Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání OZ 2015

Zápis ze dne 27. 7. 2015

Zápis z jednání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného 27.  7. 2015 od 18:00 hodin

 

Přítomni: Ing. V. Koranda,  S.  Pražák,  J. Slavík,  M. Gibfriedová, M. Šindelář, R. Gerberg, J. Duffková, V. Duffek, S. Rap

Omluveni: R. Strádal, Mgr. M. Randová

 

1.Starosta zahájil jednání v 18.00, seznámil přítomné s doplněným návrhem programu, který odsouhlasili všichni zastupitelé. Usnesení č. 14/2015 ze zasedání konaného dne 13.7. 2015 bylo po kontrole kontrolním výborem jednomyslně schváleno. Jako ověřovatelé dnešního zápisu byly určeny J. Duffková a M. Gibfriedová.

2.Starosta informoval přítomné o kontrole sportovní haly, kterou provedl společně s paní Baarovou. Předběžně určili, kam se umístí automaty na cukrovinky,   nealko nápoje a kávovar. V nabídce bude lahvové pivo a víno. Obec zakoupí lednici a dvojpípu, která bude používána pouze při soukromých a ohlášených akcích za určený poplatek. Bude také k dispozici místním složkám. OZ odsouhlasilo nákup vrtačky a brusky pro drobné údržbářské práce v areálu haly. V posilovně bude vypracován provozní řád. Pracovní doba zaměstnanců bude upřesněna tak, aby splňovala všechny zákonné podmínky. OÚ zajistí možnost online rezervace sportoviště a instalaci zvonku.

3.OZ se seznámilo se smlouvou o dílo s Ing. O. Kovaříkem na oplocení a úpravy terénu, parkovací stání a chodníky pro RD Folmava za cenu 1 190 780,- Kč bez DPH. Podpis smlouvy byl jednomyslně schválen.

4.OZ schválilo podpis smlouvy o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. na pozemcích č. st. 71/1, č.st. 71/3 a parc. č. 564 a 574 v k.ú. Horní Folmava.

5.Smlouvu o dílo s Jiřím Kováříkem na vypracování PD na výměnu střechy na OÚ za cenu 45.000,-  Kč bez DPH schválili všichni zastupitelé.

6.Žádost p. Hanuse o zahrnutí pozemku č. 1130/5 v k.ú. Česká Kubice bude zapracována do nového územního plánu obce. Používání obecní studny na tomto pozemku bude řešeno s MěÚ, ŽP paní  Aulickou. Žádost Matouše Kůsta o změnu ve využití pozemku č. 1214/37 v k.ú. Česká Kubice bude do nového ÚP obce zahrnuta.

7.OZ nemá námitky k předložené dokumentaci pro stavební povolení na stavbu  „Myčka osobních a dodávkových automobilů u ČSPH RobinOil Folmava“ na parc. č. 375/8 a 375/9 v k.ú. Horní Folmava.

8.Žádosti Anežky Hruškové a Lucie Trinerové o přidělení bytu budou zařazeny do seznamu žadatelů o byt.

9.Andrea Nedělová bude zařazena do seznamu uchazečů o zaměstnání.

10.OZ rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,- pro SDH Spálenec na financování pouťových oslav. Příspěvky pro Centrum pro zdravotně postižené v Domažlicích, SDH Starý Klíčov a TJ Keramika Chlumčany budou projednány v průběhu roku, žádost R. Leškové o příspěvek na léčbu postižené dcery bude po prověření poskytnut ve výši 37.000,- Kč. Souhlasí všichni zastupitelé.

11.K domluvené schůzce s PČR v hasičské zbrojnici na Folmavě dne 4. 8. 2015 od 18.00 hodin budou rozeslány SMS a vyvěšeno oznámení.

12.OZ odsouhlasilo proplacení faktury ve výši 41400,- Kč Ing. Rojtovi za vypracování PD ke stavebnímu povolení na úpravy parkovací plochy u ZŠ Česká Kubice.

OZ nemá připomínky ke zastřešení bazénu na parc. č. 151/11 v k.ú. Spáleneček p. Toupala.

David Sládeček, který žádá o přidělení stavební parcely v České Kubici, bude zařazen do seznamu žadatelů o pozemky.

OZ souhlasí s rozpracovanou změnou dokumentace k přesunutí autobusové zastávky v České Kubici.

Žádost pana Fencla o částečné proplacení vodovodní a kanalizační přípojky bude prověřena, pan Pražák změří délku průtlaku.

