Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání OZ 2015

Zápis ze dne 19. 10. 2015

 

Zápis z jednání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného  19.  10. 2015 od 18:00 hodin

 

Přítomni: Ing. V. Koranda,  S.  Pražák,  J. Slavík,  M. Gibfriedová, M. Šindelář, R. Gerberg, R. Strádal,  Mgr. M. Randová, V. Duffek, J. Duffková

Omluveni: S. Rap

 1. Po přivítání přítomných starosta seznámil s navrženým programem, který byl doplněn. Doplněný program schválili všichni zastupitelé. Jako ověřovatelé byli určeni S. Pražák a V. Dufek. Usnesení č. 20/2015 ze dne 5. 10. 2015 bylo jednomyslně schváleno.
 2. Nabídka na zpracování OPVZ na lokalitě Česká Kubice a Folmava za cenu 62 400,- Kč bez DPH byla jednomyslně schválena.
 3. Sdělení JUDr. Steidla k požadavkům manželů Chromých, týkajících se vybudované cesty na Folmavě bylo prodiskutováno a všichni členové OZ odsouhlasili návrh JUDr. Seidla o předání záležitosti k soudu.
 4. OZ rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč na maturitní ples 4.A SOŠ a SOU Horšovský Týn, příspěvku 5 000,- Kč na maturitní ples 4. OA VOŠ, OA a SZŠ Domažlice, sponzorský dar ve výši 4850,- Kč Nadačnímu fondu Šance onkoláčkům Přeštice a finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč na připravovaný lampionový průvod pro děti v České Kubici. Žádost dětské hematologie FN Motol o finanční příspěvek rozešle Mgr. Randová zastupitelům a bude projednána na dalšm zastupitelstvu. Organizaci Tatran Chodov bude poskytnut příspěvek ve výši 3 000,- Kč na vyhlášení seriálu Běžec Chodska. Žádosti o finanční příspěvky MŠ Tlumačov, SDH Strýčkovice a SK Sněhaři budou projednány před koncem roku 2015.
 5. OZ jednomyslně schválilo podpis smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 8929/26.742/33200/2015 a 7830/26-751/33200/2015 v rámci akce „ Dolní Folmava kamerový systém“ a „ Klidné příhraničí“.
 6. Žádost Státního pozemkového úřadu o sdělení o pozemcích vyřídí starosta obce.
 7. Rozeslaný návrh nájemní smlouvy s opcí následného prodeje na RD Folmava od JUDr. Kopáčkové si členové OZ prostudují a bude projednán na dalším OZ.
 8. U zaslané faktury od firmy Folmava Resorts č. 200000003 nejsou všechny příslušné doklady, proto bude firma požádána o jejich doložení.
 9. OZ jednomyslně schválilo podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod parcel PK č. 1126 o výměře 1820 m2, PK č. 1128 o výměře 3.152 m2 a PK č. 1125/2 o výměře 927 m2 v k.ú. Česká Kubice.
 10. Proplacení faktury č. 15076 Ing. J. Rojta ve výši 59 229,- Kč včetně DPH za vypracování PD a zajištění stavebního povolení na akci Lesní cesta Česká Kubice schválili všichni zastupitelé.
 11. Zastupitelé  souhlasí, aby starosta jednal o směně a případném prodeji pozemků v k.ú. Horní Folmava v okolí bývalé roty.
 12. Všichni zastupitelé odsouhlasili bez připomínek dodatek č. 1 ke smlouvě na realizaci díla“Č. Kubice – provozní budova technických služeb“, který upravuje termíny plnění, jiná ustanovení ve smlouvě zůstávají beze změny.
 13. Pro realizaci akce výstavba MVN Horní Folmava a revitalizace toku se Obec Česká Kubice se zavazuje vykoupit pozemky p. č. 94/10, 94/9 KN v k. ú. Horní Folmava a 77/20 KN v k. ú. Dolní Folmava za cenu dle znaleckého posudku, který vyhotoví Lesy ČR. Odsouhlasili všichni zastupitelé.
 14. OZ bere na vědomí oznámení Z. Nejdla o výstavbě zahradního domku o rozměrech 2,2 x 3,2 m na jeho pozemku č. 28/3 v k. ú. Dolní Folmava.

