Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání OZ 2015

Zápis ze dne 20. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 20. 4. 2015 od 18:00hod

 

Přítomni: M. Gibfriedová, M. Šindelář, S. Pražák, V. Duffek, J. Slavík, J. Duffková, Ing. V. Koranda, R. Gerberg, Mgr. M. Randová, S. Rap

Omluveni: R. Strádal

 1. Starosta zahájil zasedání v 18:00hod a seznámil přítomné s navrženým programem. Program byl odsouhlasen všemi přítomnými zastupiteli. Jako ověřovatelé zápisu byli určeni M. Gibfriedová a Mgr. M. Randová. OZ odsouhlasilo usnesení č. 7/2015 ze dne 7. 4. 2015.
 2. OZ bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Česká Kubice za rok 2014.
 3. OZ bere na vědomí žádosti o finanční příspěvek ZŠ Domažlice na nákup školních a učebních pomůcek ve výši 200.000,- Kč a AC Domažlice na uspořádání 50. Ročníku mezinárodního atletického mítinku Chodská 1500 a 50. Ročníku Během babylonskými lesy. Žádosti budou zařazeny do seznamu uchazečů o finanční příspěvky.
 4. Oznámení, sdělení, různé:
 • OZ bere na vědomí znalecký posudek č. 1242-7/14 až 1251-16/14 vypracovaný panem Ing. Stanislavem Kopáčkem na majetek firmy Služby obce Česká Kubice s. r o. ve výši 6. 977.110,- Kč. Oz souhlasí s proplacením částky 29. 960 za vypracování znaleckého posudku.
 • OZ bere na vědomí informace pro obce Plzeňského kraje o komunálních odpadech a bioodpadech. Informace budou rozeslány zastupitelům. Dále OZ bere na vědomí metodický materiál pro splnění zákonné povinnosti, kterým se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově zeleně na území obce.
 • Potvrzení o činnosti Rodičovského centra MCT CZ, které se zabývá sociální činností určených pro rodiny s dětmi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením z důvodu zdravotního postižení nebo z důvodu nepříznivých životních podmínek.
 • OZ bere na vědomí zůstatek termínovaných vkladů a zůstatek úvěru na Fotovoltaické elektrárně Folmava s. r. o..
 • OZ rozhodlo o neuložení finančních prostředků na základě nabídky na zhodnocení volných finančních prostředků pro obec Česká Kubice od Komerční banky, která byla přednesena na minulém konání obecního zastupitelstva, tj. 7. 4. 2015.
 • OZ nemá zájem o nabídku nového edičního titulu Českého červeného kříže – „Omalovánky první pomoci“ společnosti IV-Nakladatelství s. r. o..
 • OZ bere na vědomí poděkování manželů Kořenových pedagogickému sboru ZŠ a MŠ Česká Kubice za výsledek trpělivé práce s dětmi.
 • OZ bere na vědomí, že od 1. dubna 2015 došlo ke změně názvu spolku Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Jiřiny Paroubkové Domažlice na nový název Junák – český skaut, středisko Jiřiny Paroubkové Domažlice, z. s..
 • Pozvánka na expozice požární ochrany ve Zbirohu.
 • OZ bere na vědomí předvolání k Okresnímu soudu v Domažlicích, které se uskuteční dne 22. 4. 2015 ve 13:00hod ve věci posuzované Ludmily Ferkové o změnu omezení svéprávnosti, řízení o rodičovské odpovědnosti k nezl. Marii Ferkové.
 • OZ bere na vědomí předvolání k Okresnímu soudu v Domažlicích na den 11. 5. 2015 v 8:45hod ve věci nezl. Miroslava Ferka o souhlas s poskytnutím specifické zdravotní služby.
 • OZ souhlasí s objednáním 300 ks smaltovaných hrobních čísel za cenu cca. 25.000,-Kč a dále OZ souhlasí s objednáním dvojdílné vývěsní skříňky za cenu 10.500,- Kč.
