Obec Česká Kubice

Zápis ze zasedání OZ 2015

Zápis ze dne 9. 3. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Česká Kubice konaného dne 9. 3. 2015 od 18:00hod

 

Přítomni: M. Gibfriedová, M. Šindelář, S. Pražák, V. Duffek, J. Slavík, R. Strádal, J. Duffková, Ing. V. Koranda, R. Gerberg, Mgr. M. Randová, S. Rap

Omluveni:

 1. Starosta zahájil zasedání obecního zastupitelstva v 18:00hod a seznámil přítomné s navrženým programem. Dále navrhl doplnit do programu Usnesení okresního soudu Domažlice – bod 5, Smlouva o zhotovení, projednání a provedení projektové dokumentace pozemní stavby – zázemí fotbalového hřiště TJ hraničář Česká Kubice - bod 6. Takto upravený program odsouhlasili všichni přítomní zastupitelé. Program schválen kontrolním výborem. Jako ověřovatelé zápisu byli určeni S. Pražák a S. Rap. Usnesení č. 4/2015 ze dne 23. 2. 2015 po ověření kontrolním výborem bylo odsouhlaseno všemi zastupiteli.
 2. OZ souhlasí s žádostí pana J. Kříže s pokácením 1 listnatého stromu, jež se nachází na pozemku č. 75 v k. ú. Nový Spálenec. Dále OZ souhlasí s žádostí paní M. Dokoupilové s pokácením náletových dřevin na pozemcích p. č. 28/12 a 28/18 v k. ú. Dolní Folmava.
 3. OZ odsouhlasilo Smlouvu o uložení a svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu s firmou HENSTAV s. r. o.
 4. OZ bere na vědomí žádosti o finanční příspěvky: MS Jestřáb Tlumačov ve výši 10.000,- Kč na pořádání střeleckých akcí a podporu práce s mládeží, Sportovní klub Jiskra Domažlice na činnost dorostenců a dětí. Všechny příspěvky budou zařazeny do seznamu uchazečů, k rozdělení dojde v jarních měsících.
 5. Oznámení, sdělení, různé:
 • OZ bere na vědomí připomínky pana Ing. Karla Královce ohledně vzrostlých hlohů v obci Česká Kubice. Starosta Ing. Koranda se domluví s panem Kunešem, ohledně ořezání hlohů. OZ ruší bod č. 10 v usnesení č. 7 ze dne 8. 4. 2013 a to v plném znění: OZ rozhodlo o odkoupení části pozemku č. 1075 v k. ú. Česká Kubice za cenu 300,- Kč za 1m2. Dále OZ rozhodlo o zrušení bodu č. 12 v usnesení č. 13/2014 ze dne 7. 7. 2014 a to v plném znění: OZ odsouhlasilo žádost o možnost odkoupení části pozemku p. č. 1075 v k. ú. Česká Kubice panu Radku Chmelíkovi za cenu 150,- Kč/m2. Ing. Koranda nechá zaměřit velikost zabraného pozemku p. č. 1075 v k. ú. Česká Kubice, u nemovitosti čp. 26. Po zaměření jim bude nabídnuta možnost odkupu části pozemku nebo pronájem. Starosta zajistí s projektantem p. Rojtem parkování u ZŠ a MŠ Česká Kubice
 • OZ bere na vědomí pozvánku hejtmana Plzeňského kraje pana Václava Šlajse na setkání starostek a starostů okresů Domažlice s představiteli Plzeňského kraje a krajského úřadu dne 7. dubna 2015 od 10:00hod v kinosále Kulturního domu, Staňkov.
 • OZ bere na vědomí pozvánku pana Libora Picky na uspořádání odborného semináře v souvislosti se změnami v nakládání s odpady dne 31. 3. 2015 v Domažlicích.
 • Předvolání ke Krajskému soudu do Plzně ohledně ustanovení opatrovníka dne    21. 4. 2015 od 13:00hod – pojede Ing. Koranda
 • OZ bere na vědomí Oznámení o trvalém umístění včelstev pana R. Gerberga na adrese Nová Kubice 15.
 • OZ bere na vědomí upozornění firmy CHVaK na falešné nabídky rozboru vody, které jsou od jiné firmy, budou rozeslány sms občanům s upozorněním.
 • OZ bere na vědomí dotaz p. Forstera o možné koupi pozemku o výměře cca 900m2. Bude mu sděleno, že v případě zájmu, aby si podal žádost o koupi pozemku na výstavbu RD.
 • OZ bere na vědomí vyúčtování finančního příspěvku TJ Jiskra Domažlice – oddíl stolního tenisu.
 • OZ bere na vědomí pozvánku na seminář určený zejména pro nově zvolené starostky a starosty obcí, který se uskuteční ve dnech 23. 4. 2015 a 30. 4. 2015 v Jednacím sále Zastupitelstva Plzeňského kraje.
 • OZ bere na vědomí usnesení Okresního soudu v Domažlicích ohledně ustanovení MUDr. Vladimíra Šupinu, znalce v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie
 • OZ bere na vědomí vyúčtování finančního příspěvku Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klub „Pavučinka“ Domažlice
 • OZ bere na vědomí vyúčtování finančního příspěvku JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko Jiřinky Paroubkové Domažlice
 1. Stavební záležitosti:
 • U paní Weningerové v k. ú. Česká Kubice dojde k narovnání pozemku o výměře 41m2. Podání smlouvy a vypracování GP bude hradit obec Česká Kubice, bude prodáno za symbolickou cenu. Záměr bude vyvěšen.