Firma Elite Design s.r.o. žádá o vyjádření ke změně v užívání společenských místností penzionu čp. 29 na veřejné občerstvení – club. Před vyjádřením obce doloží firma vyjádření občanů – vlastníků nemovitostí v přímém sousedství a souhlasné stanovisko vlastníků nemovitostí sousedících s přístupovou komunikací k uvedené nemovitosti.

OZ bere na vědomí:

-dodatečné povolení stavby čj. MeDo-52380/2015.Sz pro ing. Trung Nguyen Ha na 3 komíny u stánků a tržnice na Horní Folmavě

-zahájení řízení čj. MeDo-52229/2015-Sz pro Tran Tien na povolení terénních úprav na pozemku č. 10/1 a 10/38 v k. ú. Horní Folmava

-usnesení o zastavení řízení čj. MeDo-52371/2015-Šab Pavla Jungwirta na opěrnou zeď u objektu čp. 76 Horní Folmava

-územní souhlas čj. MeDo-51232/2015-Sz pro obec Českou Kubici na nástavbu střechy na objektu obecního úřadu čp. 82

-odvolání Ochránců českého lesa proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby spis OVÚP-3598/2015 Myčka osobních a dodávkových automobilů u ČSPH Robin Oil Folmava

 1. OZ souhlasí s návrhem V. Ledviny na úpravy parčíku v České Kubici, bude požádán o cenový návrh. Vykácení stávajících keřů a jejich štěpkování zajistí p. Pražák.

    Na základě zaslané cenové nabídky na opravu JCB OZ souhlasí s opravou za cca146 000,- bez DPH.

    26. 10 2015 se starosta společně s ředitelkou ZŠ zúčastní pracovní schůzky k podání celorepublikových žádostí o finanční podporu do Operačního         

   programu Věda, výzkum a vzdělávání.   

   OZ souhlasí se zapůjčením dvojpípy paní Baarové za poplatek 50,- Kč.

    Pan Pražák zajistí předložení cenové nabídky na zakoupení nového popelářského vozu pro technické služby.

       Obec se nezapojí do „Centra společných služeb obcí“ iniciované SMO ČR.

       Na osvětové publikaci vydávané EPA se obec nebude podílet.

       OZ bere na vědomí poděkování a vyúčtování finančních příspěvků MS Jestřáb Tlumačov a TJ Sokol Soběkury.

       Soudní poplatek na zahájení řízení o vymáhání dluhu na nájemném bude zaplacen.

       Zastupitelé se seznámili s problematikou autobusové dopravy a projednali návrh kompenzace jízdného pro občany ze Spálence.

       Starosta seznámil přítomné s nabídkou map s různou tematikou za cca 3.000,- Kč, dále požádal zastupitele, aby do dalšího OZ vytipovali místa pro ukládání rostlinného odpadu. Seznámil OZ s nutností propojení vodojemů vzhledem k nedostatku vody na Folmavě. Bude realizováno výběrové řízení.

       Pan Pražák informoval, že schválený nákup rozmetadla bude levnější.  

       OZ rozhodlo, že volný byt v čp. 15 bude přidělen L. Trinerové s přítelem, bude požadováno složení kauce ve výši 3 měsíčních nájmů.

       Starosta zajistí vytápění v čp. 60 v České Kubici tepelným čerpadlem. Obec zajistí po dobu stavby RD Folmava jejich vytápění. Klíče od čp. 60 na Folmavě se nechají přidělat.

       OZ souhlasí s odpisem dluhu ve výši 2530,- za nevybrané stravné v MŠ a ZŠ Česká Kubice. Dále souhlasí s instalací kamer ke vchodům do MŠ a ZŠ.

       Pan Trojáček podal vysvětlení k cestě, kterou budoval na Folmavě p. Chromý.

       Pan Baumann vznesl dotaz na opravu cesty na Folmavě, která je prořezaná, ta se opraví dle fotodokumentace. Výměnu pozemků pod cyklostezkou řeší p. Baier. Klíče od závory na Folmavě je možné si vyzvednout na OÚ.

    

 

   Další OZ se bude konat 2. 11. 2015.

 

Zapsala: O. Navrátilová                                                       ověřili: S. Pražák, V. Duffek

 

                                             Ing. Vladimír Koranda

                                                     starosta obce