Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání OZ 2015

Zápis ze dne 7. 4. 2015

Zápis z jednání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 7.  4.  2015 od 18:00 hodin

 

Přítomni: Ing. V. Koranda, S. Pražák, J. Duffková, Mgr. M. Randová, R. Gerberg, J. Slavík, S, Rap, M. Gibfriedová, M. Šindelář, R. Strádal, V. Dufek

 

 1. Po zahájení jednání v 18:00 hodin starosta seznámil přítomné s navrženým programem dnešního jednání, který odsouhlasili všichni přítomní. Jako ověřovatelé dnešního zápisu byli určeni R. Strádal a M. Šindelář. Usnesení č. 6/2015 ze dne 23. 3. 2015 odsouhlasili všichni zastupitelé.
 2. Zástupci Komerční banky Domažlice seznámili OZ s možností zhodnocení volných finančních prostředků obce. Po zodpovězení dotazů bylo dohodnuto vypracování konkrétní nabídky, kterou KB předloží k posouzení. OZ souhlasí s prodloužením termínovaného účtu FVE Folmava na dalších 5 let.
 3. Všichni zastupitelé odsouhlasili „ Prohlášení stavebníka a budoucího vlastníka“ č. j.26/743/33200/2015 společnosti Folmava Resorts s.r.o. a obce Česká Kubice, týkající se Lesní cesty v k. ú. Česká Kubice.
 4. Všichni zastupitelé souhlasí s kupní smlouvou o převodu vlastnického práva k nemovitosti č. parc. 5/6 v k. ú. Horní Folmava manželům Ho Nam Trung a Lai Hai Van a o zřízení věcného práva výhrady zpětné koupě za cenu 300,- Kč za 1 m2.
 5.  Po kontrole stavebním dozorem všichni přítomní odsouhlasili podpis dodatku ke smlouvě o dílo s Ing. O. Kovaříkem na stavbu „ Rodinné domy Folmava – RD 1,2 a 3 s novou cenou 7.095.664,56 Kč. Dále bylo jednomyslně schváleno proplacení faktur na tuto stavu: fa. 150011 za částku 691.029,- Kč, fa. 150010 za částku 691.029,- Kč, a fa. 150009 za částku 687.457,- Kč. 
 6. OZ souhlasí s vydáním územního řízení na stavbu multifunkčního objektu na parc. č. 10/1 a 10/38 v k. ú. Horní Folmava investora Tran Tien. Pro souhlas hlasovalo 10 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování. Všichni zastupitelé souhlasí s přeložkou vedení VN přes pozemek obce č. 10/59 v k. ú. Horní Folmava a záměrem prodeje části pozemku č. 10/40 v k. ú. Horní Folmava pro vybudování sjezdu.
 7. OZ rozhodlo o vyplácení transferu za vodné ve výši 10,- Kč za 1 m3 za rok 2014 v celkové výši 211.050,- Kč dle podmínek stanovených usnesením OZ č. 21/2012. Transfer bude vyplácen občanům do konce měsíce května 2015.
 8. OZ rozhodlo, že nebude navyšovat odměny zastupitelů dle novely nařízení vlády č. 37/2003 a ponechá všechny odměny ve stávající výši.
 9. Zhotovení obecních znaků u firmy Neka Strarý Plzenec zajistí s p. Slavíkem Mgr. Randová. Venkovní malované mapy umístí zaměstnanci obce dle domluvy.
 10. OZ rozhodlo všemi hlasy o zakoupení invalidního trojkola pro postiženého Michaela Knoppa v ceně 20.010,- Kč. Žádosti o finanční příspěvky Českého rybářského svazu Poběžovice, MUDr. L Hamadeje, Asociace rodičů zdravotně postižených dětí Domažlice a TJ Baníku Kamenný Újezd budou projednány na pracovní schůzce zastupitelstva. Nabídka na podporu vydání Omalovánek první pomoci bude rozeslána zastupitelům emailem.
 11. OZ se seznámilo s poděkováním a vyjádřením M. Kůsta k prodloužení vodovodního řadu a kanalizace na pozemky č. 1214/36, 1214/33, 1214/32, 1214/34 a 1214/35.

Vytýčení hranic pozemků v k. ú. Horní Folmava se dne 13. 4. 2015 v 9:00 hodin zúčastní starosta. 

Žádost Jana Ondřeje Benedikta a Silvie Ertlové o pozemek v lokalitě na Koptově bude zařazena do evidence žadatelů o pozemky.

OZ souhlasí s vydáním povolení k pokácení vzrostlého smrku na pozemku u domu čp. 36 v České Kubice manželům p. Josefu Schleissovi z důvodu nebezpečí pádu na nemovitost.

