Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání OZ 2015

Zápis ze dne 7. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 7. 9. 2015 od 18:00hod

 

Přítomni: Ing. V. Koranda, M. Gibfriedová, M. Šindelář, V. Duffek, S. Pražák, R. Strádal, Mgr. M. Randová, J. Slavík, J. Duffková, S. Rap, R. Gerberg,

Omluveni:

 1. Starosta obce zahájil zasedání obecního zastupitelstva v 18:00hod, přivítal všechny zastupitele a přítomné hosty a seznámil je s navrženým programem. Do bodu 5 navrhl doplnit 2 žádosti o byty, takto navržený program odsouhlasili všichni přítomní zastupitelé. Jako ověřovatelé zápisu byli určeni S. Pražák a V. Duffek. Usnesení č. 17/2015 ze dne 24. 8. 2015 po zkontrolování kontrolním výborem odsouhlasili všichni přítomní zastupitelé, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
 2. OZ jednohlasně odsouhlasilo Smlouvu o výpůjčce mezi obcí Česká Kubice a společností EKO-KOM, a.s., na zapůjčení kontejneru pro sběr využitelných složek komunálního odpadu.
 3. OZ odsouhlasilo Darovací smlouvu č. 9/15/33100/Ků na bezúplatný převod pozemků parcelní č. 10/14, 10/15, 10/18, 10/19, 10/20, 138/15, 138/24, 138/25, 138/26, 373/3, 373/4, 373/7, 373/8 a 379/9 v k. ú. Horní Folmava a dohodu o zřízení věcného břemene na pozemky parc. č. 138/15, 373/3 a 373/4 v k. ú Horní Folmava, mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a obcí Česká Kubice.
 4. OZ bere na vědomí žádosti o finanční příspěvky: SDH Nová Ves žádá o finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč na opravu zdiva, výmalby a elektro instalace v interiéru hasičské zbrojnice, SOŠ a SOU Horšovský Týn žádá o finanční příspěvek ve výši 30.000,- Kč na financování maturitního plesu, Oblastní spolek Českého červeného kříže žádá o finanční příspěvek na činnost organizace spojené s organizováním letního tábora, TJ Sokol Pec pod Čerchovem žádá o finanční příspěvek ve výši 30.000,- Kč na fungování a chod oddílu, nákup kuželek, nákup PHM do naftového kotle, oprava automatických stavěčů a oprava naftového kotle, Marie Korečková žádá o finanční příspěvek ve výši 30.000,- Kč na osobního asistenta a příspěvek na dopravu pro svého syna, bude vyzvána k doložení smlouvy s asistentem a po té zastupitelé rozhodnou o výši příspěvku. Ostatní žádosti budou založeny do seznamu uchazečů o finanční příspěvky, které budou rozděleny v podzimních měsících.
 5. OZ bere na vědomí žádost o přidělení stavební parcely paní Ackersové na České Kubici, lokalita Koptovna za účelem stavby RD. Žádost bude zařazena do seznamu uchazečů o stavební parcely. Dále OZ bere na vědomí žádost o přidělení většího bytu p. Denkoviče, a žádost o přidělení obecního bytu p. Ertlové a p. Benedikta. Obě žádosti budou zařazeny do seznamu uchazečů o obecní byty.
 6. Žádosti o změnu v ÚP  obce manželů Jansových, p. Kopeczinské a p. Šulka, p. Příbkové a Ing. Wiesnera budou zahrnuty do nového ÚP obce.
 7. Oznámení, sdělení, různé:
 • OZ bere na vědomí pozvánku na seminář „Legislativní změny v odpadech“, který se bude konat dne 16. 9. 2015 v Centru sociálních služeb Domažlice, dále OZ bere na vědomí pozvánku na seminář „Náhrada škody podle NOZ a zákoníku práce včetně odškodnění pracovních úrazů“ který se bude konta 2. 10. 2015 v Centru sociálních služeb Domažlice.
 • OZ bere na vědomí zaslání kupní smlouvy na kardiotokografický přístroj pro porodnické oddělení Domažlické nemocnice. OZ souhlasí s připravením Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 337.056,- Kč včetně DPH.
