Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání OZ 2015

Zápis ze dne 24. 8. 2015

Zápis z jednání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného  24.  8. 2015 od 18:00 hodin

Přítomni: Ing. V. Koranda,  S.  Pražák,  J. Slavík,  M. Gibfriedová, M. Šindelář, R. Gerberg,  V. Duffek, mgr. M. Randová

Omluveni: R. Strádal, S. Rap, J. Duffková

 

 1. Po přivítání starosta seznámil přítomné s navrženým programem, ten odsouhlasili všichni zastupitelé. Jako ověřovatelé dnešního zápisu byli určeni mgr. M. Randová a R. Gerberg. Usnesení ze dne 10.8.2015 bylo jednomyslně schváleno.
 2. Paní Hlaváčková požádala zastupitele aby byl řešen nepořádek u kontejnerů na separovaný odpad na Spálenci. Vedle kontejnerů jsou odkládány pytle s domovním odpadem, plastové lahve jsou naházeny za kontejnery. Zaměstnanci obce nepořádek uklízejí, zajistí ceduli, že objekt je monitorován.
 3. Všichni zastupitelé odsouhlasili dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení podmiňujících investic s firmou Folmava Resorts, s.r.o., ze dne 20. 12. 2012.
 4. Žádosti uchazečů o stavební parcely na Koptovně budou zařazeny se seznamu žadatelů o pozemky.
 5. Žádost Tomáše Kohela o umístění reklamy na pozemku obce č. 10/8 bude projednána po předložení dokladů na dalším zastupitelstvu.
 6. Žádosti o změnu v ÚP obce paní Vlasty Rudolfové, ing. Mgr. Krumla Jaroslava, Jana Baumanna a Radka Kudrny a Aleše Hikla budou zahrnuty do nového ÚP obce.
 7. OZ bere na vědomí:
 • územní souhlas čj. MeDo-41808/2015/Sz pro ČEZ Distribuce na výstavbu nové přípojkové skříně na poz. č. 1055 v k.ú. Česká Kubice
 • územní souhlas čj. MeDo-41790/2015/Sz pro ČEZ Distribuce na výstavbu nové přípojkové skříně na poz. č. 220/3,220/27 v k.ú. Starý Spálenec
 • oznámení o komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Chodov u Domažlice čj. SPU 407867
 • sdělení čj. MeDo-41825/2015/Sz – seznámení s podklady pro RobinOil na myčku osobních a dodávkových automobilů na poz. č. 375/8 a 375/9 v k.ú. Horní Folmava
 • kolaudační souhlas s užíváním stavby čj. MeDo-43042/2015/Sz pro Petra Kobese na zpevněnou manipulační plochu a výstavbu opěrné zdi na poz. č. 7/5 a 7/8 v k.ú. Horní Folmava
 • rozhodnutí – stavební povolení čj. MeDo-43261/2015-Sz pro Thang Nguyen na obchodní centrum na poz. č. 179/3,373/12,375/2 a 386/3 v k.ú. Horní Folmava
 • dodatečné povolení stavby na obtok MVN U školy Dolní Folmava – Bystřice pro Domažlické městské lesy čj. MeDo-43039/2015/Kitz
 • stavební povolení čj. MeDo-43552/2015-Šab na lesní cestu Česká Kubice na poz. č. 143,369/1,1457/21 v k.ú. Česká Kubice pro Folmava Resorts
 • oznámení PČR o úpravě pozemku č. 84/1 a pp.č. 562 v k.ú. Horní Folmava
 • oznámení o zahájení řízení k povolení výjimky a vydání souhlasu ke konání cyklozávodu v okolí Čerchova čj. SR/0048/CL/2015
 • souhlas s provedením stavby na vodovodní a kanalizační přípojku na poz. č. 30/2 v k.ú. Dolní Folmava pro Stefana Seela – souhlasí všichni zastupitelé. Paní Gibfriedová žádá o prověření kácení náletů a stromů pana Seela
 • OZ vzalo na vědomí výzvu o vyjádření k odvolání z MěÚ Tachov, toto řeší JUDr. Kopáčková
