Navigace

Obsah

Jaké poplatky a za co se v naší obci platí

 

Součástí této sekce jsou jednotlivé záložky dělené dle druhu poplatku. V textech jsou i odkazy na právní předpisy, které řeší výši poplatků a oblast. Např. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů řeší vyhláška č. 6/2012, umístěná v jiném menu v sekci obecně závazné vyhlášky. Nevykládejte si prosím pojem poplatek striktně – snahou je do jednoho odkazu zahrnout veškeré platby, s kterými se ve vztahu k obci můžete setkat. 

Jaké poplatky a za co se v našem městě platí

 

Nebudou-li poplatky uhrazeny včas a v plné výši, vystavuje se poplatník případnému vymáhání dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

 

Poplatky ze psů

 

Poplatek ze psa platí jeho držitel. Platí se ze psů starších více než tři měsíce. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku (obci) vznik své povinnosti do 15-ti dnů od jejího vzniku. 

Poplatek je splatný do 30. dubna aktuálního roku.  

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
 

  • za prvního psa činí poplatek 50,-  Kč,
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  100,— Kč,

 

Od poplatků ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznám III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

 

Poplatek za psa lze zaplatit v úředních hodinách do pokladny obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet 3625-321/0100 (Komerční banka a.s). Při bezhotovostní platbě uveďte do poznámky majitele psa  za kterého je poplatek uhrazen.