Navigace

Obsah

Jaké poplatky a za co se v naší obci platí

 

Součástí této sekce jsou jednotlivé záložky dělené dle druhu poplatku. 

Jaké poplatky a za co se v našem městě platí

 

Nebudou-li poplatky uhrazeny včas a v plné výši, vystavuje se poplatník případnému vymáhání dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Sazba poplatku na rok 2022 činí pro poplatníka 780,- Kč.

 

Poplatek pro poplatníka podle výše uvedeného odst. 1 a 2 je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.04.  příslušného kalendářního roku.                                                                                                                                                 

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

 

Poplatek za komunální odpad lze zaplatit v úředních hodinách do pokladny obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet 3625-321/0100 (Komerční banka a.s). Při bezhotovostní platbě uveďte do poznámky jméno a datum narození osob  za které je poplatek uhrazen.