 • OZ bere na vědomí vyjádření k PD – zpevněná manipulační plocha a opěrná zeď na pozemcích parc. č. 7/1, 7/5, 7, 8, 7/9, 5/42, 5/46, 5/94, 3 v k. ú. Horní Folmava, Investorem Petr Kobes.
 • OZ souhlasí s dokumentací pro vydání územního rozhodnutí na umístění stavby „Myčka osobních a dodávkových automobilů u ČSPH RoBIN OIL – Folmava na pozemcích č. parc. 375/8, 375/9 v k. ú. Horní Folmava v případě vybudování vlastního zdroje.
 • KÚPK, odbor životního prostředí – Rozhodnutí povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami pro ČSPH RoBIN OIL.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování - Kolaudační souhlas s užíváním stavby Česká Kubice p. 1393/15, 16 – kabel NN Česká Kubice
 • Rozhodnutí KÚPK, odbor dopravy a silničního hospodářství – rozhodnutí MěÚ Tachov ruší a věc vrací k novému projednání.
 • OZ bere na vědomí oznámení o vstupu na pozemek z důvodu realizace tel. přípojky v Horní Folmavě Travel Free, která bude realizována pro O2 Czech Republic, a.s., ve dnech 9. 3. 2015 – 30. 4. 2015.
 • OZ bere na vědomí vyjádření firmy CHVaK ohledně přístavby restaurace Asia Ha Noi v k. ú. Horní Folmava.
 • OZ souhlasí s žádostí pana V. Nového s napojením na obecní vodovod a dále souhlasí s vypouštěním odpadních vod z domovní ČOV a dešťové vody do obecní kanalizace na parc. č. 31 v k. ú. Horní Folmava.
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování vyzývá p. Jungwirtha, aby doplnil žádost k vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby opěrná zeď u objektu č. p. 76 v k. ú. Horní Folmava
 • MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování - Kolaudační souhlas přístavba přípravny a skladu zeleniny u ZŠ a MŠ Česká Kubice.
 • OZ souhlasí s GP č. 149-46/2015, který bude sloužit pro převod pozemku od Státního pozemkového fondu ČR, jedná se o pozemky č. 107/6 KN v k. ú. Horní Folmava a parcela č. 220/4 KN v k. ú. Starý Spálenec
 • OZ bere na vědomí smlouvu o zhotovení, projednání a provedení projektové dokumentace pozemní stavby – zázemí fotbalového hřiště pro TJ Hraničář Česká Kubice, bude rozeslána zastupitelům a probráno na dalším OZ.
 1. Diskuze, závěr:
 • Ing. Koranda informoval o špinavé cestě na Spálenci okolo Knesplů, zajistil S. Rap. Dále informoval, že hřbitov na Folmavě je už zaměřen. Paní Gibfriedová zařídí hřbitovní řád. OZ rozhodlo o umístění nového kontejneru na textil v obci Folmava. Zbytková část pozemku při směně pozemků s p. Baumannem, starosta připraví na další OZ. OZ souhlasí s cenovou nabídkou pana V. Gibfrieda na vyhotovení nového nábytku do kanceláře OÚ Česká Kubice za cenu 16.980,- Kč. Nabídka byla odsouhlasena všemi zastupiteli.
 • M. Šindelář informoval o průběhu maškarního bálu a navrhl lépe uskladnit koberce. Koberce budou uskladněny v novém zázemní pro technické služby.
 • S. Pražák upozorňoval na nepořádek na parkovišti TIR, úklid zajistí firma HENSTAV s. r. o..
 • J. Duffková informovala o blížících se jubileích občanů.
 • J. Slavík zařizuje autobusovou zastávku na Folmavě.
 • V. Duffek požádal o pomoc při nakládání kontejneru na plechovky, pomoc budou zajištovat zaměstnanci obce.
 • S. Rap požádal, aby se napsala žádost na ŘSD, aby pokácely dřeviny na pozemku č. 760/3 v k. ú. Dolní Folmava, z důvodu lepší viditelnosti. Dále se dotazoval, zda se bude budovat nová kanalizace na Novou Kubici. Starosta zařídí vyjádření od firmy CHVaK, zda je možné realizovat a nákladovost nové kanalizace.
 • R. Strádal se informoval v jakém fázi se nachází vybudování chodníků na Spálenci, starosta informoval, že p. Rojt pracuje na projektové dokumentaci.
 • M. Gibfriedová informovala, že na svém pozemku budou kácet dřeviny.
 • Mgr. M. Randová informovala, že dne 24. 3. 2015 od 14:00 – 17:00hod se bude konat zápis dětí do MŠ Česká Kubice.
 • J. Holá ze Spálence požádala, zda by firma O2 Czech Republic mohla opravit ulomený sloup mezi autobusovou zastávkou a hasičskou zbrojnicí na Spálenci. Pracovnice OÚ zajistí opravu.

 

 

Další OZ se bude konat dne 23. 3. 2015 od 18:00hod

 

 

Zapsala: Bc. J. Baarová, DiS                                                               ověřili: S. Pražák, S. Rap

 

                                                            Ing. Vladimír Koranda

                                                                   Starosta obce

 

Za kontrolní výbor: