Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání OZ 2015

Zápis ze dne 5. 10. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 5. 10. 2015 od 18:00hod

 

Přítomni: Ing. V. Koranda, M. Gibfriedová, M. Šindelář, V. Duffek, S. Pražák, R. Strádal, Mgr. M. Randová, J. Slavík, J. Duffková

Omluveni: S. Rap, R. Gerberg

 1. Starosta zahájil zasedání v 18:00hod a seznámil přítomné s navrženým programem, dále navrhl doplnit do bodu 4 – zvýšení kauce u nájemních bytů, do bodu 10 – Dodatek č. 11 se společností Rumpold, do bodu 11 – zateplení stropu ve sklepě v čp. 29 v obci Česká Kubice, do bodu 12 – odkup pozemků v Dolní a Horní Folmavě – retenční nádrž. Jako ověřovatelé zápisu byli určeni M. Šindelář a R. Strádal. Dle návrhu kontrolní komisí bylo usnesení č. 19/2015 ze dne 21. 9. 2015 odsouhlaseno všemi přítomnými zastupiteli, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
 2. Valbek, spol. s r.o. žádá o vyjádření o existenci sítí na akci „I/26 Babylon – průtah“, obec sděluje, že v zamýšleném územní nemá obec Česká Kubice žádné sítě.
 3. OZ souhlasí a nemá námitek s pokácením náletových dřevin na pozemku 30/1 v k. ú. Dolní Folmava na žádost pana Nejdla.
 4. Oz bere na vědomí žádosti o nájemní byty pana Husara a p. Bendy, tyto žádosti budou zařazeny do seznamu uchazečů o nájemní byty. Dále OZ bere na vědomí žádosti o přidělení RD na Folmavě p. Gottwalda a p. Lacinové, Mai Thuy Ninh, žádosti budou zařazeny do seznamu uchazečů o RD na Folmavě. OZ odsouhlasilo zvýšení kauce u nájemních bytů a to vždy jako trojnásobek stanoveného nájmu u příslušného bytu.
 5. OZ odsouhlasilo Smlouvu o nájmu domu a o opci následného prodeje, které se týká RD na Folmavě.
 6. OZ odsouhlasilo kupní smlouvu na pozemek parc. č. 583 v k. ú. Horní Folmava mezi obcí Česká Kubice a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 7. Oz bere na vědomí oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce Česká Kubice, která proběhne ve dnech 19. – 21. 10. 2015 Krajským úřadem Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly.
 8. OZ bere na vědomí žádost pana O. Hinterholzingera o zakoupení stavební parcely v lokalitě Česká Kubice – Koptovna. Žádost bude zařazena do seznamu uchazečů o stavební parcely ve výše jmenované lokalitě.
 9. OZ bere na vědomí žádosti o finanční příspěvky: VOŠ, OA a SZŠ Domažlice žádá o finanční příspěvek ve výši 60.000,- Kč na oslavy 60. Výročí založení školy, TJ Sokol Postřekov žádá o finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč na činnost fotbalového družstva, SDH Díly žádá o finanční příspěvek ve výši 30.000,- Kč na pořízení vybavení pro zásahovou jednotku a nákup časomíry pro soutěže v hasičském sportu a soutěže TFA, SDH Mrákov žádá o finanční příspěvek na opravu požární stříkačky, TJ ZD Meclov žádá o finanční příspěvek na podporu mládeže, TJ Sokol Újezd žádá o finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč na činnost oddílu kopané. Všechny žádosti budou zařazeny do seznamu uchazečů o finanční příspěvky, k jejich rozdělení dojde v podzimních měsících.
 10. Oznámení, sdělení, různé:
 • OZ odsouhlasilo dodatek č. 11 smlouvy na plnění zakázky „Sběr, svoz a využití vytříděných složek komunálního odpadu“ mezi Obcí Česká Kubice a společností Rumpold – R Rokycany s.r.o.
 • OZ bere na vědomí sdělení od Probační a mediační služby Domažlice, na možnost využití osob, kterým byl uložen trest veřejně prospěšných prací. Starosta zajistí schůzku a domluví se na podrobnostech této možnosti.
 • OZ bere na vědomí sdělení od SMO ČR o možnosti zapojení se do projetku Centrum společných služeb, sdělení bude rozesláno zastupitelům, po té bude rozhodnuto, zda se obec Česká Kubice zapojí.
