Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání OZ 2015

Zápis ze dne 18. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 18. 5. 2015 od 18:00hod

 

Přítomni: Ing. V. Koranda M. Gibfriedová, M. Šindelář, S. Pražák, V. Duffek, J. Slavík, R. Gerberg, S. Rap, R. Strádal

Omluveni: J. Duffková, Mgr. M. Randová

 1. Starosta zahájil zasedání v 18:00hod a seznámil přítomné s navrhovaným programem, navržený program odsouhlasili všichni přítomní zastupitelé. Jako ověřovatelé zápisu byli určeni V. Duffek a J. Slavík. Usnesení č. 9 ze dne 4. 5. 2015, které bylo zkontrolováno kontrolním výborem, odsouhlasili všichni přítomní zastupitelé.
 2. OZ bere na vědomí dopis od pana Václava Přívratského, Miloše Přívratského a Jany Klementové darovat nebo přenechat za symbolickou cenu třetinový podíl na pozemcích parc. č. 1134, 1213/1 a 1319 v k. ú. Česká Kubice. Starosta se domluví s JUDr. Kopáčkovou na možnostech.
 3. OZ bere na vědomí žádost o finanční příspěvek ve výši 75.000,- Kč na nákup hydraulického koupacího lůžka a 30ks přenosných miniterminálů na čárový kód ve výši cca 4.960,- Kč/ks pro Centrum sociálních služeb Domažlice. OZ odsouhlasilo finanční příspěvek pro Domažlickou nemocnici a.s., ve výši 195.000,- Kč na nákup EKG pro interní oddělení.
 4. Oznámení, sdělení, různé:
 • OZ souhlasí se zakoupením kopírky TA 2500ci od společnosti Triumph Adler ve výši 56.000,- Kč bez DPH i s programem OCR ve výši cca 6.000,- Kč bez DPH.
 • Dne 5. 5. 2015 proběhlo na OÚ jednání se zástupci společnosti PROBO BUS a POVED - OZ souhlasí s bodem 1- Obsluha zastávky Česká Kubice, Folmava, celnice a Folmava: zůstane zachován současný stav obsluhy zastávky Folmava, celnice. Všechny spoje jedoucí do této zastávky budou zastavovat rovněž v zastávce Folmava. Pro spoje jedoucí do/z Spálence bude učiněna tarifní výjimka pro zajížďku do zastávky Folmava, celnice. Bude realizováno k termínu změn jízdních řádů k 14. 6. 2015 a bod 2 – Změna režimu zastavování v zastávce Česká Kubice, Folmava, háj., Česká Kubice, Spálenec, školka a Česká Kubice, Spálenec, chaty – OD 14. 6. 2015 bude zastávka Česká Kubice, Folmava, háj., obsluhována pouze ve směru Česká Kubice a to v režimu pro výstup. Ve směru do Domažlic bude zastávka průjezdná. Zastávka Česká Kubice, Spálenec, školka bude obsluhována pouze spojem č. 8 v režimu na znamení, zbylé spoje ji budou projíždět. Zastávka Česká Kubice, Spálenec, chaty bude dána do režimu „na znamení“. Bod 3 – změna trasování spojů 17, 21, 24, 20, 18 linky 403020 prověří J. Duffková dle jízdního řádu. Oz souhlasí s investicí na doplácení dopravní obslužnosti ve výši 16.000,- Kč ročně.
 • OZ souhlasí se žádostí pana J. Hrdličky o vzetí si kmenu lípy, který leží před jeho nemovitostí čp. 90 v obci Česká Kubice.
 • Ministerstvo životního prostředí bere na vědomí dopis Obce Česká Kubice týkající se problematiky možného udělení autorizace k zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů společnosti Interseroh Czech a.s..
 • OZ bere na vědomí pozvánku do Stodské nemocnice dne 20. 5. 2015 od 14:00hod na otevření nově zrekonstruovaných operačních sálů.
 • Bonwer Win – vývoj a možné perspektivy právních a ekonomických aspektů souvisejících s provozem sázkových zařízení v obce Česká Kubice.
 • OZ bere na vědomí zaslané fotky ze setkání s předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panem Janem Hamáčkem u příležitosti slavnostního předání dekretů o udělení obecních symbolů.
 • OZ odsouhlasilo Rozvahu, Výkaz zisků a ztrát a Přílohu k účetní závěrce organizace Základní školy a Mateřské školy Česká Kubice, okres Domažlice, příspěvková organizace za 1. čtvrtletí 2015.
 • OZ bere na vědomí oznámení o zahájení řízení k povolení výjimky a vydání souhlasu ke konání amatérského závodu horských kol v okolí Čerchova od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
 • KÚPK – přehled všech dotačních titulů, které mohou obce využívat
 • Vyrozumění o možnosti uplatnit nárok na náhradu škody, která se stala na obecním majetku dne 3. 4. 2015 na parkovišti u obchodu Travel Free Folmava – bude zavoláno, aby zaslali fotografie poškozeného majetku
 • Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje – Obec Česká Kubice žádá o zaslání sms - Předávání výstrah v rámci „Systému integrované výstražné služby“ ČHMU, Předávání informací o řešených mimořádných událostech na území obce, Informace o vyhlášení poplachu JSDH obce, kterou obec zřizuje.
 • Oznámení o rozdělení společnosti O2 Czech Republic, a.s.
 • MVCR – aktualizované stanovisko zpracované Ministerstvem vnitra ve spolupráci s Ministerstvem financí k problematice obecně závazných vyhlášek.
 • Aspida s. r. o. – OZ souhlasí s prezentací obce Česká Kubice, která je umístěna na informačním turistickém portále www.cestujemepocr.cz.
 • OZ souhlasí s povolením letního tábora ve dnech 27. 6. – 18. 7. 2015 v k. ú. Dolní Folmava, v oblasti bývalé obce Bystřice provozovateli Junák – český skaut, středisko Jiřiny Paroubkové Domažlice. Dále OZ souhlasí s povolením letního tábora ve dnech 4. 7. - 1. 8. 2015 v k. ú. Dolní Folmava, provozovateli Junák – český skatu, středisko Jiřiny Paroubkové Domažlice.
 • T. Růžek doložil souhlasy nájemníků v bytovce č. p. 37 v obci Folmava, že souhlasí s oplocením jeho zahrádky.
 1. Stavební záležitosti:
 • OZ souhlasí se zpracováním nového územního plánu obce Česká Kubice panem Ing. Taušem v digitální podobě. Koncem roku 2015 bude zadání vypracování nového územního plánu.
 • OZ souhlasí s kupní smlouvou mezi Obcí Česká Kubice jako prodávající a panem I. Weningerem jako kupujícím. Prodávající prodává kupujícímu parcelu číslo 1068/3, zahradu o výměře 41m2 v k. ú. Česká Kubice. Dále OZ souhlasí se směnnou smlouvou mezi Obcí Česká Kubice a Pham Van Hungem a Tran Thi Huong Giang. Dále OZ odsouhlasilo kupní smlouvu o převodu vlastnického práce k nemovitosti a o zřízení věcného práva výhrady zpětné koupě mezi Obcí Česká Kubice a manželi Ho Nam Trungem a Lai Hai Vanovou.
 • Oznámení o zahájení společného řízení - Matouš Kůst, kterého zastupuje Jan Leinhäupel podal žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu: Novostavba rodinného domu, včetně stavby elektropřípojky, vodovodní přípojky, splaškové kanalizace s jímkou na vyvážení, dešťová kanalizace se vsakováním, zpevněné plochy a oplocení na pozemku parc. č. 1214/35, 1214/36 a 1214/37 v k. ú. Česká Kubice. Vedené u MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování pod č. j.: MeDO-24606/2015-Sz.
 • CHVaK – OZ bere na vědomí vyjádření k předložení PD, vodovodní přípojka na pozemku parc. č. 551/1, 359/6 a st. parcela č. 31 v k. ú. Folmava, investorem je Vasyl Puliska.
 • OZ bere na vědomí vypracované GP na akce Česká Kubice – parkoviště u ZŠ a Česká Kubice na p. p. 1120/3 a 1119/1 dle KN
 • OZ rozhodlo, že majiteli nemovitosti čp. 25 v obci Česká Kubice panu I. Kocanovi bude napsáno, aby si upravil keře, které přesahují přes jeho pozemek na chodník a zároveň brání výhledu při výjezdu z ulice okolo parku a hrozí nebezpečí dopravní nehody z důvodu špatné viditelnosti., st. p-.
 • Rozhodnutí na stavbu přístavbu restaurace Asia Ha Noi na pozemku st. p. 180, na pozemku st. p. 191, parc. č. 10/32 a parc. č. 10/52 v k. ú. Horní Folmava, nabylo právní moci. – MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování vedeném pod č. j.: MeDO-22495/2015-Sz
 • Rozhodnutí o umístění stavby, kterou vydal MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování pod č. j.: MeDO-23312/2015-Sz na stavbu Přístavba skladu u ČS PHM Folmava, Česká Kubice 39, kterou podal Lendemain s.r.o., kterého zastupuje Ing. Zbyněk Wolf
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování vydal územní rozhodnutí vedený pod č. j.: MeDO-23391/2015-SZ pro O2 Czech Republic, kterého zastupuje ŠINDY s. r.o., kterého zastupuje BOHEMIATEL s. r. o., na stavbu Liniová telekomunikační novostavba – veřejná komunikační síť, pokládka HDPE trubek 40, celková délka trasy výkopů 390m. 
 • Rozhodnutí KÚPK, odbor životního prostředí, č. j.: ŽP/4537/15 – do povolení k provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu se doplňují objekty kanalizace ve vlastnictví Obce Česká Kubice, majetek na k. ú. Starý Spálenec a Nový Spálenec – stoková síť.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování vydal územní souhlas pro přeložku vedení VN – ČEZ – Folmava, DO, p. 10/1 přeložka vedení N IZ-121-0000157 na pozemku parc. č. 10/1, 10/33, 10/38, 10/58 v k. ú. Horní Folmava pod č. j. MeDO-231762015-Sz