 • OZ bere na vědomí stížnost p. Hiršlové na chování p. Kůsta v čp. 45 v obci Česká Kubice, bude řešeno s obvodním lékařem a paní Kůstovou.
 • OZ bere na vědomí nabídku na možnost delegování člena do komisí, které jsou ustaveny Svazkem měst a obcí.
 • OZ bere na vědomí vyjádření od Ministerstva vnitra na podnět prověření zákonnosti obecně závazné vyhlášky obce Česká Kubice č. 5/2012, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály a technická hrací zařízení povolovaná podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
 • OZ bere na vědomí pozvánku od SDH Chodov na 13. ročník soutěže o pohár obecního úřadu, který se bude konat dne 3. 10. 2015.
 • OZ souhlasí se zpožděním v placení nájmu manželů Kuchařových v čp. 29 v obci Česká Kubice a souhlasí s uhrazením dlužného nájemného do konce října 2015. Všem nájemníkům bude zaslán dopis, že neplacení nájmu v termínu, tj. vždy nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, za které nájemné přísluší, bude bráno jako důvod k neprodloužení nájemní smlouvy či výpovědi.
 • Oz bere na vědomí informace od Police ČR o přechodu nájemní smlouvy č. 013/P/OSM-20111 na nového vlastníka nemovitosti, k fyzickému předání nemovitosti dojde 8. 9. 2015 v 10:00hod, zúčastní se starosta Ing. Koranda.
 • OZ bere na vědomí vyúčtování finančního příspěvku od SDH Kout na Šumavě.
 • OZ bere na vědomí zápis z jednání Dobrovolného svazku obcí ze dne 25. 6. 2015, bude zasláno zastupitelům.
 • OZ bere na vědomí informace o probíhající novelizaci stávajícího zákona o loteriích, konkrétně sazeb odvodu z loterií a jiných podobných her, bude zasláno zastupitelům.
 1. Stavební záležitosti:
 • Manželé Švajnerovi se dotazovali k projektu (návrhu projektu) příjezdových komunikací, chodníků, zpevnění povrchů obecních pozemků a vjezdů k RD v lokalitě „Na skále“. Vypracování projektu zajišťuje J. Slavík s p. Rojtem, bude navrženo několik variant, kterými by se dala řešit komunikace a chodníky k novým i starým zástavbám, zároveň se bude řešit i umístění kanálů na odvod vody.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, Č. j.: MeDO-46516/2015-Sz – Stanovisko k podnětu na navážení blíže neurčeného materiálu na pozemky parc. č. 359/13 a 551/1 v k. ú. Horní Folmava, při provedení kontrole na místě bylo zjištěno, že dne 4. 9. 2015, byl materiál z předmětných pozemků zcela odvezen.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, Č. j: MeDO-45267/2015-Šab – Kolaudační souhlas s užíváním stavby lesní cesta „K malířce“, Starý Spálenec.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, Č. j: MeDO-45353/2015-Sz – územní souhlas s umístěním stavby Vodovodní a kanalizační přípojka na pozemku parc. č. 30/2, 754/1 v k. ú. Dolní Folmava, žadatelem Stefal Seel.
 • Žádost firmy MEPOS v zastoupení investora Obce Česká Kubice o prošetření restitučních nároků dle zákona č. 229/91 Sb. a zákona č. 243/92 Sb. na pozemky parc. č. 94/9, 94/2 KN v k. ú. Horní Folmava a parc. č. 77/20 v k. ú. Dolní Folmava.
 • Státní pozemkový úřad – na uvedené pozemky od firmy MEPOS nebyl uplatněn restituční nárok dle zákona č. 229/1991 Sb., v platném znění ani dle zákona č. 243/1992 Sb. v platném znění.
 • OZ souhlasí s umístěním reklamy p. Kohela na pozemku obce parc. č. 10/8 v k. ú. Horní Folmava, jedná se reklamu 150 x 400 cm. Bude sepsána nájemní smlouva, výše nájmu byla stanovena v částce 50,- Kč ročně.
