Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání OZ 2015

Zápis ze dne 9. 2. 2015

Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 9. 2. 2015 od 18:00hod v hasičské zbrojnici na Folmavě

 

Přítomni: M. Gibfriedová, M. Šindelář, S. Pražák, V. Duffek, J. Slavík, R. Strádal, J. Duffková, Ing. V. Koranda, R. Gerberg

Omluveni: Mgr. M. Randová, S. Rap

 1. Starosta Ing. V. Koranda zahájil zasedání v 18:00hod a seznámil všechny přítomné s navrženým programem. Navržený program odsouhlasili všichni přítomní zastupitelé, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Jako ověřovatelé zápisu byli určeni J. Duffková a M. Gibfriedová. Usnesení č. 2/2015 ze dne 26. 1. 2015 odsouhlasili všichni přítomní zastupitelé.
 2. OZ bere na vědomí žádosti o přidělení obecního bytu paní Alle Hiršlové a pana Davida Dvořáka, a dále žádost o přidělení bytu paní Duškové Lýdii. V současné době Obec Česká Kubice nemá žádný volný byt a žádosti budou zařazeny do seznamu uchazečů o přidělení bytů.
 3. OZ souhlasí s žádostí pana Ing. Vogeltanze o povolení pokácením náletové dřeviny na pozemkové parcele 1127/3, 1128/1 v k. ú. Česká Kubice, Ing. Vogeltanz je majitelem uvedených pozemků. Jedná se o 1 jasan, 2 břízy, 4 duby, 4 javory a 2 smrky. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
 4. Ing. Koranda seznámil přítomné s nově navrženým zázemním pro fotbalisty TJ Hraničář Česká Kubice za cenu cca. 8.600.000,- Kč. Všichni zastupitelé souhlasí s vybudováním nového zázemní, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování
 5. Bod č. 5. – Sportovní hala bude probrán na dalším zasedání OZ z důvodu nedostatku informací a nepřipraveného materiálu.
 6. OZ bere na vědomí:
 • OZ odsouhlasilo Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje ve výši 51.960,- Kč. Smlouva se uzavírá do 31. 12. 2018.
 • OZ souhlasí s žádostí o finanční příspěvek pro SDH Folmava a SDH Česká Kubice ve výši 3.000,- Kč na občerstvení účastníků při masopustním průvodu, který se bude konat 14. 2. 2015 v obci Folmava a v České Kubici.
 • Poděkování A. Hiršlové a D. Dvořáka za zapůjčení odvlhčovacího stroje do bytu v čp. 29
 • Okresní soud Domažlice – usnesení o zaplacení znalce v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.
 • KÚPK – žádost o vyjádření k udělení licence k provozování Plzeň – Cham (DE) – OZ nemá k návrhu trasy žádné připomínky.
 • OZ bere na vědomí návrh kupní smlouvy o převodu vlastnického práva a o zřízení věcného práva výhrady zpětné koupě – starosta doplní s JUDr. J. Kopáčkovou, po té bude návrh smlouvy rozeslán zastupitelům.
 • OZ nesouhlasí s žádostí  T.G. a.s. o umístění dopravně – informačních tabulí na sloupy VO, od kruhového objezdu do Německa.
 1. Stavební záležitosti:
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování - Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením na lékárnu a optiku – Thi Huong Giang Tran a  a Hung Pham Van
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování - sdělení o schválení dělení pozemků st. p. 6, parc. č. 37, p. p. k. 30/4 v k. ů. Dolní Folmava dle GP 186-300/2014 ze dne 23. 12. 2014.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování – sdělení o schválení dělení pozemků 5/3 v k. ů. Horní Folmava dle GP 398-2/2015 ze dne 8. 1. 2015
 • OZ bere na vědomí výzvu k účastni na kontrolní prohlídce, která se uskuteční dne 20. 2. 2015 od 10:00hod na místě - návoz zeminy na pozemek parc. č. 359/13 v k. ú. Horní Folmava, za OÚ Česká Kubice se zúčastní J. Slavík a Ing. V. Koranda.
 • OZ souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Lesy České republiky, s. p., jako „budoucí obtížený“ a obcí Česká Kubice jako „budoucí oprávněný“, hospodařit s pozemky.
 • OZ bere na vědomí žádosti Tomáše Bejvla, Martiny Majkové, Jany Bejvlové o prodej stavební parcely v České Kubici, lokalita Vodárna – Koptovna. Žádosti budou zařazeny do seznamu uchazečů o stavební parcely.
