Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání OZ 2015

Zápis ze dne 26. 1. 2015

Zápis z jednání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného  26. 1. 2015 od 18:00 hodin

 

Přítomni: Ing. V. Koranda,  S.  Pražák, J. Duffková, R. Gerberg, J. Slavík, S. Rap

Omluveni: R. Strádal, V. Duffek, M. Šindelář, M. Gibfriedová – při projednávání bodu 8 se dostavila Mgr. M. Randová

 

  1. V 18:00 hodin starosta zahájil zasedání dle programu, který schválili všichni přítomní zastupitelé. Vzal na vědomí omluvení M. Gibfriedové, R. Strádala, V. Duffka, M. Šindeláře z dnešního jednání. Jako ověřovatelé byli určeni Mgr. M. Randová a R. Gerberg. Usnesení č. 1/2015 z jednání ze dne 12. 1. 2015 bylo schváleno všemi přítomnými bez připomínek. 
  2. Smlouva o dílo na inženýrskou činnost na akci „ Česká Kubice – výstavba chodníků při II/190 s Karlem Abrhámem –AB engineering za cenu 5.000,- Kč bez DPH byla schválena všemi zastupiteli. OZ jmenuje komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Randová, R. Gerberg, M. Gibfriedová. Hodnocení se bude konat 5. 2. 2015 v 17:00 hodin na OÚ.  
  3. Frýdl Miloš nabídl obci provádění úklidu na bývalém parkovišti TIR na Folmavě. Starosta projedná možnost úklidu s nájemcem parkoviště.
  4. OZ projednalo nabídku F. Švehly na výměnu střešní krytiny na domu čp. 45 Luisa a souhlasí s provedením i cenou 215.050,- Kč včetně DPH. Pro hlasovali všichni zastupitelé, nikdo se nezdržel hlasování ani nebyl proti. Zároveň byla projednána výměna střechy na OÚ.
  5. Matouš Kůst žádá o prodloužení vodovodního řadu a kanalizace na pozemek 1214/36 k možnému dalšímu připojení pozemků 1214/32, 1214/33,1214/34 a 1214/35. OZ souhlasí, pokud při realizaci bude vedení přes pozemek M. Kůsta, bude bez nároku na věcné břemeno.  Žádost M. Kůsta o změnu ÚP na pozemek č. 1214/37 bude projednána na dalším OZ po prověření starostou.
  6. OZ souhlasí s vedením nové optické sítě společnosti O2 Czech Republic na pozemek č. 1393/6 v k.ú. Česká Kubice. Nikdo nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování.
  7. OZ nesouhlasí s vydáním souhlasného stanoviska Chvaku  Domažlice k PD „ Myčka osobních automobilů u ČSPH RoBiN OIL – Folmava „ na poz. parc. č. 375/8,375/9 v k.ú. Horní Folmava, k uvedené akci se obec Česká Kubice již jednou vyjádřila zamítavě z důvodu ohrožení zásobování pitnou vodou.

OZ bere na vědomí námitku Chvaku Domažlice k zahájení společného řízení na akci „ Přístavba restaurace Asia Hanoi“ na parc. 191,10/32,180 a 10/52 Folmava.

OZ bere na vědomí oznámení o zahájení řízení o povolení k nakládání s vodami Petra Lobeče  na poz. č. 220/4 a 220/8 v k.ú. Starý Spálenec.

OZ se seznámilo se zápisem z jednání 15. výrobního výboru na akci „Česká Kubice, Folmava – vodovod, kanalizace a ČOV“.

Michal Mařík, Starý Spálenec 5 žádá o povolení k odběru polámaných stromů na Starém Spálenci proti kravínu. Pozemek, na kterém jsou stromy, nepatří obci, bude mu doporučeno na KÚ zjistit majitele pozemků a jednat s nimi.

OZ souhlasí z důvodu majetkového vypořádání pozemků v k.ú. Starý a Nový Spálenec s převodem pozemků parc. č, 401/1 k.ú. Nový Spálenec a parc. č. 530 v k.ú. Starý Spálenec do vlastnictví PK k hospodaření se svěřeným majetkem Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje.

