Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání OZ 2015

Zápis ze dne 29. 6. 2015

Zápis z jednání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného  29.  6. 2015 od 18:00 hodin

Přítomni: Ing. V. Koranda,  S.  Pražák,  J. Slavík,  M. Gibfriedová, M. Šindelář, R. Gerberg, R. Strádal,  Mgr. M. Randová,

Omluveni: J. Duffková, V. Dufek, S. Rap

 

1.Starosta zahájil jednání v 18.05, seznámil přítomné s doplněným návrhem programu, který odsouhlasili všichni zastupitelé. Usnesení č. 12/2015 ze zasedání konaného dne 1. 6. 2015 bylo po kontrole kontrolním výborem jednomyslně schváleno. Jako ověřovatelé dnešního zápisu byli určeni S. Pražák a M. Šindelář.

2.Pan Kocan, nájemce restaurace nebyl přítomen, proto bude písemně pozván na další jednání OZ k projednání provozu restaurace.

3.Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy závěrečný účet obce za rok 2014 a účetní závěrku se všemi přílohami ( dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů).

4.Dohodu č. 7820/26-742/33200/2015 s ŘSD ČR o úhradě 327,- Kč za užití stavby silnice I. třídy č. I/26  umístěné na pozemku č. 863/1 v k.ú. Dolní Folmava schválili všichni zastupitelé. OZ souhlasí s podepsání prohlášení o reciprocitě majetkoprávního vypořádání s ŘSD ČR.

5.Smlouva o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému Hélios Fenix bude rozeslána zastupitelům a následně předložena ke schválení.

6.Zastupitelé schválili rozdělení finančních příspěvků organizacím a sdružením v celkové výši 1.390.000,- Kč dle rozpisu, který je součástí tohoto zápisu.

7.Jan Čiko žádá o přidělení bytu v České Kubici, bude zařazen do seznamu žadatelů o byt.

8.Starosta prověří oprávnění k provozování restaurace v čp. 29 na Folmavě.

9.Záměr podpisu smlouvy  o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. st. 71/1, st. 71/3, 564 a 574 v v k.ú. Horní Folmava pro Českou telekomunikační infrastrukturu Praha bude zveřejněn.

10.Luboš Fencl žádá o možnost proplacení vodovodní a kanalizační přípojky k RD na poz. parcele 39/20, 39/21 a 426/1 v k.ú. Nový Spálenec. Bude požádán o doložení položkového rozpočtu s jednotkovými cenami a písemný souhlas CHVAKu Domažlice s napojením.

11.Paní Vlasta Rudolfová  žádá o napravení stavu, kdy při prodeji pozemků byl na její pozemky znemožněn přístup. V souvislosti s tvorbou nového územního plánu bude toto řešeno.

12.OZ souhlasí s podpisem smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka – na poz. č. 551/1 v k.ú. Horní Folmava na stavbu přípojek vodovodu a kanalizace pro RD Vasyla Pulisky a bere na vědomí společný souhlas vydaný MěÚ Domažlice na novostavbu RD na pozemku č. 31 v k.ú. Horní Folmava.

13.OZ schválilo oplocení a úpravu u nových řadových domů na Folmavě bez DPH : opěrné zdi 632 498,99 Kč, chodníky 100 231,- Kč, parkoviště 140 615,76 Kč, oplocení 231 925,- Kč.

14.OZ bere na vědomí:

-oznámení AOCHP o zahájení správního řízení ve věci udělení souhlasu s bližšími ochrannými podmínkami NPR Čechovské hvozdy č.j. SR/0043/CL/2015-2

-územní rozhodnutí o umístění stavby výstavba dešťové kanalizace a retenční nádrže na poz. 1339/1, 1340/6, 1348/25 a 1429 v k.ú. Česká Kubice pro obec Česká Kubice, čj. MeDo-32347/2015- Sz

-oznámení zahájení řízení o změně povolení k nakládání s vodami pro Fomas s.r.o. Spálenec čj. MeDo-29969/2015-Aul-DS

-sdělení rozhodnutí o umístění stavby na novostavbu RD na poz. č. 53/2 v k.ú. Horní Folmava pro MUDr. Marii Mrázovou čj. MeDo-31666/2015-Sz

-rozhodnutí MF ČR čj. MF-59562/2013/34-2 o povolení k provozování loterií

-vyjádření HZS PK ke způsobilosti velitele jednotky SDHO Česká Kubice

-oznámení SMO o zvolení nového předsedy Mgr. Františka Lukla, MPA

15.Zastupitelstvo obce Česká Kubice schvaluje pořízení nového územního plánu obce Česká Kubice a pověřuje ing. Vladimíra Korandu jako osobu spolupracující s pořizovatelem při pořizování územního plánu obce Česká Kubice.

16.Jaromír Kalný, nájemce občerstvení ve sportovní hale bude písemně vyzván k doložení dokladů k zakoupenému zařízení ve sportovní hale. Bez doložení dokladů nelze zařízení odkoupit.

Výměnu záchodové mísy v bytě J. Osvalda v čp. 88 v České Kubici zajistí M. Gibfriedová.

Zaměstnankyně OÚ objednají lavičky, odpadkové koše a stojany na kola.

OZ souhlasí s navrhovaným dodatkem č. 1/2015 k uzavřené smlouvě s Plzeňským krajem o zajištění dopravní obslužnosti. 

Zahradní stan pro Spálenec bude na pořádané akce půjčován od TJ Hraničář.

M. Šindelář připomněl vykácení křovina na pozemku č. 760/1, starosta zjistí vlastníka, popř. i sousedních pozemků.

S. Pražák – radar u pošty stále nefunguje, o možnost nápravy bude požádána firma El – Signál.

Paní Gibfriedová upozornila na slíbenou schůzku s PČR k řešení pořádku na Folmavě, schůzka se zástupci Policie bude domluvena do hasičárny na Folmavě.

Mgr. Randová připomněla zaměření křídlatky u plotu paní Balcarové.

Další jednání se bude konat 13. 7. 2015 od 18.00 hodin.

 

Zapsala: O. Navrátilová                                        ověřili: S. Pražák, M. Šindelář

 

 

                                            Ing. Vladimír Koranda

                                                    Starosta obce