OZ souhlasí se stavbou objektu pro uložení zahradního nářadí na pozemku č. 57/1 v k. ú. Nový Spálenec p. Bielka.

Nové zaměření pozemků na Koptovně zajistí starosta.

OZ souhlasí, aby bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu, které bude obec směňovat s p. Baumannem za pozemky pod cyklostezkou. OZ rozhodlo, že doplatek za pozemky bude 50,- Kč za 1 m2.

OZ souhlasí, aby společnost Trans World Hotels Česká Kubice 64 umístila uzamykatelnou závoru na pozemek č. 1053/3 v k.ú. Česká Kubice.Klíče od závory budou předány na OÚ.

Závěrečné kontrolní prohlídky na stavbu „ Folmava, úprava silnice I/26 pro napojení účelové komunikace“ a „ I/26 Folmava – úprava HP“ se dne 8.4. 2015 zúčastní starosta.

OZ bere na vědomí:

 • oznámení o zahájení společného řízení na prodejnu textilu a smíšeného zboží na poz. č. 5/25 a 576 v k. ú. Horní Folmava investora Hong Minh Pham, čj. OVÚP-2515/2015
 • oznámení o zahájení vodoprávního řízení na prodloužení vodovodu a kanalizace pro chatky Krásnohorská čj. OŽP-11203/2014
 • vyjádření společnosti CHVAK Domažlice k akci Multifunkční objekt Horní Folmava zn. 098415, a k akci Vodovodní přípojka pro RD zn. 084515
 • rozhodnutí AOKP ČR ve věci povolení výjimky pro záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů dřevin pro LHC Domažlice – čj. SR/0010/CL/2015-03
 • oznámení o zahájení územního řízení pro O2 Czech Republic na telekomunikační novostavbu TM BTA Domažlice – čj. OVÚP-2837/2015
 • oznámení o zahájení územního řízení pro M. Mrázovou na novostavbu RD na poz. 53/2 v k. ú. Horní Folmava – čj.OVÚP-2915/2015
 1. Prezentační akce SŽDC v Holýšově se dne 8. 4. 2015 v 15:00 hodin zúčastní starosta.

OZ bere na vědomí usnesení Okresního soudu Domažlice ve věci vypracování posudku na M. Ferkovou Psychiatrickou nemocnicí Bulovka – čj. 13 NC 112/2014-106, a rozhodnutí čj. 13 P 130/2002-238 o jmenování opatrovnice Aladára Ferka Veroniku Balážovou.

Materiály k zákonu č. 24/2015 Sb. budou rozeslány zastupitelům.

Žádostí fy. Poved o spolupráci při získávání dat týkajících se veřejné dopravy se bude zabývat J. Dufková.

Jednání společnosti Rumpold se ve Staňkově dne 14. 4. 2015 ve 14:00 hodin zúčastní starosta.

OZ bere na vědomí pozvánku HZS PK na vzdělávání starostů dne 20. 4. 2015, a pozvánku na shromáždění členů svazku Domažlicko dne 15. 4. 2015 v 9:00 hodin.

Žádost paní Barbory Škrabanové o přidělení bytu bude zařazena do seznamu žadatelů o byt.

Ve spolupráci s p. Bendou, ředitelem ML budou v ulici Do potok a na cyklostezku osazeny zábrany proti vjezdu automobilů, náklady uhradí obec, klíče budou mít všechny záchranné složky, ML a obec.

Dotaz M. Šindeláře k realizaci opravy střechy na OÚ, bude dle možností.

Paní Duffková domluvila návštěvy a přání u jubilantů.

Pan Slavík dořeší se starostou autobusový záliv na Koptovně.

Paní Gibfriedová upozornila na odchod J. Moravce z vedení SDH Folmava a požádala o možnost zajištění polohovacího lůžka pro paní Fuskovou. Dále informovala o stavu rekonstrukce pokojů v Luise.

Starosta informoval OZ o nabídce realitní kanceláře při prodeji pozemků.

Paní Hlaváčová poděkovala zastupitelům za zakoupení trojkola pro postižené dítě a pozvala všechny dne 18. 4. 2015 na výlet sdružení MCT CZ na kolech.

OZ předběžně odsouhlasilo příspěvek pro SDH na zájezd do Liberce.

Další OZ se bude konat 20. 4. 2015

 

 

 

 

 

 

Zapsala: O. Navrátilová                                           ověřili: R. Strádal, M. Šindelář

 

 

 

                                             Ing. Vladimír Koranda

                                                  Starosta obce