 1. Majitelé domu čp. 67 Česká Kubice žádající  o prodej pozemku č. 369/7 v k.ú. Česká Kubice za cenu 100,- Kč za 1 m2 a prodej přilehlých pozemků na zahrady. Bylo navrženo uvedené pozemky pronajmout, návrh nájemní smlouvy dohodne s JUDr. Kopáčkovou starosta obce. 
 2. OZ rozhodlo o proplacení částečných nákladů na vodovodní a kanalizační řad panu L. Fenclovi v délce vedení 8,5 m.
 3. OZ souhlasí s proplacením faktury fy. Kaufnerová – Kovaříková za vypracování JPD Česká Kubice – dešťová kanalizace ve výši 148 710,70 Kč.
 4. Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků TJ Tatran Chodov, HC Domažlice a MCT CZ Nový Spálenec budou projednávány před koncem roku.
 5. Paní Marie Hiršlová žádá o proplacení nákladů za polohovací postel pro manžela, bude vyzvána k doložení dokladů.
 6. OZ souhlasí se smlouvou o poskytnutí účelové dotace na provoz autobusové dopravy s Plzeňským krajem, na základě které obec zaplatí 62.924,64 Kč.
 7. Byl projednán zápis z provedené kontroly finančního výboru s doporučením, aby kontrolní výbor prověřil placení popelného a vyzval písemně občany, kteří nemají poplatek uhrazen.
 8. Všichni zastupitelé souhlasí s odkoupením zařízení ve sportovní hale za cenu 46 000,- Kč od pana Kalného dle doporučení finančního výboru. OZ rozhodlo o zakoupení ledničky  za cenu 13 489 Kč a dvojpípy za cenu 25 410 Kč. O odkoupení venkovních stolů a slunečníků bude jednáno s pivovarem, který je poskytl. Na pátek je domluvena schůzka s p. Hrubým na zajištění automatů.
 9. Při projednání návrhu rozparcelování pozemků na Koptovně a cesty k nové zástavbě požádala paní Švajnerová o možnost výstavby chodníků na Skálu. Dále navrhuje propojit obce Česká Kubice, Folmava a Spálenec cyklostezkou. K prodeji pozemku, o který manželé Švajnerovi žádali obec se připravuje smlouva. Pozemek – cestu u pošty, která je ve špatném stavu obec nevlastní, proto ji nemůže opravit, pouze vyzvat vlastníka k její opravě. 
 10. Odvolání doby zvýšeného nebezpečí  vzniku požáru bylo zveřejněno.

OZ bere na vědomí nabídku na Zemi živitelku, na čerpání dotací z operačního programu Zaměstnanost a čerpání dotací z MZE.

Starosta seznámil přítomné s příjmy a výdaji hospodářské činnosti obce za první pololetí  roku 2015.   

Paní Gibfriedová informovala o ořezání křídlatky a přesahujících větví z buků od nemovitosti paní Balcarové do komunikace. Během těchto prací na odbornou firmu, která prořezání prováděla byla zavolána pí. Balcarovou PČR a práce byla zastavena. Paní místostarostka byla pozvána k podání vysvětlení na PČR Domažlice.

Dále paní místostarostka informovala, že je třeba reklamovat fasádu na domě čp. 37 na Folmavě a je třeba výkopy u ZŠ Česká Kubice upravit do začátku školního roku.

Nové rodinné domy  na Folmavě jsou před dokončením, do konce října bude jejich předávka obci.

Paní Keplová poděkovala obci a panu Šindelářovi za výlet do Sušice.

Další jednání OZ se bude konat 7. 9. 2015.

 

 

Zapsala: O. Navrátilová                          ověřili: R. Gerberg, Mgr. M. Randová

 

                                      Ing. Vladimír Koranda

                                            Starosta obce