Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání OZ 2015

Zápis ze dne 4. 5. 2015

Zápis z jednání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného 4. 5. 2015 od 18:00 hodin

 

Přítomni: Ing. V. Koranda, S.  Pražák, Mgr. M. Randová, J. Duffková,  J. Slavík, M. Gibfriedová,  V. Duffek, M. Šindelář, R. Gerberg

Omluveni: S. Rap, R. Strádal

 1. Po zahájení jednání v 18.00 hodin seznámil starosta přítomné s navrženým programem. Ten byl jednomyslně odsouhlasen, Jako ověřovatelé dnešního zápisu byli určeni R. Gerberg a S. Pražák. Usnesení č. 8/2015 ze dne 20. 4. 2015 bylo bez výhrad schváleno.
 2. OZ jmenuje komisi pro hodnocení nabídek výběrového řízení na akci „ Česká Kubice – provozní budova technických služeb“ ve složení: M. Gibfriedová, R. Gerberg a S. Pražák. Komise se sejde 13. 5. 2015 ve 14.00 hodin. OZ schválilo podpis smlouvy o dílo na administraci tohoto výběrového řízení s K. Abrhámem za cenu 5.000,- Kč bez DPH.
 3. Všichni zastupitelé schválili bezúplatný převod darovací smlouvou pozemku parc. č. 40/1 ostatní plocha,komunikace (II/190) o výměře 2099 m2 v k. ú. Nový Spálenec a parc. č. 530 ostatní plocha,silnice (II/190 o výměře 854 m2 v k. ú. Starý Spálenec pro Plzeňský kraj k hospodaření se svěřeným majetkem Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje.
 4. Zájemci o rodinné domky na Folmavě p. Ho Nam Trung a p. Brychta Krištof budou zaevidováni v seznamu žadatelů.
 5. Mgr. Martina Hlaváčková žádá o prodej pozemku na výstavbu RD Na Koptovně. Po rozparcelování pozemku bude oslovena.
 6. OZ rozhodlo o poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,- Kč Stodské nemocnici na nákup porodnické postele.
 7. OZ rozhodlo, že sběr biologického odpadu bude realizován v prostorách nově budovaného technického zázemí hospodářské činnosti.
 8. Společnost Sakol žádá o stanovisko k povolení k nakládání s povrchovými vodami pro PHM OMV Folmava. Obec se vyjádří po předložení stanoviska MěÚ odboru ŽP.

OZ bere na vědomí:

-usnesení čj. MeDo-21560/2015-Šab o opravě zřejmých nesprávností – chodník při silnici III/0268 v obci Folmava a autobusový záliv

-rozhodnutí o umístění stavby čj. MeDo-20673/2015-Sz  pro p. Hong, Son, Bang a Tien na prodejnu textilu a smíšeného zboží

-sdělení ke sloučení pozemků p. č. 392/7 a 392/4 v k.ú. Horní Folmava čj. MeDo-22743/2015-Sz

-oznámení o zahájeném řízení pro P. Kobese na zpevněnou manipulační plochu na skladování čj. MeDo-21926/2015-Sz

-oznámení o zahájení územního řízení pro RobinOil na myčku osobních a dodávkových automobilů Folmava čj. MeDo-22926/2015-Sz

-společný souhlas pro L. Hajznera na rekreační chatu na poz. č. 220/26 v k.ú. Starý Spálenec čj. MeDo-20381/2015-Sz

-oznámení M. Bolovanského o stavbě opěrné zdi do výšky 1,5 m a délce 6 m na parcele u domu čp. 50 v k.ú. Dolní Folmava

 1. OZ souhlasí s napojením a budoucím odběrem vody z obecního vodovodu pro uvažovaný RD Folmava parc. č. 31 a s napojením a budoucímu vypouštění odpadní vody z domovní ČOV a dešťové vody do zatruběného vodního toku .
 2. OZ souhlasí s provedením demolice zastřešení bývalé celnice Folmava a po ukončení demolice s fakturací firmě Top Tank za šrot dle znaleckého posudku 2.256.500,- Kč , obci bude fakturována cena za demolici 1.624.655. Vzniklý rozdíl ve výši 631 845,-  Kč bude zápočtem odeslán obci Česká Kubice.
 3. OZ se seznámilo s nabídkou na zhotovení průkazu energetické náročnosti na dům čp. 88 v České Kubici s cenou 26.015,- včetně DPH.
 4. OZ rozhodlo o pronájmu pozemkového pruhu na pozemcích 1427/3 a 458/3 v k.ú. Starý Spálenec 40x4 m manželům Randovým za cenu 50,- Kč za rok. Pro hlasovalo 9 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování.
 5. OZ souhlasí s oplocením zahrady o výměře cca 130m u nemovitosti čp. 37 na Folmavě panu T. Růžkovi na jeho vlastní náklady. Před oplocením předloží písemné souhlasy ostatních nájemníků domu čp. 37.
 6. OZ souhlasí s proplacením nákladů ve výši 2.000,- Kč od 1. 12. 2014 do 31. 3. 2015 za zapůjčení polohovací postele pro paní Svobodovou.
 7. OZ rozhodlo o zakoupení dvou zásahových obleků za cenu 35.000,- Kč pro SDH Folmava, se zakoupením letních pneu na VW Transporter OZ nesouhlasí.
 8. Na základě nabídky firmy Rumpold objedná obecní úřad zdarma kontejnery na separovaný odpad pro rok 2016.

OZ schválilo Řád veřejného pohřebiště obce Česká Kubice a vzor smlouvy o nájmu hrobového místa.

OZ souhlasí s předáním návrhu manželů Chromých na dořešení financování cesty na Folmavě JUDr. Kopáčkové. Ta bude také požádána o zpracování odvolání k opatrovnictví L. Ferkové.

OZ bere na vědomí:

-předání dekretu na obecní znak a vlajku obce

-pokyn k nařízení MěÚ Domažlice č. 4/2015 k lesní hospodářské činnosti

-vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku amatérské bowlingové ligy

-žádost klubu Radost Prostějov o poskytnutí finančního příspěvku

-o zpracování plánu činnosti orgánů obce při vzniku mimořádných událostí bude požádán p. Květoň

-sdělení KÚ PK o vypsaných kursech a školeních

-ceník kompostárny Všeruby -  Myslív

-oznámení MěÚ Tachov o pokračování správního řízení č. j. 7776/2012-ODSH  (Krupičkovi) a jednání dne 21. 5. 2015 v 10.00 hodin

- nabídku SMO na prezentaci v lidových novinách

-výsledek dotazníkové akce,  kterou zpracovávala L. Gerbergová

 1. Paní Kořenová požádala, zda by bylo možné zřídit organizaci podobnou sociálním službám, která by sdružovala starší občany, mladé maminky a podobné skupiny k zájmové činnosti. V případě, že bude zájem, obec zajistí prostory. Na stránkách obce bude zveřejněna anketa ke zjištění zájmu občanů.

OZ rozhodlo, že p. Pražák bude vedoucí pracovník hospodářské činnosti obce, ten souhlasí.

Starosta zajistí likvidaci nefunkčních poškozených sloupů VO na Folmavě.

Na cyklostezky budou umístěny odpadkové koše, dle uvážení i lavičky na vhodná místa. M. Šindelář domluví umístění lavičky s p. Kůstem. Vhodný altán nebo výběr pergoly na dětské hřiště najde p. Gerberg. Za čp. 60 bude umístěno posezení pro nájemníky a sušáky na prádlo. K Luise budou osazeny sušáky na prádlo.

V. Dufek upozornil na odstavené osobní auto na Folmavě. Pan Rap bude požádán o zjištění majitele a zajištění odtahu.

Paní Gibfriedová sdělila, že po konzultaci s právničkou udělá nájemní smlouvy pro nájemníky v Luise, nájemné bude 35,- Kč za 1 m2. Dále informovala o stavu rekonstrukce pokojů v Luise.

 

Zapsala: O. Navrátilová                                                 ověřili: R. Gerberg, S. Pražák

 

 

                                               Ing. Vladimír Koranda

                                                        Starosta obce