Navigace

Obsah

Jaké poplatky a za co se v naší obci platí

 

Součástí této sekce jsou jednotlivé záložky dělené dle druhu poplatku. V textech jsou i odkazy na právní předpisy, které řeší výši poplatků a oblast. Např. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů řeší vyhláška č. 6/2012, umístěná v jiném menu v sekci obecně závazné vyhlášky. Nevykládejte si prosím pojem poplatek striktně – snahou je do jednoho odkazu zahrnout veškeré platby, s kterými se ve vztahu k obci můžete setkat. 

Jaké poplatky a za co se v našem městě platí

 

Nebudou-li poplatky uhrazeny včas a v plné výši, vystavuje se poplatník případnému vymáhání dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

a) fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,


b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

/výše uvedený text je výňatek z  Obecně závazné vyhlášky obce Česká Kubice č. 1/2013/

 

Sazba poplatku na rok 2013 činí pro poplatníka 400,- Kč.

Sazba poplatku na rok 2014 zůstává nezměněna a činí pro poplatníka 400,- Kč.

 

Poplatek pro poplatníka podle výše uvedeného odst. 1 a 2 je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.04.  příslušného kalendářního roku.                                                                                                                                                 

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

 

Poplatková povinnost byla založena Obecně závaznou vyhláškou obce Česká Kubice č. 6/2012., která nabyla účinnosti dne 18.1.2013 a od té doby lze provést úhradu poplatku za komunální odpad. Před nabytím účinnosti této vyhlášky nelze přijmout výše uvedený poplatek za komunální odpad. Tato vyhláška byla nahrazena novou Obecně závaznou vyhláškou obce Česká Kubice č. 1/2013, která nabyde účinnosti dne 01.01.2014.

 

Poplatek za komunální odpad lze zaplatit v úředních hodinách do pokladny obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet 3625-321/0100 (Komerční banka a.s). Při bezhotovostní platbě uveďte do poznámky jméno a datum narození osob  za které je poplatek uhrazen.

 


Za zaplacený místní poplatek za komunální odpad  na rok 2013 si můžete u pracovnic OÚ Česká Kubice osobně vyzvednout kalendář, který tentokráte pojednává o Čerchovu. Kalendáře jsou v omezeném množství a není na ně právní nárok.