 • OZ bere na vědomí žádost o spolupráci při sběru dat pro vypracování zprávy o stavu hazardního hraní v České republice za rok 2014. Dotazník bude vyplněn elektronicky.
 • OZ bere na vědomí informaci od veřejné ochránkyně práv paní Mgr. Anny Šabatové, Ph.D., o novém evidenčním systému ESO, který je spuštěn na webových stránkách www.ochrance.cz.
 • OZ bere na vědomí pozvánku na den 12. 5. 23015 od 10:00 – 17:00hod do Tagungszentrum Furth im Wald – zúčastní se starosta Ing. V. Koranda.
 • Ing. V. Koranda zajistí narovnání majetkových vztahů nad č. p. 29 (parkoviště, parčík a altán) v obci Česká Kubice s paní M. Brokloffovou.  Starosta nechá zaměřit. OZ předběžně odsouhlasilo odkup pozemků od paní Brokloffové.
 1. Stavební záležitosti:
 • Kolaudační souhlas - chodník  při silnici na Folmavě – zapsat na KN Domažlice. M. Gibfriedová zajistí, zda součástí kolaudačního souhlasu je autobusová zastávka.
 • Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo žádost o bezúplatný převod nově vzniklé parcely 220/123 (vzniklé z původních parcel 220/4 a 220/83) v k. ú. Starý Spálenec.
 • OZ bere na vědomí pozvánku k účasti na projednání vytýčení hranice pozemku, která se uskuteční dne 24. 4. 2015 od 9:00hod. Zúčastní se starosta.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – souhlas s dělením pozemků parc. č. 1068/1 a 1073/1 dle GP 371-58/2015, vedené u MěÚ Domažlice pod č. j. MeDO-19926/2015-Sz.
 • MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí – rozhodnutí o vydání stavebního povolení na akci Prodloužení vodovodu a kanalizace pro chatky Krásnohorská, Česká Kubice Okrašlovacímu a sportovnímu sdružení Český Les, které zastupuje Ing. Jitka Kovaříková, vedené u MěÚ Domažlice pod č. j. MeDO-201414/2015-Aul-DS
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – Oznámení o zahájení řízení na základě žádosti o dodatečné povolení stavby zpevněná a manipulační plocha na skladování, výstavba ocelového přístřešku a výstavba opěrné zdi na pozemku st. p. 7/1, parc. č. 5/42, 5/46, 5/94, 7/9, ¾ v k. ú. Horní Folmava, kterou podal Anh Luu Van, kterého zastupuje JUDr. Milan Mrázek, vedené u MěÚ Domažlice pod č. j. MeDO-20500/2015-Sz.
 • OZ bere na vědomí žádost o koupi pozemku na Koptovně (u fotbalového hřiště) v obci Česká Kubice od p. Martina Pintíře a sl. Kateřiny Korandové. Žádost bude zařazena do seznamu uchazečů o pozemky
 • OZ bere na vědomí žádost o vyplnění tabulky od Státního pozemkového úřadu – kontrola využití bezúplatně převedených pozemků. Na zasedání obecního zastupitelstva byla provedena kontrola zmíněných pozemků. Bude zasláno vyplněné zpět na Státní pozemkový úřad.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování vydává společný souhlas  se stavbou Objekt pro uložení zahradního nábytku na pozemku parc. č. 57/1 v k. ú. Nový Spálenec, kterou podal pan Bohuslav Bielko, vedené u MěÚ Domažlice pod č. j. MeDO-18786/2015-Sz.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – rozhodnutí o umístění stavby na stavbu Rozšíření parkoviště pro osobní automobily u prodejny na pozemku st. p. 71/1, parc. č. 540/17 v k. ú. Horní Folmava společnosti T.G. a.s., vedené u MěÚ Domažlice pod č. j. MeDO-13725/2015-Sz
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – oznámení o zahájení řízení na stavbu Přístavba skladu u čerpací stanice PHM Horní Folmava, čp. 39, na pozemku st. p. 194, parc. č. 12/14 v k. ú. Horní Folmava společnosti Lendemain s. r. o., kterého zastupuje Ing. Zbyněk Wolf, vedené u MěÚ Domažlice pod č. j. MeDO-19436/2015-Sz.
 • Agroreal CZ s.r.o. – zaměření hřbitova na Folmavě + technická zpráva
 • Pozvánka na schůzku – Myslív u Všerub na den 22. 4. 2015 ve 13:00hod u mostu ev. č. 190-002 před Městysem Všeruby u farmy VŠEZEP s. r. o.
 •  OZ schvaluje vyvěšení záměru prodeje parcely 10/69 o výměře 105m2 a parcely 10/70 o výměře 82m2 dle GP 404-170/20156.
 • OZ souhlasí s vyvěšením záměru o prodeji části pozemku o velikosti cca. 78m2 oddělené z pozemkové parcely 814/1 v k. Dolní Folmava, a dále oznamuje vyvěsit záměr směnit pozemek pod cyklostezkou za pozemek 814/1 o velikosti 810m2 oddělený z pozemku 814/1 v k. ú. Dolní Folmava.
 1. Diskuze, závěr
 • Ing. Koranda – návrh pana Bendy, ředitele městských lesů o vybudování laviček, k cestě k rybníku. OZ souhlasí. Polohovací postel pro nemocnici Stod – OZ souhlasí s částkou 100.000,- Kč. OZ odsouhlasilo pro občany České Kubici Spálenec a Folmava, že bude přispívat na nájem polohovací postele. Výpověď z nájmu občerstvení ve sportovní hale k 30. 6. 2015. Zaměstnanci obce Česká Kubice zajistí ohraničení příkopu u pana Bolovanského a p. Frymla. Dát do sms na vědomí - Prosíme občany o připomínky nápady, opravy nebo úpravy majetku obce, prosím informujte zastupitele na email obce podatelna@kubice.cz nebo osobně. OZ souhlasí se smlouvou Poprocká, Perzl a Špačková. Ing. Koranda informoval přítomné, v jakých místech bude vybudována retenční nádrž v obci Folmava.
 • M. Šindelář se zeptal, jak povede chodník od č. p. 29 v obci Česká Kubice. Bude provedena úprava stromů a ustoupí se s parkovištěm a předělají se parkovací místa. Chodník povede přes část parkoviště.
 • S. Pražák, zda můžou umístit kontejner na plechovky ke kasinu Royal v obci Folmava. OZ souhlasí s umístěním kontejneru na plechovky. Kasino Royal si bude platiti dopravu za odvoz kontajneru.
 • J. Slavík informoval, že by se měli dodělat dodělávky ke skladu zeleniny, dodělat schody ke skladu a úpravu kolem. Zajistí firma Ing. O. Kovaříka a R. Petr. Dále se zeptal, kdy proběhne stavba tepelného čerpadla, starosta zajistí se společností Enerfin Plus. J. Slavík nechá vypracovat projekt na zateplení č. p. 88 v obci Česká Kubice.
 • M. Gibfriedová vyzvedne osobní věci po paní Vítovcové v domově pro seniory v Domažlicích. Informovala, že bude probíhat rekonstrukce volného bytu v Luise. V každém nájemním domě bude určen správce a u č. p. 88 se budou proplácet hodiny za údržbu, kterou si nájemníci zajišťují sami.
 • R. Gerberg – zakoupit na sportovní halu elektronickou kasu či počítač, z důvodu vedení pokladny.

 

Další OZ se uskuteční dne 4. 5. 2015 od 18:00hod

 

 

Zapsala: Bc. J. Baarová, DiS                                     ověřili: Mgr. M. Randová, M. Gibfriedová

 

 

                                                     Ing. Vladimír Koranda

                                                            Starosta obce