OZ projednalo žádost Lucie Kopeczinské o vybudování kanalizace v Nové Kubici, ke které se připojili další majitelé pozemků a nemovitostí v Nové Kubici. V současné době se neplánuje výstavba kanalizace na Nové Kubici. Na dalším jednání bude opětovně projednáno.

Vzhledem k tomu, že při opravě bytu v Luise je zapotřebí výměna el. instalace, bude nabídkový rozpočet od Ing. Kovaříka ponížen o 7.000,- Kč / výměna zásuvek apod./ a celkovou výměnu elektriky v bytě zajistí p. Pankrác.

Společnost T. G. s.s. žádá informaci a předběžný souhlas se stavbou kavárny a jejího zázemí na pozemku č. 386/2 v k.ú. Horní Folmava. V souvislosti se stavbou  by  došlo k pokácení 4 borovic. OZ souhlasí za předpokladu, že za pokácené stromy bude provedena náhradní výsadba zeleně určená obcí. Dále tato společnost žádá o možnost umístění dopravně informačních tabulí na sloupy VO v majetku obce. OZ požaduje zaslat návrhy provedení tabulí, poté se vyjádří.

Návrh na dopravní značení na Folmavě bude spolu se žádostí zaslán na PČR.

  1. Obec objedná u firmy Flop 10 kusů označení o umístění kamer v obci Folmava.

Starosta informoval o narovnání pozemkových vztahů mezi EDP Komořany a obcí, všichni zastupitelé souhlasí, aby pokračovala jednání v tomto smyslu.

OZ jednomyslně schválilo nákup odvlhčovače s příslušenstvím typ TE 90 za cenu 54 033,- Kč včetně DPH.

Účast členů SDH na odborné přípravě zajistí starosta SDH.

OZ bere na vědomí:

-oznámení KÚ PK o zahájení přezkoumání hospodaření obce

-informace AOCHK o změnách v organizaci a výkonu státní správy

-nabídku na sběr bioodpadu

-zápis z provedené finanční kontroly finančním výborem obce ze dne 14.1.2015

-hlášení o trvalém stanovišti včelstev p. Karla Strnada

-seznam projednaných přestupků za II. pololetí 2014

-žádost Basketbalu Jiskra Domažlice a OS Šnajberk o finanční příspěvky, ty budou projednány v průběhu roku

-poděkování Oblastní charity Kostelec, TJ ZD Meclov a SDH Strýčkovice za poskytnuté příspěvky

-žádost manželů Hiršlových o možnost splácení dluhu za vyúčtování k bytu bude řešena na dalším OZ

  1. Všichni přítomní odsouhlasili doplnění autobusového zálivu na Folmavě za nabídkovou cenu 343 022,- Kč včetně DPH.
  2. Dne 2. 2. 2015 se zastupitelé sejdou v 19:00 hodin na pracovní schůzce k projednání zázemí technických služeb a kabin na hřišti.

Starosta informoval, že dne 5. 3. 2015 od 14 do 18 hodin proběhne den otevřených dveří na policejní služebně Folmava a požádal p. Rapa aby v případě problémů s kamerovým systémem policisté ihned informovali El-Signál.

Dále starosta na základě konzultace u JUDr. Kopáčkové vysvětlil pojem předkupní právo se zpětným odkupem.

Posezení seniorů na Lovecké chatě na Folmavě proběhlo úspěšně, poděkoval paní Duffkové za organizaci.

R. Gerberg připomněl nutnost před úpravou cesty na Folmavě zjistit vedení kabelů  zakoupení štěpkovače není potřebné.

Mgr. Randová informovala o proběhlém zápisu dětí do 1. třídy ZŠ.

 

Zapsala: O. Navrátilová                                 ověřili: Mgr. M. Randová, R. Gerberg

 

                                         Ing. Vladimír Koranda

                                                 Starosta obce