Menu
Obec Česká Kubice
Česká Kubice

Ověřování listin a podpisů

Ověřování podpisů

Vážení občané, rádi bychom Vás upozornili, že služby spojené s ověřováním podpisů a listin a s vydáváním výpisů z CzechPointu nabízí i náš úřad. Konkrétně nabízíme vydání výpisů z rejstříku trestů fyzických a právnických osob, katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku, výpisy...

V rámci úředního ověřování se rozlišují dva různé správní úkony, a to ověřování kopií listin a dále pak ověřování podpisů: vidimace a legalizace

Vidimace (ověřování listin)

Vidimací se ověřuje, že kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy.

Vidimaci nelze provést:

  • jedná-li se o fotokopii listiny, jejíž jedinečnost nelze nahradit (např. občanského pasu, řidičského průkazu aj., dále nelze ověřovat fotokopie losů, vkladních knížek, šeků, směnek, geometrických plánů, rysů, technických kreseb aj.),
  • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce,
  • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
  • jsou-li ve vidimované listině změny, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
  • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
  • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis anebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Co k tomu potřebujete?

Pouze listinu, kterou chcete ověřit.

Kolik vidimace stojí?

O provedení vidimace se provede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč. Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona o správních poplatcích.

Legalizace (ověřování podpisů)

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy.

Legalizaci nelze provést:

  • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
  • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy,
  • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text,
  • jde-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Co k tomu potřebujete?

Listinu, na které chcete ověřit podpis a platný průkaz totožnosti.

Kolik legalizace stojí?

Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč. Tyto poplatky jsou určeny stejně jako v případě vidimace taktéž sazebníkem zákona o správních poplatcích, společné je také provedení záznamu v ověřovací knize. Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků (§ 10 odst. 5 zákona o ověřování).

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

svoz odpadu

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na