Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání OZ 2015

Zápis ze dne 2. 11. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 2. 11. 2015 od 18:00hod

 

Přítomni: Ing. V. Koranda, M. Gibfriedová, M. Šindelář, V. Duffek, S. Pražák, R. Strádal, Mgr. M. Randová, J. Slavík, S. Rap, R. Gerberg

Omluveni: J. Duffková

 

 1. Starosta zahájil zasedání v 18:00hod a seznámil přítomné zastupitele s navrženým programem, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Jako ověřovatelé zápisu byli určeni M. Gibfriedová a R. Gerberg. Usnesení č. 21/2015 ze dne 19. 10. 2015 bylo po zkontrolování kontrolního výboru jednohlasně schváleno. Hned v úvodu se   p. Labaš dotazoval, z jakého důvodu se bude uzavírat posilovna ve sportovní hale. Starosta ho informoval, že během cvičení v posilovně musí být přítomný kvalifikovaný dozor, dle zákona.
 2. OZ bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Česká Kubice za rok 2015.
 3. OZ připomínkovalo Smlouvu o nájmu domu a o opci následného prodeje – RD Folmava. Po doplnění všech připomínek bude smlouva projednána.
 4. Kontrolnímu výboru bylo předáno ke zkontrolování proplacení inženýrských činností PD k investičním celkům – Folmava, ČOV, kanalizační a vodovodní řad. Bude probráno na dalším zasedání.
 5. Starosta se zúčastní jednání dne 3. 11. 2015 od 9:00hod na plzeňském Biskupství o navrácení pozemku církvi. Jedná se o parc. č. 1  v k. ú. Horní Folmava.
 6. Z důvodu nedodání potřebných materiálů ke změně užívání společenských místností penzionu na veřejné občerstvení, bude žádost firmy Elite Design s.r.o. probrána po jejich doložení.
 7. OZ schválilo finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč futsalovému družstvu pod vedením Jakuba Strejce. Dále OZ schválilo finanční příspěvek ve výši 4.000,- Kč pro SDH Spálenec na pořádání Halloweenského lampionového průvodu. OZ schválilo finanční příspěvek ve výši 350.000,- Kč pro Dětskou transplantační jednotku Praha Česká republika, Klinika dětské hematologie FN Motol. OZ bere na vědomí žádost o finanční příspěvek na provoz Domova pro seniory Bor, dále OZ bere na vědomí žádost o finanční příspěvek ve výši 30.000,-Kč pro ranou péči Diakonie Stodůlky.
 8. Oznámení, sdělení, různé:
 • Objektivní názor na rozhodnutí Soudního dvora EU týkající se omezování trhu her a loterií.
 • OZ schválilo bezplatné pořízení dvou kusů kontejnerů na vysloužilé elektrozařízení od společnosti Asekol Praha. Kontejnery budou umístěny v obci Česká Kubice a na Folmavě.
 • OZ bere na vědomí zpracovaný metodický materiál „Základní informace pro obce jako veřejné opatrovníky“ jehož cílem je poskytnout obcím jako veřejným opatrovníkům základní orientaci v činnosti veřejného opatrovníka.
 • OZ má záměr zakoupit nový popelářský vůz pro technické služby obce Česká Kubice, dále OZ schvaluje zadání výběrového řízení na pořízení nového vozu.
 • OZ bere na vědomí poděkování od p. Hiršlové za poskytnutí finančního příspěvku na nezbytnou lékařskou pomůcku pro p. Hiršla.
 • OZ bere na vědomí Usnesení Okresního soudu v Domažlicích, kde soud ustanovuje Mgr. Michaelu Maxovou znalkyní z oboru ekonomika.
 • OZ bere na vědomí tiskovou zprávu od SMO o spolupráci se Státním pozemkovým úřadem.
 • OZ bere na vědomí informativní dokument představující aktuální nástroje boje proti sociálnímu vyloučení na úrovni jednotlivých resortů. Tento dokument by měl pomoci řešit praktické problémy související se sociálním vyloučením.
 • OZ bere na vědomí usnesení Okresního soudu v Klatovech ze dne 27. 10. 2015 o stanovení obecně prospěšných prací v katastru obce Česká Kubice paní Kotľárové ve výši 250 hodin, jedná se o úklidové práce na parkovišti TIR.
 1. Stavební záležitosti:
 • Oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Klenčí pod Čerchovem ode dne 27. 10. 2015 po dobu 30 dnů.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, Č.j.: MeDo-55560/2015-Šb – Výzva k vyjádření k podanému odvolání p. Jumngwirtha. Obec Česká Kubice nesouhlasí s podanými námitkami p. Jungwirtha a nesouhlasí ani s takto navrhovanou vysokou opěrnou zdí, která má být hned na hranici našeho obecního pozemku pro významné narušení v katastru naší obce a i s ohledem na probíhající výstavbu RD na parc. č. 105 v k. ú. Horní Folmava v souladu s územním plánem Obce Česká Kubice.
 • OZ souhlasí se zařazením žádosti Města Domažlice do územního plánu obce Česká Kubice. Jedná se o lokality bývalá vojenská rota Malinová Hora v k. ú. Dolní Folmava, bývalá vojenská rota Bystřice v k. ú. Dolní Folmava a lokalita vrcholu Čerchova v k. ú. Dolní Folmava.
 • OZ odsouhlasilo úpravu komunikace v obci Folmava ve směru k p. Baumannovi v roce 2016.
 • MěÚ Domažlice, odbor dopravy, Č. j.: MeDo-55111/2015-San – rozhodnutí o povolení provádění p. Čapskému, stavby parkovacího stání, terénních úprav pro stavbu parkovacího stání, jimiž se úroveň terénu zvýšila ve vztahu k nivelitě vozovky silnice, to vše na pozemku parc. č. 502/4 a 151/5 v silničním ochranném pásmu silnice II. tr. č. 190 v k. ú. Starý Spálenec.
 • Starosta Ing. Koranda informoval, že v současné době se jedná s p. Bohmannem o narovnání majetkoprávních vztahů na Nové Kubici, jedná se o pozemky pod obecní komunikací. P. Vlčková zastupující p. Bohmanna, v současné době dojednává cenu vyrovnání, po té budou připraveny smlouvy k podpisu.
 • Ing. Koranda se sešel s projektantem firmy Folmava Resort s.r.o., jedná se o problém napojení komunikace u ČOV na Folmavě, firma na vlastní náklady vybuduje přístupovou komunikaci na jiném místě, než bylo plánováno z důvodu lepšího výjezdu a přístupu k ČOV. Bude připravena smlouva. Zastupitelé předběžně odsouhlasili tuto změnu, konečné odsouhlasení bude až po vypracování smluv.
 1. Diskuze, závěr:
 • M. Šindelář informoval, že mluvil s dětským domovem Robinson z Klenčí pod Čerchovem, chtěli by zažádat o finanční příspěvek na nákup dek, polštářů, příspěvek na hory, lyžařské boty, vysavač. P. Šindelář se domluví, v jaké výši chtějí finanční příspěvek.
 • S. Pražák zajistil seštěpkování tůjí u LST a.s. Trhanov. Ke kácení poškozené parkové zeleně v obci Česká Kubice dle rozhodnutí ze dne 13. 8. 2015 vydaném Obecním úřadem Česká Kubice, dojde v měsíci listopadu..
 • M. Gibriedová zda by se mohlo okolo pana Kuzmy na Horní Folmavě dát omezení rychlosti na 20km/hod neboť auta tam jezdí rychle, dále zajistí s velitelem domažlické Policie ČR nákup botiček na auta. Dluh paní Kuchařové – Fabiánové a pana Kuchaře za nezaplacené nájmy od června 2015, budou písemně vyzvání k úhradě. Dále p. Gibfriedová zajistí připojení el. přípojek na RD Folmava, z důvodu vytápění. Dále zajistí změnu tarifu na Spálenci čp. 41. Firma O. Kovaříka zajistí rekonstrukci bytu č. 1 v čp. 60v obci Česká Kubice.
 • Ing. Koranda se domluví s p. Rojtem na vypracování projektu na RD v České Kubici.
 • R. Gerberg se informoval, kdy bude hotové tepelné čerpadlo u čp. 60 v obci Česká Kubice. Starosta sdělil, že s pánem, který zpracovává projekt mluvil, a bude v nejbližší době projekt dokončen. Poté se vyhlásí výběrové řízení.
 • Mgr. M. Randová požaduje do rozpočtu roku 2016 zahrnout opravu podlah ve školních třídách, dále informovala, že v roce 2016 bude 130 let výročí založení ZŠ Česká Kubice. Dotazovala se, zda by bylo možné se připojit na obecní vodovod. Starosta zajistí možnosti připojení s panem Jahnem z CHVaKu.
 • J. Hlaváčková informovala o tom, kdo jsou sociálně vyloučené osoby a že je možnost s nimi udělat besedu na toto téma. Starosta o této možnosti bude informovat důchodce na pravidelném setkání důchodců v lednu 2016.

 

Další OZ se bude konat dne 16. 11. 2015 od 18:00hod

 

Zapsala: Bc. Jana Baarová, DiS                                         Ověřili. M. Gibfriedová, R. Gerberg

 

                                                  Ing. Vladimír Koranda

                                                       starosta obce

 

 

Za kontrolní výbor: