Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání OZ 2015

Zápis ze dne 21. 9. 2015

Zápis z jednání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného  21.  9. 2015 od 18:00 hodin

Přítomni: Ing. V. Koranda,  S.  Pražák,  J. Slavík,  M. Gibfriedová, R. Gerberg,  Mgr. M. Randová, R. Strádal

Omluveni: S. Rap, J. Dufková, M. Šindelář, V. Duffek

 

 1. Starosta po přivítání přítomných seznámil s navrženým programem, který byl jednomyslně schválen. Usnesení č. 18/2015 ze dne 7. 9. 2015 bylo schváleno. Ověřovateli dnešního zápisu byli určeni M. Gibfriedová a R. Gerberg.  
 2. S panem Harantem byl projednán postup při objednávkách zboží ve sportovní hale, zastupitelé rozhodli o zakoupení zařízení na mytí sklenic, automat na kávu zde nebude.
 3. OZ souhlasí s podpisem smlouvy s KÚ PK o poskytnutí dotace ve výši 62 737,92 Kč na zajištění autobusové dopravy.
 4. Jednomyslně byly schváleny příkazní smlouvy se společností Grant Help, s.r.o. Praha na vypracování žádosti o přiznání dotace na projekt „ Česká Kubice – vodovod“ a projekt „ Česká Kubice – ČOV a kanalizace“.
 5. OZ odsouhlasilo podpis smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na parc. č. 756/3 v k. ú. Dolní Folmava – vedení NN s ČEZ Distribuce.
 6. Návrhy společnosti EDP Komořany na změnu v ÚP obce budou předány zpracovateli nového územního plánu.
 7. Žádosti Lipovské Lenky, Jiřího Lipovského, Marty Ráczové, Thuy Dugong Nguyenové, Khanh Ling Trieu a Davida Pokorného o přidělení bytů budou zařazeny do seznamu žadatelů o byt.
 8. Žádosti SDH Jikavče, SDH Tlumačov na dechovkový festival, SDH Tlumačov na činnost družstva dětí, Vladimíry Hrubé na maturitní ples, SDH Chodov na činnost kroužku mladých hasičů, SDH Kout na Šumavě, Volejbalu Domažlice a organizace Ucho na poskytnutí finančních příspěvků budou projednávány před koncem roku.   
 9. OZ bere na vědomí:
 • sdělení MěÚ Tachov čj. 7776/2012-ODSH-95 o pokračování řízení
 • rozhodnutí KÚ PK o zastavení řízení o umístění stavby Hotel Panorama Centrum Folmava – čj. PR/ 3333/15
 • územní rozhodnutí č.j. MeDo-4863/2015/Sz o umístění stavby myčka Robin Oil
 • usnesení čj. MeDo-48541/2015-Sz o přerušení řízení o odstranění stavby na nepovolené terénní úpravy
 • stavební povolení čj. MeDo-46639/2015-Sz na novostavbu rodinného domu MUDr. Marie Mrázové
 • ohlášení stavby p. K. Perla, Česká Kubice 16 – výměna střešní krytiny
 • stavební povolení čj. MeDo-46576/2015-Sz na přístavbu prodejny na parc. č. 5/64 v k.ú. Horní Folmava
 • sdělení o nabytí právní moci č.j. MeDo-47320/2015/-Šab na lesní cestu Česká Kubice
 • rozhodnutí MěÚ Domažlice o povolení zvláštní užívání komunikace pro CHVAK Domažlice
 • kolaudační souhlas čj. MeDo-47908/2015-Sz pro Van Anh Luu na zpevněnou manipulační plochu
 1. Marie Korečková doložila ke své žádosti o finanční příspěvek požadované doklady, příspěvek bude vyplacen. Navrhovanou opravu cesty panem Rapem ke kynologickému klubu na České Kubici nelze z technických důvodů realizovat.

OZ se seznámilo s návrhem fy. Poved na posunutí dopoledního spoje linky 403020 jedoucí z Domažlic do České Kubice a souhlasí s posunutím odjezdu z Domažlic na 10.35 hod.

Připomínky paní Markové k autobusové dopravě budou projednány s dispečerem p. Sedlákem a paní Duffkovou. Možnost snížení rychlosti na Spálenci bude projednána s DI- PČR Domažlice. Vývěsní skříňky na Spálenci budou častěji aktualizovány.

OZ se seznámilo s návrhem směny a prodeje pozemků s paní Brokloffovou a odsouhlasilo odkup pozemků za 300,- Kč za 1 m2. Pro hlasovalo 6 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování. Obec zváží vyhotovení cenové mapy pozemků.

Převzetí bytu od paní Červeňákové dne 30.9.2015 zajistí Mgr. M. Randová.

Starosta informoval o nedostatku vody na hřišti TJ, možnost vrtu bude prověřena. Dále sdělil přítomným, že práce na vybudování technického zázemí pro HČ byly zahájeny.

OZ rozhodlo o zakoupení 2 výtisků knihy „ Malířské příběhy z Pošumaví.“

Balíček pro jubilantku paní Bédiovou zajistí pracovnice OÚ.

 

 

 

 

Zapsala: O. Navrátilová                                            ověřili: M. Gibfriedová, R. Gerberg

 

 

 

                                                   Ing. Vladimír Koranda

                                                           Starosta obce