkové a Jana Pokštefla budou zařazeny do seznamu žadatelů o byty.
 11. OZ jednomyslně odsouhlasilo poskytnutí příspěvku SZŠ Domažlice na maturitní ples ve výši 3000,- Kč, V. Šímovi na pořádání memoriálu Jana Brusky Paula ve výši 3000,- Kč, ZDVOP Robinson v Klenčí pod Čerchovem 5000,- Kč na zakoupení vysavačů, 25000,- Kč na zakoupení lůžkovin pro děti 10000,- Kč příspěvek na hory v době jarních prázdnin a 4000,- na zakoupení lyžařských bot pro děti. Žádosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, okrsek Domažlice, Sportovní klub Policie Domažlice, Sportovní klub Jiskra Domažlice, oddíl florbalu, oddíl krasobruslení, oddíl plaveckých sportů, oddíl stolního tenisu, oddíl karate, TJ Sokol Domažlice, Městyse Klenčí pod  Čechovem budou projednány do konce roku 2015. OZ projednalo žádost Centra sociálních služeb Domažlice o změnu účelu poskytnuté neinvestiční dotace a rozhodlo o změně – dotace ve výši 72207,- Kč bude investiční, dotace ve výši 27793,- bude neinvestiční.
 12. OZ rozhodlo o vyvěšení upozornění pro majitele hrobů na hřbitově na Folmavě a zveřejnění na stránkách obce a v tisku.
 13. OZ souhlasí s podpisem smluv na připojení odběrných míst RD Folmava s ČEZ Distribuce. Dokončení stavební akce Starý Spálenec 220/3 prověří p. Slavík, poté bude podepsán předávací protokol.

OZ bere na vědomí:

 • schválení plánu opatření pro případ havárie pro ČS PHM MOL na Horní Folmavě čj. OŽP – 310/2015
 • rozhodnutí dodatečné povolení stavby pro Tien Tran na terénní úpravy čj. OVÚP-7403/2015
 • zahájení územního řízení na dřevěné altány typ č. 2 pro ML Domažlice – 3 kusy, č.j. OVÚP -9025/2015
 • usnesení o přerušení jednání na Obytnou zonu 1. etapa pro obec Česká Kubice
 • sdělení zaslané F. Hanusovi ke studni na pozemku č. 1130/1 v k.ú. Česká Kubice
 • rozhodnutí o umístění stavby RD  Matouše Kůsta na pozemku č. 1214/35 v k.ú. Česká Kubice čj. MeDo-35196/2015-Sz
 • OZ jednomyslně schválilo položkový rozpočet na rekonstrukci VDV Folmava – 2. etapa ve výši 987 459,- Kč
 • žádost Marie Labašové o zahrnutí pozemků č. 1192/1, 1194/2, 1191, 1190/3, 1190/2, a 1190/1 do nového územního plánu jako stavební pozemky bude do ÚP zahrnuta
 1. Ing. Rojt zpracoval studii na obytnou zónu / řešení komunikace k novým pozemkům na Skále/ , OZ se přiklání k variantě bez chodníků, vše posoudí ing. Kovaříková.
 2. Plán zimní údržby obce bude rozeslán k případnému doplnění všem zastupitelům.
 3. PČR – DI Domažlice ohlásila komunikační závadu v obci Folmava s požadavkem o nápravu, uvedená závada není na komunikaci obce Česká Kubice.

Vzhledem k nepřítomnosti pana Gerberga bude výsledek kontroly provedené kontrolním výborem projednán na dalším zastupitelstvu. Faktura bude doplněna o přílohy a budou doloženy veškeré náležitosti dle kontroly.

OZ rozhodlo o podpisu smlouvy s Asekolem na bezplatné umístění 2 kontejnerů na elektroodpad.

OZ odsouhlasilo dodávku a montáž audio-video telefonu do ZŠ a MŠ Česká Kubice za cenu 33.080,- Kč, pro hlasovalo 8 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování.

OZ schválilo nákup 2 ks rozmetadla na sůl na chodníky pro technické služby za cenu 1 ks 2490,- Kč.

 1. Různé:

      OZ bere na vědomí : - informaci o vyhlášení zákona č. 266/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích – informace bude rozeslána zastupitelům

 • Pozvánku na shromáždění členských obcí Lazce
 • Oznámení MZE o zařazení akce Česká Kubice – Vodovod a jímání vody do programu MZE 129 250
 • Upozornění na novou dotační výzvu vyhlášenou MMR týkající se rekonstrukce místních komunikací
 • Žádost fy. Sport Europe Tour o připojení se do projektu prezentace sportovních akcí
 • Nabídku zametače na chodníky a komunikace – bude posouzena
 • Ceny vodného a stočného na rok 2016 – bude rozesláno zastupitelům a projednáno na dalším OZ
 1. Různé, diskuse: - při tvoření smluv s majiteli bytovky čp. 67 v České Kubici na nájem pozemků budou použity smlouvy se stejnými podmínkami  jako na nové RD na Folmavě
 • možnost umístění nalezeného psa na Folmavě zjistí J. Dufková a starosta
 • v době konání nohejbalového turnaje dne 27.12.2015 od 9.00 hodin bude sportovní hala zdarma
 • v době nemoci p. Kalného se obec pokusí zajistit úklid na dohodu o provedení práce
 • paní Gibfriedová se spojí se zástupcem OaS a domluví provoz nebo uzavření posilovny ve sportovní hale
 • M. Šindelář informoval, že 20. 11. 2015 budou v restauraci harmoniky, 6. 12. 2015 ve sportovní hale bude Mikulášská, první advent proběhne 29.11.2015 v České Kubici, dále sdělil, že ve čtvrtek budou ozdobeny vánoční stromy.
 •  Mgr. Randová zajistí zpívání dětí v kostele na Folmavě
 • J. Duffková informovala, že posezení seniorů se bude konat v lednu 2016, termín bude upřesněn
 • S. Rap navrhl zpevnit plochu pod kontejnery na tříděný odpad, to zajistí techničtí pracovníci OÚ, dále se p. Rap tázal kdy budou dodělány chodníky, čeká se na frézu, aby bylo možné dodělat
 • Paní Gibfriedová sdělila, že byt v čp. 60 bude opraven do konce 11/2015
 • Pan Rap starší informoval  OZ o vyschlé nádrži na vodu na malém Spálenci
 • Na pokácení ořechu na Folmavě udělá p. Kuneš rozpočet

 

Zapsala: O. Navrátilová                                                        ověřili: M. Šindelář, S. Pražák

 

 

                                                             Ing. Vladimír Koranda

                                                                     Starosta obce