Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání OZ 2015

Zápis ze dne 23. 2. 2015

Zápis z jednání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného 23. 2. 2015 od 18:00hod

 

Přítomni: Ing. V. Koranda, S.  Pražák, Mgr. M. Randová, J. Slavík, S, Rap, M. Gibfriedová, R. Strádal, V. Duffek, M. Šindelář

Omluveni: J. Duffková, R. Gerberg

 1. Starosta zahájil zasedání v 18:00 hodin. Usnesení č. 3/2015 z minulého zasedání odsouhlasili všichni přítomní. Jako ověřovatelé byli určeni M. Šindelář a V. Duffek.

2.   Zástupce makléřského servisu pan Štich seznámil OZ s historií a stavem pojištění obce. Navrhl skupinové úrazové pojištění pro členy zastupitelstva a navýšení obecné odpovědnosti na 15 mil. Kč. Toto odsouhlasili všichni  

      zastupitelé. Uzavřené pojistné smlouvy Služeb obce s.r.o. budou prověřeny. Smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi Obcí Česká Kubice a Folmava Resorts s.r.o.na nemovitosti, které nyní Folmava  Resorts  užívá na základě

      nájemní smlouvy odsouhlasilo 8 zastupitelů, 1 se   zdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti.

 1. Zastupitelstvo odsouhlasilo znění smlouvy, z níž vyplývá zatížení pozemků týkající se této smlouvy věcnými břemeny, smlouvě o smlouvě budoucí a tento záměr bude vyvěšen.  
 2. Dodatek č. 4 ke smlouvě o umístění zařízení ze dne 16. 5. 2000 ve znění dodatků č. 1  až 3 se společností O2 Czech Republic a.s. odsouhlasili všichni zastupitelé.

5.   Ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro společnost O2 Czech Republic, týkající se pozemků PK 1386 v k. ú. Česká Kubice a KN 487 a KN 486 v k. ú. Starý Spálenec bude upřesněna platba za

       věcné břemeno.

6.   OZ jednomyslně schválilo prodej pozemku č. 1119/1 o výměře 290 m2 v k. ú. Česká Kubice za cenu 300,- Kč za 1 m2 manželům Švajnerovým.

 1. Směnu pozemku č. p. 814/1 v k. ú. Dolní Folmava za pozemky, na kterých se nachází cyklostezka s Petrem a Janem Baumannovými dořeší starosta s p. Kohelem.
 2. OZ schvaluje účetní rozvahu, výkaz zisků a ztrát za rok 2014 ZŚ a MŠ Česká Kubice a rozdělení výsledku hospodaření do rezervního fondu 91.153,07 Kč a 200.000,- Kč do fondu odměn. Pro hlasovalo 8 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
 3. OZ souhlasí s přijetím Petra Duffka do pracovního poměru od 1. 3. 2015.
 4. Žádosti o přidělení bytu Hany Svobodové a Lucie Gerbergové budou zařazeny do seznamu žadatelů o byt.
 5. OZ bere na vědomí:
 • oznámení o zahájení vodoprávního řízení pro RobinOil Kladno
 • stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici i/22 a I/26
 • rozhodnutí o umístění stavby Luboše Fencla na novostavbu RD
 • povolení o odběru podzemní vody ze studny na p. p. č. 220/8 Spáleneček Petr Lobeč
 • oznámení o zahájení společného řízení na rozšíření parkoviště pro T. G. Plzeň
 • OZ nemá připomínky ke stavbě rekreační chaty na parc. č. 220/26 na Spálenečku p. Luboše Hajznera
 • zápis z pracovní schůzky ze dne 19. 2. 2015 na firmě CHvak k výhledu zásobování obce Česká Kubice a Folmava pitnou vodou
 • odpověď firmy Poved na žádost obce o změnu na autobusové lince 403020, kterou se bude zabývat paní Duffková
 • Oz souhlasí se zapůjčením automobilu Tranzit na odvoz členů SDH Česká Kubice na Srní dne 27. 2. – 1. 3. 2015
 1. OZ jednomyslně rozhodlo, že požádá UZSVM  o úplatný převod pozemku č. 583 v k.ú. Horní Folmava.     
 2. OZ schvaluje výběr hodnotící komise na výběrové řízení na akci“ Česká Kubice – výstavba chodníků při II/190“, byla vybrána firma Swietelski.
 3. OZ jednomyslně schválilo podpis smlouvy na výměnu střechy na domu čp. 45 – Luisa v České Kubici s Milanem Veselým za cenu 267.950,- Kč včetně DPH.
 4. Na základě smlouvy o dílo OZ souhlasí s proplacením faktury za provedené práce na akci Přístavba přípravny a skladu u ZŠ a MŠ Česká Kubice ve výši 425.056,- Kč.       
 5. OZ souhlasí s nabídkovou cenou za zhotovení 3 kusů kuchyňských linek do Luisy, cena za 1 linku 14.506,- Kč bez DPH a do RD na Folmavě 3 kusy – cena za 1 linku bez DPH 31.704,- Kč.
 6. OZ rozhodlo, že pořadatelům dětského maškarního karnevalu bude poskytnut příspěvek ve výši 6.000,- Kč. U společnosti Bona Helpo bude objednán velikonoční balíček za cenu 730,- Kč. Žádosti Babyboxu, Domova svatého Víta, SK Kdyně a Fotbalový klub Týnec nad Labem o finanční příspěvky budou projednány v jarních měsících.
 7. Smlouva o uložení a svozu biologicky rozložitelného odpadu bude rozeslána zastupitelům a projednána na dalším OZ.

OZ se seznámilo s cenovou nabídkou na doplnění kamer na Folmavě a s  dopisem předsedy vlády ČR Mgr. B. Sobotky k problematice návrhu zákona o hazardních hrách.

Informace o dni otevřených dveří na policejní služebně na Folmavě dne 5. března 2015 od 14.30 do 18:00 hodin bude zveřejněna.

OZ souhlasí se zprávou o provedených finančních kontrolách a účinnosti vnitřního kontrolního systému obce Česká Kubice za rok 2014 a Výroční zprávou dle § 18, zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Všichni zastupitelé odsouhlasili stanovení volně přístupných vnitřních prostor v budově Obecního úřadu.

Starosta informoval o možnosti získání dotace na retenční nádrž na Folmavě a o související směně pozemků. Dále informoval zastupitele a ředitelku ZŠ a MŠ o možnosti zajistit sportovní přípravu pro děti od 3 let.

Pan Slavík vysvětlil situaci ohledně navážky zeminy na Folmavě a požádal, aby v případě zjištění navážky byla pořízena fotodokumentace.

Dále bylo prodiskutováno, aby při výstavbě chodníků byly položeny kabely VO u bytovky čp. 105 a 106 do země a bylo zřízeno nové přípojní místo na radar ve spodní části České Kubice.

Pan Rap se dotázal, zda bude i v letošním roce vyplácen transfer občanům za odběr vody. To zajistí s ing. Dostálem z ChVaKu pracovnice OÚ.

Organizační záležitosti ve sportovní hale budou dořešeny.

Návrh na neprodloužení některých nájemních smluv v obecních bytech bude zvážen i po právní stránce.

 

 

 

Zapsala: O. Navrátilová                                            ověřili: M. Šindelář, V. Duffek

 

 

                                                Ing. Vladimír Koranda

                                                       Starosta obce