 • OZ souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný či úplatný převod pozemků pod fotbalovým hřištěm, parc. č. 1126 a 1125/4 v k. ú. Česká Kubice na Úřad pro zastupování státu ve věcích majetkových.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování Č.j: MeDO-43934/2015-Sz – Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání, nepovolené stavební úpravy na pozemku parc. č. 10/38 a 10/1 v k. ú. Horní Folmava, vlastníkem je Tien Tran. Jednání se bude konat 11. 9. 2015 v 11hod. Zúčastní se starosta Ing. Koranda.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, Č. j.: MeDO-44377/2015-Sz – Usnesení o přerušení umístění stavby Multifunkční objekt Horní Folmava – Obchod, služby, restaurace, pezion, z důvodu nepovolných terénních úprav.
 • OZ souhlasí a nemá námitek se stavbou dřevěných altánů – odpočinkové stanoviště včetně vybavení, informační tabule, odpadkový koš, na parc. č. 357/20 v k. ú. Česká Kubice, místní název „Köglerovo zastavení“, odpočinkové stanoviště včetně vybavení, informační tabule, odpadkový koš, na parc. č. 357/1 v k. ú. Dolní Folmava, místní název „Na Zlomu“, odpočinkové stanoviště včetně vybavení, informační tabule, odpadkový koš, na parc. č. 702 v k. ú. Dolní Folmava, místní název „Hlinitá cesta“.
 1. Diskuze:
 • Ing. Koranda informoval, že ve spolupráci s p. Gibfriedovou a paní JUDr. Kopáčkovou, začnou připravovat smlouvy na RD Folmava. Studna v obci Česká Kubice – Koptovna je též řešena s právničkou. Dále OZ odsouhlasilo podat žádost o dotaci na výstavbu retenční nádrže v údolí potoku Teplá Bystřice v k . ú. Dolní a Horní Folmava, žádost bude podána ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odbor životního prostředí. Do konce měsíce listopadu bude postavena hrubá stavba Provozní budovy technických služeb, od jara bude možná k užívání. OZ souhlasí s vybudováním vjezdu z obecní komunikace na pole, aby nedocházelo u p. Duffka na Nové Kubici k ničení komunikace a příkopu.
 • M. Šindelář sdělil, že sběr nebezpečného, velkoobjemového a komunálního odpadu proběhne v obci Česká Kubice a Spálenec dne 12. 9. 2015 od 16:00hod, na Folmavě proběhne svoz nebezpečného odpadu od 10. 9. 2015 od 16:00hod. Dále informoval, že 13. 9. 2015 od 11:00hod se bude konta soutěž o pohár starosty obce Česká Kubice, požádal místostarostku o účasti na soutěži při předávání pohárů.
 • V. Duffek – hasiči SDH Folmava povezou dne 21. 9. 2015 do Poličky na Moravě na pravidelnou garanci vozidla, musí vyměnit výfuk, je prasklý. Dne 12. 9. 2015 od 8:00hod se koná pravidelný výšlap na Čerchov po stopách J. Kamenického. Sraz u hasičské zbrojnice.
 • OZ souhlasí s žádostí pana Kopřivy na výměnu koberec, náklady si bude hradit sám.
 • M. Randová informovala, že na komunikaci k jejich nemovitosti padla větev ze stromu od paní Balcarové. Dále se dotazovala, zda z uvolněného bytu nad školou, by se mohla udělat družina, neboť ta současná nesplňuje podmínky. Zastupitelé se vyjádření na dalším OZ.
 • M. Gibfriedová sdělila, že v měsíci září dojde k uvolnění 2 bytů v obci Česká Kubice. Na dalším OZ se rozhodne, komu budou volné byty přiděleny.
 • R. Gerberg informoval, že kontrolní výbor provedl kontrolu neplatičů komunálního odpadu a nájemníků. Neplatiči budou informováni.
 • Paní Keplová požádala, zda bychom mohli přepsat její dopis a zaslat ho panu Jirsovi do Domažlic, neboť daroval kronikářce fotografie a záznamy o Folmavě, čehož si moc cení.

 

Další OZ se bude konat dne 21. 9. 2015 od 18:00hod

 

 

 

Zapsala: Bc. J. Baarová, DiS                                                          Ověřili: S. Pražák, V. Duffek

 

 

 

                                                             Ing. V. Koranda

                                                              Starosta obce