Obec Česká Kubice

Úřední deska
Oznámení záměru obce Česká Kubice - zřízení věcného břemene
Oznámení záměru obce Česká Kubice - zřízení věcného břemene
Oznámení záměru obce Česká Kubice - zřízení věcného břemene
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a určení lhůty pro podání námitek
Odstoupení od směnné smlouvy a smlouvy o věcném břemenu
Pozvánka na konání veřejné schůze
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Záměr obce Česká Kubice - směna pozemků
Opatření obecné povahy - ochranné pásmo vodního zdroje
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Sdělení pro volby do zatupitelstev krajů
Záměr obce Česká Kubice pronajmou RD Folmava čp. 91
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - Nový Spálenec
Záměr obce Česká Kubice směnit pozemky s cenovým vyrováním - Brokloffová Marie
Odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Vyhlášení doby zvýšeného nebezpeční vzniku požáru
Tvorba nového územního plánu Obce Česká Kubice
Zápis o výsledku voleb do obecního zastupitelstva
Postup při změně adresy trvalého pobytu
Nařízení starosty obce Česká Kubice - zákaz používání pitné vody k jiným účelům
Informace pro veřejnost ohledně neznámých vlastníků pozemků v obci Česká Kubice
CHVaK vyúčtování vodného a stočného za rok 2012
Výpočet ceny vodného a stočného (CHVaK)