Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání OZ 2015

Zápis ze dne 23. 3. 2015

Zápis z jednání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného  23. 3. 2015 od 18:00 hodin

 

Přítomni: Ing. V. Koranda,  M. Gibfriedová, S. Pražák,  Mgr. M. Randová, R. Gerberg,  R. Strádal, V. Duffek

Omluveni: M. Šindelář, J. Dufková, J. Slavík, S. Rap

 

 1. Starosta zahájil jednání v 18.00 hodin, usnesení č. 5/2015 ze dne 9. 3. 2015 bylo schváleno všemi přítomnými zastupiteli. Navržený program byl po doplnění schválen a jako ověřovatelé byli určení R. Gerberg a M. Gibfriedová.
 2. Smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi obcí Česká Kubice a společností Folmava Resorts s.r.o., týkající se pozemků parc. č. st. 86, č. st. 87, č. st. 88, č. st. 89, č. st. 90, č. st. 91, č. st. 92, č. st. 93, č. st. 94, č. st. 95, č. st. 105, č. st. 115, č. 392/4, č. 392/6, č, 392/7, č, 392/8, 392/17, č. 573, všechny v k.ú. Horní Folmava, byla jednomyslně schválena. Záměr uzavřít budoucí smlouvu kupní byl vyvěšen na úřední desce od 26. 2. do 13. 3. 2015.
 3. Zastupitelé schválili všemi hlasy návrh smlouvy s Projekční a architektonickou kanceláří Josefa Černého, Klatovy na vypracování PD na zázemí fotbalového hřiště v České Kubici za cenu 124 970,- Kč.
 4. OZ jednomyslně schválilo vypracování PD p. Antonínem Beckem na garáž a sklad zahradní techniky pro SDH Spálenec v k.ú. Nový Spálenec p.č. 59 a 78/1 a proplacením faktury za zpracování ve výši 49 610,- Kč.
 5. Výběr firmy, která zhotoví obecní symboly bude na dalším jednání zastupitelstva, umístění malovaných map v jednotlivých částech obce navrhnou zastupitelé.
 6. OZ souhlasí s proplacením faktury Ing. O. Kovaříkovi v ceně 49 128,- Kč za  opravu bytu v Luise.
 7. Zastupitelé souhlasí se stavbou parkoviště na pozemku obce p.č. 540/17 v k.ú. Horní Folmava společností T. G. a. s. Plzeň.
 8. Jednomyslně byla schválena smlouva o dílo s K. Abrhámem  – AB engineering na  dozor na stavbě Č. Kubice – výstavba chodníků při II/190 za cenu 88.000,- bez DPH.    
 9. OZ rozhodlo o prodloužení veřejného vodovodu a kanalizace z důvodu vzniku nových stavebních parcel č. 1214/32, 1214/33, 1214/34 a 1214/35  v k.ú. Česká Kubice.
 10. OZ schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Nový Spálenec parc. č. 401/1 a v k.ú. Starý Spálenec parc. č. 530 do vlastnictví Plzeňského kraje , k hospodaření se svěřeným majetkem Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje.
 11. OZ odsouhlasilo PD na novostavbu rodinného domu na pozemku 1214/35 v k.ú. Česká Kubice p. Matouše Kůsta.
 12. OZ bere na vědomí:
  • havarijní plán pro nakládání se závadnými látkami p. Johana Wolfespergera
  • rozhodnutí o umístění stavby pro Anh Luu Vanna na přístavbu restaurace Asia Ha Noi na poz. č. 191, 10/32, a 10/52 v k.ú. Horní Folmava
  • sdělení MěÚ Domažlice k návozu zeminy na Folmavě
  • oznámení AOCHK o vydání výjimky  na LHC Domažlice
  • oznámení o odstranění náletových dřevin  v k. ú. Česká Kubice, Starý Spálenec a Horní Folmava Ing. L. Valenty a provedení výřezu stromového náletu na pozemku parc. č. 857 v k.ú. Dolní Folmava paní O. Bohmové
  • souhlas MěÚ s trvalým odnětím ZPF v k.ú. Nový Spálenec p.č. 78/1
  • rozhodnutí ČIŽP o uložení pokuty společnosti CHVAK Domažlice
  • rozhodnutí o povolení zvláštní užívání silnice III č. 1901 firmě Swietelski
  • dokumentaci na výstavbu MVN Horní Folmava –  OZ odsouhlasilo
  • žádost o stanovisko pro územní řízení na multifunkční objekt Horní Folmava na parc. č. 10/1 a 10/38 a žádost o souhlas vlastníka s akcí „ Folmava,DO, p.10/1 – přeložka vedení VN“ bude projednána na dalším OZ, obec určí finanční náhradu za břemeno cca 20 000,- Kč
  • výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce na chodník při silnici III/0268 v obci Folmava – zúčastní se starosta a p. Slavík
  • nabídku El-Signálu na instalaci  sloupu na kamerový systém projedná starosta
 13. OZ rozhodlo o vyplácení transferu vodného ve výši 10,- Kč za 1 m3 vody za rok 2014 dle podmínek stanovených  usnesením OZ č. 21/2012 ze dne 20.12.2012.Na dalším OZ bude schválena konkrétní celková částka.
 14. OZ rozhodlo o poskytnutí příspěvku ve výši 5 000 ,- Kč na turnaj starších žáků HC Domažlice, poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5000,- Kč na proplacení kapely na Velikonoční zábavu  dne 5. 4. 2014 v místní restauraci. Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků Stodské nemocnice, Pionýrské skupiny Safír Kdyně, TJ Sokol Babylon, Pionýrské skupiny Mír Domažlice, Ing. R. Halady a ZŠ Adélka budou projednány samostatně.
 15. OZ rozhodlo, že finanční hotovost po pozůstalé Věře Vítovcové, uloženou v pensionu Domažlice ponechá pensionu jako příspěvek.

      Informace KÚ PK k zákonu č. 24/2015 bude rozeslána zastupitelům.

      OZ bere na vědomí zápis z jednání DSO Chodská Liga a stanovy svazku obcí SMO.

      Dále bere na vědomí oznámení celního úřadu o zahájení řízení z moci úřední s Phuong Binh Trieu, Česká Kubice 66.

      OZ bere na vědomí metodický materiál k zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, obec zakoupí podvalník a kontejnery na biologický odpad, anketou občanů obec zjistí zájem a názory na systém sběru biologického odpadu.       

      OZ bere na vědomí protokol o proběhlé kontrole OSSZ, která byla bez závad.

      OZ odsouhlasilo nákup zahradního nářadí a PMH pro SDH Spálenec.

      Ve čtvrtek dne 26.3. 2015 v 17:30 hodin se bude konat pracovní schůzka zastupitelů s ředitelem PČR p. Knížetem.

      S panem Harantem byl prodiskutován provoz ve sportovní hale.

      V zahradě u ZŠ a MŠ Česká Kubice bude vybudováno zahradní posezení.

      OZ rozhodlo, že pokud nebude posezení s harmonikáři pořádat obec, SDH nebo jiné složky, nebude hradit náklady na jeho pořádání.

      Starosta informoval o předběžném jednání s majiteli pozemků o výstavbě retenční nádrže. Dále sdělil, že s ing. Kunešem je zajištěna prořezávka zeleně v obcích.

      M. Gibfriedová sdělila, že pracuje na hřbitovním řádu , dále upozornila na nutnost úklidu na bývalém parkovišti TIR. S podklady na vymáhání dlužného nájemného

      v obecních bytech osloví paní Gibfriedová JUDr. Kopáčkovou.

      Paní Hlaváčková požádala o zveřejnění pozvánky na Velikonoční akci pro děti.

      Paní Trojáčková poděkovala místostarostce za rychlé zajištění opravy prasklého vodovodu na Folmavě.

     

 

Další jednání se bude konat 7. 4. 2015 od 18: hodin.

 

 

zapsala: O. Navrátilová                                              ověřili: M. Gibfriedová, R. Gerberg

 

 

                                               ing. Vladimír Koranda

                                                     starosta obce