 • OZ odsouhlasilo schválení náhrad za zřízení věcného břemene takto:
 1. Za umístění inženýrských sítí (podzemní vedení, vzdušného vedení, v mostních konstrukcích apod.) ve výši 200,- Kč/bm v případě, že šíře ochranného pásma nepřesahuje 2 m, minimálně 1000,- Kč
 2. Za umístění nadzemních staveb technického vybavení inženýrských sítí (rozpojovacích skříní, pojistkových skříní, sloupů apod.) s půdorysnými rozměry do 1 m2 a stanoveným ochranným pásmem nepřesahujícím 2m ve výši 1.0000,- Kč/ks
 3. Za umístění nadzemních staveb technického vybavení inženýrských sítí (stanice energetického zařízení, trafostanice apod.) s půdorysnými rozměry nad 1m2 ve výši 400,- Kč/m2, minimálně 1.000,- Kč, když pro výčet náhrady se bere v úvahu plocha včetně ochranného pásma, k jednorázovým náhradám se vyměřuje DPH ve výši dle platných právních předpisů.
 4. Stanovení jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene umístění jednorázových inženýrských sítí (nemajících charakter přípojek a určených pro podnikání, distribuce) v pozemcích ve vlastnictví obce Česká Kubice pro případ, kdy jsou tyto pozemky dotčeny pouze ochranným pásmem inženýrské sítě ve výši 100,- Kč/m2 s tím, ze tyto náhrady se neuplatní v případech, kdy za uložení předmětné inženýrské sítě ve stejném úseku byla již stanovena náhrada dle usnesení obce Česká Kubice (bod a), b), c)), k jednorázové náhradě se vyměřuje DPH ve výši dle platných právních předpisů.
 • PČR KŘPP, územní odbor Domažlice, dopravní inspektorát souhlasí s navržením a umístěním k úpravě provozu na místní komunikaci - dopravní značení pod kostelem na Folmavě. J. Slavík zajistí objednávku dopravních značek.
 • Obec Č. K. souhlasí se směnou pozemků za těchto podmínek: Směna bude provedena dle GP číslo 181-571/2014. Z důvodu rozdílných výměr směňovaných pozemků bude provedena s cenovým vyrovnáním, které činí 12.300,- Kč. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. Dále Obec Česká Kubice souhlasí se změnou využití p. p. číslo 30/2 (dle KN), 30/28 (dle GP 181-571/2014) a 30/27 (dle GP 181-571/2014) na území smíšené – venkovské (za účelem výstavby RD). Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
 • OZ nemá námitek k žádosti o vyjádření k PD – přístavba objektu Restaurace Asia Ha Noi, přístavba objektu. Pro hlasovalo 8 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování.
 1. Diskuze, závěr:
 • M. Šindelář – dotazoval se na pozemek na Spálenci, starosta v této věci jedná.
 • Ing. Koranda informoval, že proběhlo výběrové řízení na chodníky v obci Česká Kubice, byla vybrána firma, začátek rekonstrukce chodníků bude během měsíce dubna nebo května, podle počasí.
 • M. Gibfriedová informovala o probíhající rekonstrukci na čp. 45 Luisa.
 • R. Strádal – paní Hradecký se u pozemku nebezpečně naklání strom, zajistí P. Brokloff.
 • J. Slavík – odvlhčovač už je na obci, bude bezplatně zapůjčen v případě potřeby. Momentálně se používá na přístavbě skladu a přípravny zeleniny u ZŠ a MŠ Česká Kubice
 • Ing. Vogeltanz – obec by měla vymyslet nové místo pro sáňkování z důvodu nové plánované výstavby RD na Koptovně.
 • V. Gibfried se dotazoval, zda by se mohli v obci Folmava umístit směrové cedule na Folmavě. Zajišťuje J. Slavíka a R. Gerberg.
 • T. Kohel se ptal, kdy bude provedena výstavba retenční nádrže pod manžely Gibfriedovými, bylo mu odpovězeno, že bude pravděpodobně zahájena výstavba letošní rok.
 • Pan Černý se dotazoval na Folmavský hřbitov, J. Duffková seznámila přítomné s programem plánování a získávání informací.

 

 

Další zasedání OZ se bude konat 23. 2. 2015 od 18:00hod v zasedací místnosti OÚ Česká Kubice.

 

Zapsala: Bc. J. Baarová, DiS                                                          Ověřlili: J. Duffková, M: Gibfriedová

 

 

                                                             Ing. V. Koranda

                                                               starosta obce