K vydanému stanovisku MěÚ Domažlice, odboru výstavby k nepovolené provozovně restaurace a klubu v čp. 29 na Dolní Folmavě bude požádáno o podklady.

13.OZ bere na vědomí:

 -    oznámení o zahájení stavebního řízení č.j. MeDo-39135/2015/šab. Na lesní cestu K malířce pro Folmava Resorts

-zápis z kontrolního dne stavby Folmava – zastřešení celnice

-oznámení ČEZ o ukončení realizace stavby Horní Folmava, parc. č. 5/3,54/1-NN

-povolení – změna odběru podzemní vody pro Fomas Spálenec čj. MeDo-35870/2015/Aul

-usnesení – zastavení řízení pro obec Česká Kubice – rekonstrukce vodovodu I. etapa – čj. MeDo-34979/2015/Aul 

-změna termínu závěreční kontrolní prohlídky na lesní cestu K malířce na den 11.8.2015 v 10.00 hod, čj. MeDo-372235/2015/šab.

-sdělení o umístění stavby liniová telekomunikační novostavba pokládka HDPE pro O2 Czech republic čj. 36966/2015/Sz

-rozhodnutí o vydání povolení k nakládání s vodami ČOV a vrtaná studna pro MUDr. Marii Mrázovou č.j. MeDo-32223/2015/Kitz

-rozhodnutí o vydání povolení k nakládání s vodami – ČOV pro Vasyla Pulisku č.j. MeDo- 37812/2015/Kitz

-vyjádření CHVAKu k PD na novostavbu obchodního centra  č.j. 251315 

-oznámení geologických prací u čp. 137 Česká Kubice manželů Šindelářových

-oznámení o zahájení vodoprávního řízení na obtok MVN Dolní Folmava pro Městské lesy Domažlice, č.j. MeDo-38796/2015/Kitz

-dodatečné povolení na zpevněnou manipulační plochu pro Petra Kobese na poz. č. 7/1 a 7/5 v k.ú. Horní Folmava č.j. MeDo-36244/2015/Sz

-zprávu kontrolního výboru o kontrole ve sportovní hale Česká Kubice

-sdělení fy. Rumpold o změně ceny za separovaný odpad

14.Starosta informoval, že podmínky pro provozování občerstvení by měly být jednotné ve všech zařízeních obce, to je hasičárna Folmava, bývalá MŠ Spálenec, klubovna TJ Hraničář a sportovní hala. Pořádání akcí v těchto zařízeních písemně oznamovat na OÚ, občerstvení při akcích si zařizuje pořadatel, jinak zákaz prodávání alkoholu. Do dalšího OZ sdělí zastupitelé své návrhy.  

      Okolí nového altánu u dětského hřiště bude upraveno a bude zakoupen stůl do altánu.

      Panu Kocanovi, provozovateli restaurace byly tlumočeny stížnosti občanů a turistů na provoz, otevírací dobu, nedostatečnou ventilaci, zápach.

      M. Šindelář se dotazoval na rozparcelování pozemku na Skále, toto je podmíněno vypracováním PD na vjezd na nové parcely. Dále se ptal, zda je řešeno, kam svést dešťovou vodu z okapů na Luise. Již je řešeno. Informoval o připravovaném výletu občanů dne 22.8.2015 do Sušice.

   Pan Pražák předložil nabídky na zakoupení fekálu. OZ jednomyslně schválilo jeho nákup od firmy Agrowest za cenu 566.484,49 Kč včetně DPH. 

   M. Gibfriedová informovala, že byl nalezen malý bílý pes / westík/, který byl umístěn v kotci obce na Folmavě. Toto pracovnice obce zveřejní na internetu a rozešlou SMS.

   OZ odsouhlasilo proplacení fa. Svazku Domažlicko ve výši 46.800,- Kč neinvestiční příspěvek na vyúčtování projektu cyklotrasy Ovčí vrch.

   Pan Jansa se dotázal na dostatek vody, starosta informoval, že dostatek vody je zajištěn, plánuje se zvýšení kapacity. Dále má p. Jansa dotaz k volnému přístupu občanů ke studni na pozemku č. 1127 v k.ú. Česká Kubice a jejímu možnému využívání. Starosta zjistí skutečnosti a p. Jansovi odpoví. Přístupová cesta k nemovitostem na Koptovně bude opravena.

 

 

Zapsala: O. Navrátilová                        ověřili: J. Dufková, M. Gibfriedová

 

                                        Ing. Vladimír Koranda

                                              Starosta obce