 • OZ bere na vědomí nabídku vybavení bytovým, kancelářským, hotelovým, zahradním, zdravotnickým a seniorským nábytkem od společnosti ALEX spol. s r.o.
 • OZ bere na vědomí vyhlášení soutěže o nejlepší kroniku Plzeňského kraje, kterou vyhlašuje Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje.
 • OZ bere na vědomí sdělení o ukončení firmy Ptáčník – Dopravní stavby s.r.o.
 • OZ bere na vědomí oznámení o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí.
 • OZ bere na vědomí pozvánku na Den sociálních služeb a den pro zdraví 2015, která se bude konat 7. 10. 2015 v MKS Domažlice.
 1. Stavební záležitosti:
 • OZ souhlasí se zařazením pozemků parc. č. 368/2, 368/3, 368/5, 368/9, 537 a pozemky ve zjednodušené evidenci parc. č. 365, 368/1 a 368/8 vše v k. ú. Starý Spálenec do nového územního plánu obce Česká Kubice.
 • OZ souhlasí se zateplením stropů ve sklepě v čp. 29 v obci Česká Kubice.
 • OZ souhlasí se zařazením pozemku parc. č. 53/2 v k. ú. Horní Folmava do nového územního plánu obce Česká Kubice.
 • OZ souhlasí s podáním žádosti o odkup pozemků parc. č. 94/10, 94/9, 94/2 KN v k. ú. Horní a Dolní Folmava a zároveň žádost o sepsání smlouvy o budoucí smlouvě, která bude součástí žádosti o příslušné povolení. Žádost bude podána na Lesy ČR, s. p. Správa toků.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územní plánování Čj.: MeDO-50755/2015-Sz – souhlas s dělením pozemků p. p. 1119/1 v k. ú.  Česká Kubice dle GP ze dne 27. 4. 2015 č. 378-196/2015 z důvodu převodu odděleného pozemku.
 • OZ souhlasí a nemá námitek s vybudováním osvětlení parkoviště u kasina Eldorádo v k. ú. Horní Folmava společností European Data Project s.r.o.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územní plánování Čj.: MeDO-43552/2015-Šb – Rozhodnutí na stavební povolení na stavbu „lesní cesta, Česká Kubice. Stavebníkem je společnost Folmava Resort s.r.o.
 • OZ souhlasí se repasí mikrosíta na ČOV Folmava za cenu 73.559,- Kč bez DPH, kterou provede firma CHVaK Domažlice.
 • OZ souhlasí se zadáním výběrového řízení na akci jímání Folmava a propojení vodojemu Česká Kubice – Folmava (u hřbitova).
 1. Diskuze, závěr:
 • M. Šindelář informoval, že u Free One Shopu nesvítí dvě lampy, z důvodu překopnutí kabelu, zajistí opravu. Dále ze dotazoval, zda obec Česká Kubice neodkoupí garáže na Folmavě od nového majitele bývalé roty, starosta informoval, že zatím nový majitel o prodej garáží nemá zájem.
 • S. Pražák informoval, o schůzce s panem Janebou z European Data Project s. r. o., kde p. Janeba nabízel obci odprodat popelnice za cenu 100,- Kč/ks. OZ s touto cenou souhlasí.
 • J. Duffková – nepořádek na parkovišti TIR na Folmavě, zajistí starosta. Dále se dotazovala na autobusovou zastávku na Folmavě, změna bude provedena z jara 2016.
 • R. Strádal požádal technické služby obce Česká Kubice o pomoc při čistění požární nádrže na Spálenci.
 • M. Gibfriedová – opravu bytu po paní Červeňákové zajistí s panem Kovaříkem, byt po paní Václavovičové – Pexové se bude přebírat 14. 10. 2015, do té doby bude připraven splátkový kalendář.
 • M. Randová – na příští zastupitelstvo připraví dlužné stravné za dětí, které už nenavštěvují ZŠ z důvodu odstěhování. Dále požádala, zda poslední adventní neděle by mohla být v kostele na Folmavě, kde by vystoupili děti ze ŽS Česká Kubice.
 • P. Keplová informovala, že od příštího roku je nutné jmenovat nového kronikáře.

 

 

Další OZ se bude konat 19. 10. 2015 od 18:00hod

 

Zapsala: Bc. J. Baarová, DiS                                                       ověřili: M. Šindelář, R. Strádal

 

 

                                                          Ing. Vladimír Koranda

                                                                   Starosta obce