 • OZ bere na vědomí Zápis o předání a převzetí stanoviště mezi společností Folmava Resort s.r.o. a firmou HENSTAV s.r.o., na dílo: Folmava – demolice zastřešení celniště nákladních automobilů.
 • Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydal pod č. j. DSH/3573/15 kolaudační souhlas s užíváním stavby, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby „I/26 Folmava – úprava hraničního přechodu“ a dále vydal pod č. j. DSH/3716/15 kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby „Folmava, úprava silnice I/26 pro napojení účelové komunikace“ SO 101 Silnice I/26.
 • Po uplynutí 15-ti denní lhůty, kdy byly vyvěšeny záměry o prodeji parcely za 300,- Kč/m2 parcela č. 10/69 o výměře 105m2 a parcely 10/70 o výměře 82m2 dle GP 404-170/2015 v k. ú. Horní Folmava a dále o prodeji části pozemku o velikosti cca 778m2 oddělené z pozemkové parcely 814/1 v k. ú. Dolní Folmava, a dále směnit pozemek pod cyklostezkou za pozemek 814/1 o velikosti 810m2 oddělený z pozemku 814/1 v k. ú. Dolní Folmava za cenu 50,- Kč/m2 zastupitelstvo obce souhlasí s vypracováním smluv.
 • OZ souhlasí se zjišťovacím protokolem č. 3 o provedených stavebních pracích – Výměna vodovodních armatur v obci Česká Kubice v období od 2. 3. – 30. 4. 2015 za cenu 480.017,- Kč včetně DPH.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování vydal pod č. j. MeDO-23688/2015-Sz územní rozhodnutí o umístění stavby Novostavba rodinného domu, čistírny odpadních vod se záchytným rybníčkem a vsakovacím systémem, dešťovou kanalizací, studna s vodovodem, elektro-přípojka, oplocení na pozemku parc. č. 53/2 v k. ú. Horní Folmava, kterou podala paní MUDr. Marie Mrázová.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování vydal pod č. j. MeDO 23929/2015-Sz  upřesnění stavebních objektů v zahájení územního řízení na Myčku osobních a dodávkových automobilů u ČSPH RoBiN OIL – Folmava.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování vydal pod č. j. MeDO-13681/2015-Sz rozhodnutí o umístění stavby na stavbu Přístavba restaurace Asia Ha Noi na pozemku st. p. 180, st. p. 191, parc. č. 10/32, parc. č. 10/52 v k. ú. Horní Folmava, kterou podal Anh Luu Van a Tien Tran, kterého zastupuje Ing Zbyněk Wolf.
 1. Diskuze:
 • Ing. Koranda informoval zastupitele, že dne 21. 5. 2015 od 10:00hod má schůzku s paní JUDr. Kopáčkovou a manžely Krupičkovými ohledně cesty k nim. Dále informoval, že by mělo dojít k narovnání majetkoprávních vztahů s Pintrovými na Nové Kubici, neboť zasahujeme s obecní komunikací na jejich pozemek.
 • M. Šindelář, zda by se mohla umístit lavička k mostu v obci Česká Kubice a dát tam odpadkový koš. Dále je domluvený s panem Pangrácem na zabezpečení sloupů v obci Folmava. Dne 20. 45. 2015 pojede s hasičským autem Toyota na pravidelný servis. Rozeslat občanům SMS na sběr kovového, nebezpečného a velkoobjemového odpadu v pátek 22. 5. 2015 od 16:00hod v obci Česká Kubice a Spálenec a na Folmavě proběhne sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu v sobotu 23. 5. 2015 od 8:00hod. Informoval, že posezení při harmonice bude pořádat SDH Česká Kubice.
 • M. Gibfriedová informovala, že objedná lavičky s posezením k Luise, k č.p. 37 v obci Folmava a k č. p. 60 v obci Česká Kubice, cena jedné sestavy je 7.900,- Kč. OZ souhlasí se zakoupením.
 • R. Gerberg se dotazoval p. Pražáka, zda už poptával nový traktor i s podvalníkem a na kontejnery na biodpad, zatím ne. Dále informoval, že se poptává u firem na vybudování pergoly na dětské hřiště v obci Česká Kubice.

 

Další zastupitelstvo se bude konat 1. června 2015 od 18:00hod

 

 

Zapsala: Bc. J. Baarová, DiS                                                      ověřili: J. Slavík, V. Duffek

 

 

                                                     Ing. Vladimír Koranda

                                                            starosta obce

 

 

Za kontrolní výbor: